Liis Kängsepp • 26 jaanuar 2005

Riigikontroll ei saa täies ulatuses täita oma kohustusi

Riigikontrolör saatis Riigikogu esimehele kirja, et riigikontrollil on võimatu täita kohustust anda hinnang riigi majandusaasta koondaruande kohta.

Riigikontrolör Mihkel Oviiri sõnul on probleem selles, et riigieelarve seadust täiendades pani seadusandja Riigikontrollile kohustuse hinnata ka majandusaasta koondaruande üheks osaks olevat informatsiooni kohalike omavalitsuste kohta.

Samas lubab Riigikontrolli seadus teha Riigikontrollil kohalike omavalitsuste üle majanduskontrolli vaid selle raha ja vara piires, mis riik on omavalitsustele kindlaks otstarbeks andnud. Seega mitte ulatuses, mis on vajalik koondaruandes kohalike omavalitsusüksuste aruannetes toodud andmete kohta hinnangu andmiseks.

Tegu on situatsiooniga, kus õigusliku ja vormistusliku korrektsuse aspektist on vaieldav, kas kohalike omavalitsuste kontrollimiseks vajaliku pädevuse sätestamiseks piisab riigieelarve seadusest või on see selguse tagamiseks ja vaieldavuse vältimiseks vajalik vormistada täiendavalt ka Riigikontrolli seaduses, tehes vastavad muudatused ja täiendused.

Riigikontrolli konsulteerinud ekspertide hinnangul oleks korrektne, kui seadusandja vormistaks oma juba riigieelarve seaduses väljendatud tahte, et Riigikontrolli auditeerimispädevus ulatuks täismahus ka kohalike omavalitsusüksusteni, täiendades Riigikontrolli seadust.

Riigikontrolör nentis, et praegu saab Riigikontroll anda arvamuse koondaruande kohalike omavalitsuste osale vaid rahandusministeeriumi esitatud andmete põhjal. 'Leian, et olukord, kus Riigikontroll kui riigi põhiseaduslik kõrgeim kontrollasutus peab andma hinnangu vaid täitevvõimu esindava ministeeriumi esitatud andmete põhjal, omamata õigust neid andmeid üle kontrollida, ei ole aktsepteeritav. Niisama hästi võiks astronoomilt nõuda andmeid tähistaeva kohta, ilma et tal võimaldataks seda teleskoobiga vaadelda,' kirjutas riigikontrolör Mihkel Oviir Riigikogu esimehele Ene Ergmale.

Ta lisas, et tekkinud olukord ei võimalda Riigikontrollil parlamendile ja laiemalt maksumaksjatele anda sõltumatut informatsiooni mahus, mida nad ootavad. Olukorra lahendamiseks on riigikontrolöri hinnangul kaks võimalust: kas Riigikogu teeb Riigikontrolli seadusesse täienduse, mis sõnaselgelt sätestab Riigikontrolli kontrolliõiguse kohalike omavalitsuste kohta, või muudab riigieelarve seadust, vabastades Riigikontrolli kohustusest hinnata riigi majandusaasta koondaruande üheks osaks olevat informatsiooni kohalike omavalitsuste kohta.

Koopia riigikontrolöri kirjast on saadetud peaministrile, Riigikogu fraktsioonide esimeestele, põhiseaduskomisjoni esimehele, rahanduskomisjoni esimehele ja riigieelarve kontrolli komisjoni esimehele.

Hetkel kuum