Gea Velthut-Sokka • 15. juuli 2004 kell 10:40

Valitsus kinnitas eelmise aasta välisabi kasutamise ülevaate

Täna kiitis valitsus heaks rahandusministeeriumi poolt koostatud ülevaate Eestile eraldatud välisabi kasutamisest 2003. aastal.

Aruanne hindas möödunud aastal rakendatud välisabi projektide elluviimise mõningate eranditega edukaks, teatas rahandusministeerium.

Valitsuse poolt heakskiidu saanud välisabi ülevaade hõlmab Euroopa Liidu programmidest Phare, ISPA ja SAPARD toetatud projektide rakendamist ning kahepoolset riiklikku välisabi. Koostatud ülevaate kohaselt võib välisabi kasutamist eelmisel aastal pidada üldjoontes efektiivseks ning toetuse saajatele kasulikuks.

Aruanne sisaldab lisaks lõppenud välisabiprojektide tulemuslikkuse käsitlusele ka käimasolevate projektide rakendamisel ilmnenud probleemide analüüsi. Ülevaates toodi peamise vajakajäämisena välja mitmeaastase strateegilise planeerimise nõrkus ning projektihangete aeglane ettevalmistus.

SAPARDi programmi rakendamisel kujunes möödunud aasta kõige intensiivsemaks aastaks, mil esitati rekordarv toetuse taotlusi. Perioodiks 2000-2003 oli SAPARDi eelarveks planeeritud 1 063 miljonit krooni, millest 98% oli 2004.a. jaanuari lõpuks välja makstud või heaks kiidetud. Programmi hindamise käigus leiti, et SAPARDi programmi on rakendatud Eestis edukalt ning see on toonud nii otsese kui kaudse kasu põllumajandussektorile.

2003. aastal lõppenud Phare projektide rakendamist peetakse aruande kohaselt samuti edukaks, kuigi kõiki planeeritud eesmärke ei suudetud saavutada. Probleemid olid seotud peamiselt projektide ettevalmistuse faasis seatud liiga ambitsioonikate sihtidega. Sellest tulenevalt on mitme ministeeriumi haldusalas projektide eesmärke juba ka realistlikumaks muudetud.

Keskkonna- ja infrastruktuuri valdkonda toetava programmi ISPA raames allkirjastas rahandusminister möödunud aastal 8 projekti rahastamiskokkulepped, maksumusega 780 miljonit krooni. Programmi rakendamisel ilmnenud puudusena väljatoodud hankedokumentatsiooni ebakvaliteetse ettevalmistamise ja lõpptähtaegade venimise probleemide leevendamiseks on juba kasutusele võetud tehnilise abi projektid, mille raames saab projektide ettevalmistuse tellida erialaekspertidelt.

Ministeeriumid ja riigikontroll hindasid 2003.a. lõppenud ja käimasolnud 173 kahepoolse välisabi projekti üksikute eranditega kõik efektiivseks ja kasulikuks. Suurim kahepoolse abi andja oli möödunud aastal Taani, eraldades Eestile 117,6 miljonit krooni.

2003.aastal laekus Eestile välisabi mahus üle 2 miljardi Eesti krooni, mis on 28% rohkem kui 2002. aastal. Eesti sai Euroopa Liidult 1,67 miljardit krooni abiraha, mis moodustab üle 80% kogu möödunud aastal laekunud välisabist. Ülejäänud 383 miljonit krooni saadi kahepoolsete riiklike välisabidena.

Ülevaade Eesti Vabariigile eraldatud riikliku välisabi kasutamisest ja selle tulemuslikkusest 2003. aastal on saadaval <#siin=http://www.fin.ee/index.php?id=10771 >

Hetkel kuum