Andris Feldmanis • 16 veebruar 2005

Tööinpsektsiooni trahvisumma kasvas aastaga üle kahe korra

Väärteomenetluse seadustiku alusel määras Tööinspektsioon trahve 721 250 krooni ulatuses, võrreldes eelmise aastaga kasvas trahvide kogusumma üle kahe korra.

2003.aastal oli trahvisumma 339 920 krooni. Samuti kasvas viimasel aastal väärteomenetluste arv - 2004. aastal oli 140 juriidilise isiku ja 43 füüsilise isiku väärteoasja. 2003.aaastal oli neid vastavalt 80 ja 38.

131 juriidilisele isikule määrati mullu trahve kokku 670 750 krooni (2003.aastal 297 900 krooni), 42 füüsilisele isikule 50 500 krooni (2003.aastal 42 020 krooni).

Suurimas summas määras trahve Tartumaa Tööinspektsioon (314 100 krooni), teisel kohal oli Tallinna ja Harjumaa Tööinspektsioon (179 950 krooni) ja kolmandal kohal Lääne-Virumaa Tööinspektsioon (66 200 krooni).

Asendustäitmise ja sunniraha seaduse alusel hoiatati sunnirahaga 1165 tööandjat, neist 938 töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide nõuete rikkumise ja 227 töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete rikkumise eest, kokku 3 638 210 krooni ulatuses.

Sunniraha pöörati täitmisele 65 juhul 234 200 krooni ulatuses, 2003. aastal aga 32 juhul 110 200 krooni ulatuses. Ka siin suurenes sissenõutud rahamäär üle kahe korra.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuete rikkumise eest saab tööinspektor määrata rahatrahvi kuni 300 trahviühikut, juriidilisele isikule kuni 40 000 krooni, tööõnnetuse või kutsehaiguse varjamise eest kuni 200 trahviühikut, juriidilisele isikule kuni 30 000 krooni.

Ettekirjutise täitmata jätmise korral saab rakendada sunniraha, mille ülemmäär on 20 000 krooni. Töölepinguseaduse nõuete rikkumise eest ettenähtud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

Hetkel kuum