19 aprill 2005

Riigiasutused jätavad sageli uuringud enda teada

Riigikontroll tuvastas, et riigiasutused ei ole avaldanud tellitud uuringutest ligikaudu nelja viiendikku veebilehel, kuigi avaliku teabe seadus seda nõuab

Aastatel 2001-2004 tellisid riigiasutused enam kui tuhat uurimust ja analüüsi kogumaksumuses 200 miljonit krooni, kirjutab Eesti Päevaleht Online

Uurimusi ja analüüse tellis kokku 63 asutust. Kõige enam uuringuid (40%) telliti keskkonnaministeeriumis ja selle valitsemisalas. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ja selle valitsemisalas telliti 16 protsenti uuringutest ning põllumajandusministeeriumis ja tema valitsemisalas 13 protsenti uuringutest.

Riigikontrolli hinnangul oleks otstarbekas, kui uurimuste ja analüüside tellimisel avalikustatakse tellitud töö nimetus ja lähteülesande kirjeldus, töö tegija, maksumus ja rahastaja, töö valmimise aeg ja isiku kontaktandmed, kellelt tellitud töö kohta vajaduse korral lisainfot võib saada.

Riigikontroll leiab, et uuringute nende andmete avalikustamine suurendab avaliku kontrolli võimalusi ning vähendab riski, et võetakse vastu lähteülesandele mittevastavaid töid; tellitakse töid isikuilt, kes pole nende täitmiseks piisavalt pädevad; või makstakse tehtu eest põhjendamatult suurt tasu.

Pärast töö valmimist tuleks see avalikustada kas tervikuna töö tellinud asutuse veebilehel või peaks veebilehel olema viide mõnele teisele veebilehele, kus töö on avalikustatud. Väga mahukate tööde puhul võiks piirduda töö kokkuvõtte ning kogu tööga tutvumise võimaluste avalikustamisega, leidis riigikontroll.

Riigikontrolli hinnangul ei saa uurimuste mitteavaldamist üksnes asutuste kaela ajada, nimelt näitas audit, et pole selge, mida seadusandja on mõelnud avalikustamisele kuuluvate uurimuste ja analüüsidena. Samuti pole selge, millised andmed uurimuste ja analüüside kohta tuleb avalikustada ning millal seda peab tegema. Lepingute sõlmimisel uurimuste ja analüüside tegemiseks ei arvesta riigiasutused mitte alati sellega, et nad peavad tellitud tööd avalikustama.

Riigikontroll möönis, et teatud juhtudel tuleb uuringute avalikustamisel arvestada eriseadustega, mis piiravad avalikustatava info mahtu. See probleem kerkib esile eelkõige taime-, looma- ja linnuliike käsitlevate uuringute korral. Näiteks ei luba looduskaitseseadus avalikustada I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpset elupaika massiteabevahendites.

Autor: Gert D. Hankewitz

Hetkel kuum