Halduskohus: maksuotsuse tegemine ABTGle oli seaduslik

20. juuli 2004, 14:37

Tallinna Halduskohus jättis jõusse maksuameti otsuse AS Adonis Baltic Timber Groupi suhtes.

Tallinna Halduskohus jättis 19. juuli 2004.a kohtuotsusega rahuldamata AS
Adonis Baltic Timber Group kaebuse Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse
08.04.2004.a maksuotsuse tühistamise ja maksuotsusega rahuldamata jäetud AS
Adonis Baltic Timber Group 2001.a märtsikuu käibemaksu enammakse
tagastusnõude summas 4 937 909 krooni täitmisele kohustamise nõudes.

Halduskohus nõustus Põhja maksukeskuse järeldustega, et ABTG esitas
maksuhaldurile tahtlikult valeandmeid 2001.a märtsikuu käibe osas,
kajastades puidumaterjali saamist kasvava metsa raieõiguse müügilepingute
alusel samadelt enda poolt kontrollivatelt äriühingutelt, kellede osas
kasvava metsa omandamist ABTG poolt esitatud dokumentatsiooni alusel
kinnitamist ei leidnud.

Samuti luges halduskohtus põhjendatuks Põhja maksukeskuse seisukoha, et kui raieõiguse võõrandamist ei ole aset leidnud, siis ei ole aset leidnud ka selle raieõiguse kasutamiseks kompleksteenuse soetamist, kuna kompleksteenus oli suunatud just kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingutes märgitud maaüksustelt metsamaterjali saamiseks, metsast väljaviimiseks ja laoplatsile toimetamiseks, olles seega omavahel olemuslikult seotud. Kohtuotsuse kohaselt on Põhja maksukeskus tõendanud, et ABTG poolt tagasi nõutav enammakstud käibemaks tekkis maksuõigusrikkumise tagajärjel, mistõttu selle tagastamiseks puudus seaduslik alus.

Halduskohus leidis, et maksuotsusega tuvastatut tõendavad lisaks ABTG
ruumes läbiotsimise käigus ära võetud dokumentidele ka muudest
tõendiallikatest saadud andmed, ABTG andmekandjatel (arvuti kõvakettad)
sisalduvad andmed, isikute ütlused, kinnistute vaatluse protokollid,
dokumendid kinnistute omanike ja puistutagavara kohta, käekirjaekspertiisi
arvamus jne.

Halduskohus ei nõustunud ABTG väitega, et maksuhaldur on ABTG maksumenetlust
läbi viies rikkunud menetlusnorme sellisel määral, et see tingib maksuotsuse
tühistamise. Halduskohus leidis, et kuigi MTA poolt ABTGle eriarvamuse
esitamiseks antud tähtaeg olid võrreldes revisjoni läbiviimiseks kulunud
ajaga ja aktide koostamise aluseks olnud lähtematerjali suure mahuga
ebaproportsionaalselt lühike, ei avaldanud selline menetlusnõuete rikkumine
mõju menetluse lõpptulemusele. Kohus leidis, et ABTG ei ole näidanud,
kuidas ärakuulamise õiguse rikkumine on maksuotsuse sisu mõjutanud ning
kohtu arvates tõendas Põhja maksukeskus kohtumenetluse käigus, et puudub
konkreetne võimalus teistsuguse otsustuse tegemiseks.

Seega leidis halduskohus, et ABTGl ei olnud tegelikult õigus nõuda
käibemaksu summas 4 937 909 krooni tagastamist maksuhaldurilt ning et
maksuhalduri poolt ABTGle maksuotsuse tegemine oli põhjendatud ning
seaduslik.


Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing