1. november 2004 kell 22:00

Elukoht määrab kõik

Füüsilise isiku tulumaksuga maksustamisel on oluline residendi mõiste. Tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse Eestis tulumaksuga residendist füüsilise isiku kogu maailmas teenitud tulu, mitteresidentide tulu maksustatakse ulatuses, mis on Eestiga otseselt seotud.

Residendi mõiste on sätestatud tulumaksuseaduses, mille kohaselt lähtutakse isiku residentsuse määramisel tema elukohast või Eestis viibitud ajast. Juba ühe tingimuse täitumisest piisab, et lugeda isik residendiks Eestis. Seega, füüsiline isik, kes viibib ajutiselt Eestist eemal (ka juhul, kui viibib Eestist ära kauem kui 183 päeva järjestikuse 12 kalendrikuu jooksul), kuid kelle elukoht on Eestis, on Eesti resident.

Residentsuse määramise kohta Eestis on maksu- ja tolliamet koostanud füüsilise isiku residentsuse määramise juhendi, mis on kättesaadav maksu- ja tolliameti veebilehel. Füüsilisest isikust tulu saaja vastutab saadud tulude deklareerimise ja tuludelt tulumaksu tasumise eest. Väljamakse tegija on tulumaksuseaduses ette nähtud juhtudel kohustatud väljamaksed deklareerima ning tasumisele kuuluva maksusumma arvestama, kinni pidama ja maksu- ja tolliameti pangakontole üle kandma, seega vastutab maksukohustuse täitmise eest. Mitteresidentide tulumaksukohustus täidetaksegi üldjuhul tulumaksu kinnipidamise teel.

Kuid väljamakse tegijal ei pruugi olla alati piisavalt infot saaja residentsuse kohta, mistõttu soovitame väljamakse saajal (nt töötajal) pöörduda tema residentsuse määramiseks Eestis elu-, asu- või tegevuskohajärgse maksu- ja tolliameti piirkondliku maksukeskuse poole. Maksuhaldur saab uurimispõhimõtet järgides isikult saadud tõendite ning vajadusel täiendavalt kogutud info ja dokumentide põhjal kinnitada, kas isik on Eestis resident või mitte. Isiku kirjalikul palvel väljastatakse piirkondlikust maksukeskusest kinnitatud tõend tema residentsuse kohta. Väljamakse saaja esitab maksuhaldurilt saadud tõendi väljamakse tegijale, kes tõendile märgitud residentsusest lähtuvalt deklareerib väljamakse ja arvestab ning kannab üle tulumaksu.

On võimalik, et sama isik loetakse eri riikide seaduste järgi samaaegselt residendiks mitmes riigis. Isikul tekib nn topeltresidentsus, mis on välditav riikide vahel sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingutest tulenevalt.

Välislepingutest tulenevaid maksusoodustusi ja -vabastusi kohaldatakse vaid isikutele, kes on ühe või mõlema lepinguosalise riigi resident. Tulumaksuseaduse kohaselt on mitteresidendile tehtud väljamaksetelt tulumaksu kinnipidamisel Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingust tulenevate soodustuste ja vabastuste kohaldamine võimalik juhul, kui väljamakse tegija on maksuhaldurile esitanud Eestiga välislepingu sõlminud välisriigi maksuhalduri poolt kinnitatud tõendi (vorm TM3) saaja residentsuse kohta selles väliriigis.

Autor: Merje Roomet

Hetkel kuum