Inno Tähismaa • 25. märts 2004 kell 16:35

Tuvastati julgeolekuvaru gaasimaskide filtrite puudujääk 170 000 krooni eest

Siseministeerium tuvastas eile gaasimaskide filtrite kadumise riigi julgeolekuvarust 170 000 krooni ulatuses.

Ajendatult siseministeeriumi algatatud kontrollist päästekompaniides hoitava riigireservi julgeolekuvaru üle, tegi Tartu üksik-päästekompanii julgeolekuvaru hoiustamise eest vastutav isik eile õhtul omaalgatuslikult ülestunnistuse, et on 2000-2001 aastal omastanud ja realiseerinud osa hoiustatud gaasimaskide filtritest, teatas siseministeeriumi esindaja. Kaitsepolitseiamet on alustanud kriminaalmenetlust riisumise tunnustel.

Eile õhtul sõitis Tartu üksik-päästekompaniisse kohale siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Kalev Timberg, kes käivitas julgeolekuvarusse kuuluvate esemete põhjaliku kontrolli Tartu üksik-päästekompaniis. Kalev Timberg sõidab täna õhtul ka Jõhvi, et teha homme hommikul Jõhvi üksik-päästekompaniis isiklikult pistelist kontrolli hoiustatavate julgeolekuvarude üle. Homme kavatseb Timberg pistelist kontrolli teostada ka Tallinna üksik-päästekompaniis. Kõigis üksik-päästekompaniides viiakse põhjalik julgeolekuvarude kontroll läbi järgmise nädala jooksul, Tartu päästekompaniis lõpetatakse kontroll homse päeva jooksul.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Kalev Timberg ütles pressiteate vahendusel: ?Riigi päästevahendite riisumine vapustas mind isiklikult ja sügavalt. Veel möödunud nädalal kinnitasin veendunult, et päästevahendite varud on kindlalt hoitud. Vabandan kõigi ees, kellele olen enese teadmata ja tahtmatult oma valesid veendumusi jaganud. Eile õhtul, kuulnud uudist, sõitsin viivitamatult Luunjasse, et päästeala eksperdina hinnata tekkinud olukorda edasiste otsuste vastuvõtmiseks. Siseministeeriumi hoiustatava vara väärtus on 1,4 miljonit krooni, millest minu eksperthinnangu järgi on tekitatud kahju 170 000 krooni väärtuses.?

Hetkel Leedus Baltimaade siseministrite korralisel kohtumisel viibiv siseminister Margus Leivo andis kommentaari: ?Tekkinud olukorras pean oma esmatähtsaks kohuseks selgitada lähima aja jooksul välja siseministeeriumi hallatava julgeolekureservi varude tegelik seis ja luua selles kord majja. Olime juba mõnda aega ette valmistamas valitsuskabineti 15. aprilli nõupidamist, kus üks peateemasid pidi olema riigireservi julgeolekuvaru problemaatika. Arvestades julgeolekuvaru olukorda pean vajalikuks läbi viia täielik inventuur kõikides siseministeeriumi valitsemisala ladudes ja hoidlates kõikjal Eestis.?

Vastavalt siseministeeriumi kantsleri Märt Krafti 19. märtsi 2004 korraldusele sai päästeamet ülesande kontrollida kogu siseministeeriumi hallatava ja üksik-päästekompaniides hoitava riigireservi julgeolekuvaru säilimist ning olemasolu nende hoiukohtades. Tähtaeg tulemustest ettekandmiseks oli määratud 26. märtsile 2004, kuid täna otsustati seda pikendada 2. aprillini 2004.

Päästeamet sõlmis 1999. aastal hoiulepingud julgeolekuvaru hoidmiseks, mille siseministeerium võttis Julgeolekuvaru Fondilt 1998. aasta septembris üle. Julgeolekuvaru ei ole soetatud Eesti riigi poolt, vaid on pärast taasiseseisvumist üle tulnud Nõukogude Liidu mobilisatsioonireservist. Päästeameti peadirektori käskkirja kohaselt olid nende varude hoiustamise ja kontrollimise eest vastutavad üksik-päästekompaniide ülemad, kes pidid kord aastas viima läbi kontrolli neile hoiule antud vahendite säilimise ja olemasolu kohta. Üksik-päästekompaniides määrati kompaniiülemate käskkirjadega vastutajad julgeolekuvaru hoiustamise eest.

Päästeameti andmetel viidi 25. aprillil 1999 nende varude üleandmisel päästekompaniidesse läbi varude viimane selline kontroll, kus hoiule antud päästevahendid ükshaaval üle loeti. Seletuste kohaselt pidas kompanii ülem julgeolekuvaru olemasolevaks, kuna visuaalse kontrolli läbiviimisel olid pakendid olemas.

Kõnealused gaasimaskid olid valmistatud aastatel 1988-1990. Gaasimaskid kaotavad tehase poolt antud garantii 10 aasta möödumisel valmistamisest, pärast ülevaatuse ja laboratoorse kontrolli läbiviimist võib seda aega pikendada veel kuni viis aastat. Kõnealustest maskidest osa on tänaseks kasutusaja ületanud, osa suhtes valmistatakse ette julgeolekuvarudest väljaviimist ja utiliseerimist käesoleva aasta jooksul. Päästevahendite julgeolekuvaru ei ole loetud riiklikuks prioriteediks ja seetõttu ei ole pärast taasiseseisvumist investeeritud vahendeid selle varu uuendamiseks ja täiendamiseks.

Tartu üksik-päästekompanii ülem kapten Voldemar Tokman esitas täna päästeameti peadirektorit asendavale peadirektori asetäitjale Ain Karafinile avalduse, milles soovis enda teenistuskohustused uurimise ajaks peatada. Ain Karafin rahuldas avalduse, määrates käskkirjaga ülema kohuseid täitma staabiülema kapten Ando Piirsoo.

Vastavalt riigireservi seadusele korraldab siseministeerium julgeolekuvaru moodustamist, hoidmist, uuendamist, kasutamist, finantseerimist ja sellega seotud haldamistegevust tulekustutus- ja päästevahendite ning varustuse osas.

Hetkel kuum