Gea Velthut-Sokka • 15. aprill 2004 kell 10:17

Loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahjude hüvitamise taotlusi oodatakse 30. aprilliks

Maaelu Edendamise Sihtasutus ootab loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahjude hüvitamise taotlusi 30. aprilliks.

Taotlusvorme, kuhu peaks märkima tekkinud kahjude arvestuse ning vajadusel selgituse kahjude põhjuste ja ulatuse kohta, saab <#MES kodulehelt=http://www.mesa.ee>

Toetuse taotlemise õigus on neil põllumajandustootjal, kes esitasid 2003. aasta novembriks Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskusele teatise loodusõnnetuse tagajärjel teravilja, kaunvilja, õlikultuuride (raps ja rüps), kartuli, kiu- ja seemnelina ning vaarika ja maasika saagi saamisel tekkinud kahjude kohta.

MES vaatab uuesti esitatud taotlused läbi, kontrollib esitatud andmete õigsust ning taotleja vastavust toetuse saamiseks esitatud nõuetele. Seejärel arvutab MES välja taotlejale makstava toetuse suuruse ja kannab selle toetuse taotleja arveldusarvele 5 tööpäeva jooksul, pärast toetuste suuruse kinnitamist.

Toetuse saamiseks esitatud taotlus võidakse jätta rahuldamata, kui taotluses ja muudes esitatud dokumentides olevad andmed ei ühti põlluraamatu andmetega, taotleja on esitanud teadvalt valeandmeid, taotleja ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele või taotleja ei võimalda kohapealset kontrollimist ettevõttes.

Hetkel kuum