Silva Männik • 7. aprill 2004 kell 7:35

Euroopa Liit avab raudteetransiidi korraldamise turu

Eesti ettevõtjad saavad 1. maist võimaluse asuda teostama raudteel tollitransiitvedusid, teatab maksu- ja tolliamet.

Eestis 1. mail kehtima hakkav Euroopa Liidu tollikoodeks annab selle võimaluse kõigile transiitveo korraldamise õigust omavatele ettevõtjaile.

Oluliselt muutuvad ka transiidi tolliprotseduuri rakendamise eeskirjad ja põhimõtteid raudteel, teatab maksu- ja tolliamet.

Kui senini kasutati kauba transiitveol mööda raudteed tollideklaratsioonina rahvusvahelise raudtee kaubaveonduse kokkuleppega kinnitatud (SMGS) kaubasaatelehte, siis alates 1. maist minnakse Eestis lisaks maanteetransiidile ka raudteetransiidil täielikult üle elektroonsele andmevahetusele NCTS (New Computerised Tarnsit System) süsteemis ehk tollideklaratsioonid esitatakse ja edastatakse elektroonilisel teel.

SMGS saatelehe kasutamine transiidideklaratsioonina andis Eestis rahvusvahelise raudteeveoteenuse osutamise õigust omavale AS-ile Eesti Raudtee võimaluse olla ainsana printsipaaliks kauba veol raudteetransiidiga.

Printsipaal on isik, kes korraldab kauba transiitvedu lähtetolliasutusest sihttolliasutusse ning kes vastutab kauba ja nõutavate dokumentide ettenähtud tähtaja jooksul muutmata kujul sihttolliasutusele esitamise eest,

tekkida võivast tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise eest ja kauba puutumatuse tagamiseks ja identifitseerimiseks tolli rakendatud meetmete järgimise eest.

Üleminek kohustuslikule elektroonsele transiidi tollivormistuse protseduurile 1. mail ei sea aga enam piiranguid printsipaali valikul ja võimaldab kõigil ettevõtjatel-printsipaalidel asuda tagama iseseisvalt ja sõltumatult transiitvedusid raudteel.

Printsipaal raudteetransiidil ei pea olema raudtee-ettevõtja - selleks võib olla iga isik, kes omab printsipaali staatust ja tal on tolli poolt aktsepteeritud tagatis.

Hetkel kuum