2. juuni 2005 kell 10:59

Ministeerium tegi Eesti Raudteele ettekirjutuse

MKM tegi täna Eesti Raudteele ettekirjutuse, millega kohustab ettevõtet lubama Spacecomile viivitamatult juurdepääsu raudteeinfrastruktuurile.

Spacecomil ei ole õnnestunud Eesti Raudteega lepingut sõlmida, hoolimata asjaolust, et uus liiklusgraafikuperiood on juba alanud. Samuti hoolimata sellest, et tegelikult Eesti Raudtee ja Spacecom vahel puudub vaidlus raudteeinfrastruktuuri kasutamise lepingu oluliste tingimuste üle. Spacecom on avaldanud valmisolekut koheselt sõlmida leping Eesti Raudtee poolt möödunud reedel, 27. mail pakutud tingimustel.

Eesti Raudtee ei ole aga nõus lepingut sõlmima. Ettevõtte seisukoht on, et Spacecomil on võlgnevus eelmisest perioodist ja enne, kui see võlgnevus ei ole tasutud, lepingut ei sõlmita. Samas on selle võlgnevuse osas pooleli kohtuasi ja Spacecom on kohtumääruse alusel vaidlusaluse võlasumma kandnud kohtudeposiiti. Seega ei jääks Eesti Raudtee Spacecomi poolt talle võlguolevatest summadest ilma. Samuti on 29. maist alanud liiklusgraafikuperioodil korraldatud infrastruktuuri kasutamise eest tasumine Eesti Raudtee nõudel üksnes ettemaksena, seega puudub risk, et Eesti Raudtee võiks uuel liiklusgraafikuperioodil mingil kombel oma tasudest ilma jääda.

AS Spacecom on pöördunud kaebusega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole, kuna ministeerium on raudteeinfrastruktuurile juurdepääsu vaidluste lahendamise esimene instants.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna juhataja Eva Vanambi sõnul ei saa heaks kiita lepingu sõlmimisest keeldumise alusena selliseid tingimusi, mis ei tulene ei raudteeseadusest ega ka Eesti Raudtee enda poolt koostatud raudteevõrgustiku teadaandest, mis peab sisaldama kõiki olulisi tingimusi raudteeinfrastruktuurile juurdepääsuks.

Eva Vanamb: ?Antud juhul on Eesti Raudtee läinud raudteeseadusega vastuollu ? avaliku raudtee omanik peab lubama vedajatele diskrimineerimata juurdepääsu oma infrastruktuurile, keeldumise alused peavad tulema seadusest. Eesti Raudtee poolt lepingu sõlmimisest keeldumise põhjust ? varasem võlgnevus, mille osas on poolte vahel vaidlus kohtus ? ei saa aga pidada seadusega kooskõlas olevaks. Samuti on avaliku raudtee omanikul kohustus kohelda kõiki vedajaid võrdselt.?

Spacecom kannab kaebuse kohaselt raudteeinfrastruktuurile juurdepääsu puudumise tõttu eelduslikku kahju iga päev summas üle 600 000 krooni. Haldusmenetluse seadus kohustab riiki kahju vältimiseks haldusmenetlust läbi viies viivitamatult tegutsema. 'Seetõttu olemegi koostanud Eesti Raudteele ettekirjutuse ja ootame kiiret tegutsemist ka Eesti Raudteelt,' lisas Vanamb. Ettekirjutus tuleb täita reedeks, 3. juuniks. Selle täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha. Eesti Raudteel on aega ettekirjutust vaidlustada halduskohtus 30 päeva jooksul.

Autor: Gert D. Hankewitz

Hetkel kuum