26. mai 2004 kell 9:11

Tallinna börs ei pea vajalikuks Kalevi erikontrolli aruande täies mahus avaldamist

Kalev esitas 13. mail börsile taotluse erandi tegemiseks ning Börs otsustas mitte nõuda erikontrolli kokkuvõtte avalikustamist börsi infosüsteemi kaudu.

Kalevi hinnangul sisaldab erikontrolli aruanne muu hulgas ettevõtte ärisaladust, mille avalikustamine võib kahjustada aktsiaseltsi huve.

Arvestades esitatud materjale, vaadanud läbi Kalevi esindajate selgitused, ning juhindudes börsi reglemendi sätetest otsustas börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon 25. mail teha AS-ile Kalev erandi erikontrolli aruande täies mahus avalikustamisest börsi infosüsteemi vahendusel, kuid kohustada Kalevit avalikustama erikontrolli aruandes kajastatud oluliste järelduste kokkuvõte börsi infosüsteemi vahendusel hiljemalt 1. juuniks 2004.

Kalevi aktsionäri Milestone nõudel otsustas Kalevi aktsionäride erakorraline üldkoosolek 4. märtsil 2003. a. erikontrolli läbiviimise Kalevi juhtimise ja varalise seisundiga seotud küsimustes võimaliku kahju tekitamise tuvastamiseks. Kokkuvõte erikontrolli aruandest loeti ette Kalevi 14. detsembri 2003. a.

aktsionäride korralisel üldkoosolekul. Kalev avalikustas 15. detsembril 2003. a. ka börsiteate, milles koos aktsionäride üldkoosoleku otsustega avaldas informatsiooni selle kohta, et konkreetset kahju tekitamist Kalevile erikontrolli tulemused ei kajastanud. Erikontrolli aruannet ega ka olulist teavet sisaldavat kokkuvõtet sellest ei ole AS Kalev börsi infosüsteemi vahendusel avalikustanud.

Samuti leidis noteerimis- ja järelevalvekomisjon, et Kalev ei ole avalikustanud erikontrolli aruandest tulenevaid olulisi järeldusi, millele tuginedes Kalev börsi infosüsteemi kaudu väitis, et erikontrolli aruandes ei leidnud kahju tekitamine kajastamist. Samuti ei ole Kalev teinud aktsionäridele avalikustamisele kuuluvat olulist informatsiooni teatavaks teha kõigile aktsionäridele korraga ja võrdsetel tingimustel.

Noteerimis- ja järelevalvekomisjoni hinnangul on Kalev rikkunud kohustusi, mis kohustavad emitenti avalikustama õiget, täpset ja üheselt mõistetavat

informatsiooni, mis ei tohi olla eksitava sisuga. Komisjon arvestas asjaolu, et Kalev on taotlenud noteerimis- ja järelevalvekomisjonilt erandit nimetatud info avalikustamise suhtes ning ta on põhjendanud oma kahtlusi talle info avalikustamisega võimaliku tekitatava kahju kohta.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes börsi reglemendi sätetest

otsustas börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon määrata Kalevile hoiatuse.

Hetkel kuum