22. märts 2004 kell 8:54

Maksuamet sunnib revisjonile vastama 7 päeva jooksul

Maksuamet nõuab ABTGd (Adonis Baltic Timber Group) kolmeaastase revisjoni tulemustele vastama seitsme tööpäeva jooksul.

ABTG sai viimase tulumaksu kontrollakti e-posti teel reedel, 19. märtsil. Eriarvamus kontrollaktile, mis põhineb käibemaksurevisjonil, tuleb esitada 29. märtsiks. 127-leheküljelise käibemaksurevisjoni akti sai ABTG juba 10. märtsil. Sellele peab ettevõte esitama eriarvamuse 25. märtsiks. Revisjoniakti ja kontrollakti põhjal väljastab maksuamet ABTG-le ühtse maksuotsuse.

Maksuameti kinnitusel on kiirustamine põhjendatud ning ABTG-le selgitatud, miks tuleb kolmeaastase revisjoni tulemustele vastata nii kiiresti.

Kui maksuamet määrab ABTG-le sama palju maksu, kui viimases revisjoniaktis ja kontrollaktis kirjas on, moodustab maksusumma kokku 30 mln krooni. 2001. aastal alanud revisjoni tõttu lisandub maksusummale ka umbes 7 mln krooni intressi (<#vt siit= http://www.aripaev.ee/mod/emb/online.html?disp=2 uud_id=502101 leht_id=2593 year=2004 mon=3 day=22 from=online>).

Järgneb maksuameti kommentaar (muutmata kujul ? toim.).

'Maksukorralduse seaduse kohaselt ei ole revisjoniakt veel haldusakt ning see ei kohusta maksukohustuslast millekski ja ei too kaasa rahalisi kohustusi, küll aga on maksukohustuslasel või tema esindajal reeglina õigus revisjoniaktiga tutvuda ning selles toodud asjaoludega mittenõustumise korral nõuda revisjoniaktile eriarvamuse lisamist.

Revisjoniakti ei tutvustata enne revisjoni tulemusel antava haldusakti kättetoimetamist, kui tutvustamine ohustaks tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses või maksu sissenõudmist.

ABTG on pikka aega kestnud menetluse ajal ning selle raames peetud kohtuvaidluste käigus olnud kursis vaidlusaluste asjaolude hulga ja olemusega. Kuna revisjoniakt ei too maksukohustuslasele kaasa õigusliku käitumise kohustust, siis puudub tal antud akti puhul vajadus ka õiguskaitsele. Täiesti teine teema on revisjoni tulemusel valmiv maksuotsus, mille puhul on tegemist juba haldusaktiga.

Sellest tulenevalt annab maksukorralduse seadus maksukohustuslasele õiguse maksuotsuse peale esitada esmalt maksuhalduri keskasutusele vaie 30 päeva jooksul, arvates haldusakti teatavaks tegemise või kättetoimetamise päevast või pöörduda sama tähtaja jooksul halduskohtusse.

Maksuhaldur loeb revisjoni lõpetatuks maksuotsuse teatavaks tegemisega maksukohustuslasele, juhul, kui makse üldse juurde määratakse, mitte aga revisjoniakti valmimise kui ühe menetluse vaheetapi valmimisega.

Eelnevatest asjaoludest tulenevalt leidis maksuhaldur, et 15 päeva on piisav aeg eriarvamuse esitamiseks valmiva maksuotsuse juurde. Maksuhaldur on just sellise tähtaja andmist maksukohustuslasele ka selgitanud.

Lisaks: maksukorralduse seaduse kohaselt on maksusumma määramise aegumistähtaeg kolm aastat, mis antud juhul (ABTG puhul ? toim.) saab täis aprilli esimesel poolel.'

Hetkel kuum