Saue valla elanikud saatsid keskkonnaministrile seoses Steri tehasega avaliku kirja

31. märts 2006, 09:51

Saue valla elanikud saatsid seoses valda ehitatud radioaktiivset kiirgust kasutava Steri keskusega avaliku kirja ministritele ja Saue vallavanemale.

Järgneb keskkonna-, sotsiaal- ja siseministrile ning Saue vallavanemale saadetud kiri:

Täname keskkonnaminister Villu Reiljanit, kes otsustas panna AS Steri tegevusloa taotluse avalikule menetlusele. Eeldame seega, et kiirgustegevusloa avalikus menetluses on võimalik ka keskuse asukohta puudutavaid vastuväiteid arvestada.

Seoses AS Steri steriliseerimiskeskuse rajamisega Saue valda, Alliku külla, mis asub Saue linnast 2 km kaugusel ja Tallinna linnast ca 5 km kaugusel on Alliku, Vanamõisa, Hüüru külade, Laagri alevi ja Saue linna elanikel soov saada vastus mitmetele üldsust puudutavatele küsimustele ja ettepanekutele. Järgnevalt toome need välja teemade kaupa.

1. AS Steri majanduslikku huvi tuleb kaaluda võrdväärselt kõigi steriliseerimiskeskuse poolt mõjutatud isikute (sh. Eesti riik, Saue vald, kohalikud elanikud) huvidega.

Meile teadaolevatel andmetel omab AS Steri kiirgusallika koobalt-60 hoiuluba, millel on minister Villu Reiljani allkiri. Infopäeval, mis toimus 14.märtsil AS Steri steriliseerimiskeskuses, saime Jaanus Pikanilt (Steri juht ja üks omanikke - toim.) kinnitust, et tegu on Eesti Vabariigi territooriumil asuva suurima kiirgusallikaga, mille kiirgustase ületab Hiiu Onkoloogiahaiglas asuva raviotstarbelise kiirgusallika enam kui 35 korda.
Pikani näitas tehases ekskursioonil olnud rahvale, et kui varem Euroopa seirekeskustes Eesti riigi kohal punast tärnikest polnud (see tähendab, et rahvusvaheliselt jälgitav kiirgusallikas), siis tänu hr. Pikani koostööle Saue vallavanema ja keskkonnaministriga see tärnike ilmus ka Eesti Riigi kohale. See viitab, et tegu tõeliselt ohtliku rajatisega.
EN direktiiv 96/29/Euratom artikkel 6 punkt 1 ning kiirgusseaduse § 3 lg 1 sätestavad liikmesriikidele kohustuse tagada, et uusi tegevuskategooriaid ja – liike, millega kaasneb kokkupuude ioniseeriva kiirgusega, põhjendatakse enne nende esmakordset vastuvõtmist või heakskiitmist, arvestades nende majanduslikku, sotsiaalset ja muud kasu võrreldes tervisekahjustusega, mida need võivad põhjustada.

Küsimus:
Milline on Eesti riigile ja Saue vallale AS Steri tegevusega kaasnev majanduslik, sotsiaalne või muu kasu, mis kaalub üles kohalikule elanikkonnale võimalikul kokkupuutel ioniseeriva kiirgusega tekitatava kahju, samuti sadade inimeste stressi seoses keskuse rajamisega elamute külje alla (siinjuures palume arvestada ka stressi tervistkahjustavat toimet)?

2. Elanikele ja Saue vallale tuleb koheselt kättesaadavaks teha info kiirgusohutuse ja hädaolukorras tegutsemise plaani kohta

Jaanus Pikani on sellele küsimusele vastanud, et objekt kaitseb end ise, kes lähedusse satub, see sureb. Vastust täiendati veidi, viidates, et mehitatud valve sõidab kohale kas Laagris või Keilast, kui häire tuleb. See vastus meid ei rahulda.
Viidati ka sellele, et kiirgusallikas ise asub 7 meetri sügavuses vee sees ja seda ümbritseb piisavalt paks betoonkiht. Ilma betoonkihita antud objekti läheduses ei elaks inimene 5 minutitki. Sõnagi ei olnud juttu, kuidas toimub ohu korral töötajate evakueerimine, kuidas teavitatakse ümbruskonnas elavaid inimesi ja kui kaugele kiirgus levib, kui mingi õnnetuse korral peaksid kaitsvad betoonseinad saama kahjustatud. Kohal viibinud Kiirguskeskuse töötajad jagasid rahvale brošüüre teemal: inimene kiirgusväljas, milledega tutvumise järel, oli kõigil selge, et kiirgus on ohtlik. Kohalikke elanikke ei rahusta teadmine, et peame jälgima raadiot ja massimeediavahendeid, kus meid teavitatakse, kui on „juhtunud”.

EN direktiiv 89/618/Euratom (preambula ja II jaotise Artikkel 5 ning I LISA) ütleb et elanikkonna osale, keda kiirgushädaolukord tõenäoliselt ohustab, tuleks seetõttu eelnevalt anda asjakohast ja pidevat teavet nendega seoses kavandatud tervisekaitsemeetmete kohta ja nende tegevuse kohta kiirgushädaolukorras. Eelnev teavitamine peab hõlmama põhilisi andmeid kiirguse ja selle mõju kohta inimestele ja keskkonnale, direktiiviga reguleeritud kriisihädaolukordade erinevaid liike ja nende tagajärgi elanikkonnale ja keskkonnale, erakorralisi meetmeid, mis on kavandatud elanikkonna hoiatamiseks, kaitsmiseks ja abistamiseks kiirgushädaolukorra puhul, asjakohast teavet tegevuse kohta, mida elanikud peavad kiirgushädaolukorra puhul tegema. Kusjuures see teave peab olema elanikele alaliselt kättesaadav ning edastatud neile ilma eritaotluseta.

Küsimus:
Kelle valduses on kiirgustegevusloa andmise aluseks olev järgmine info:
- kiirgusohutushinnang ja meetmed kiirgusohutuse tagamiseks;
- hädaolukorras tegutsemise plaan suure ohuga kiirgustegevuse korral;
- kiirgusohutuse kvaliteedisüsteemi kirjeldus;
- andmed kiirgustöötajate ja nende erialase väljaõppe kohta.

Lisaks palume esitada meile näidisavariide kiirgusmõjude hindamise tulemused Alliku külas. Kui mitu mSv/h on kiirgusdoosid (kiirguse leviku jaoks ideaaltingimustel) avatud kiirgusallikast : 1 m kaugusel; 50m kaugusel; 100m kaugusel; 200m kaugusel; 300m kaugusel; 400m kaugusel;500m kaugusel; 600m kaugusel; 700m kaugusel; 800m kaugusel ja 1000m kaugusel ?

3. Tuleb koguda infot sarnaste keskuste kohta välismaal
Alates sellest, kui inimestele hakati AS Steri plaanidest rohkem rääkima, on arendajate poolt pidevalt rõhutatud, et sarnaseid keskusi leidub maailmas paarisaja ringis, need on range kontrolli all ja inimestele mingit ohtu pole. See info on jäänud paraku pealiskaudseks, sest keegi pole toonud meile ühegi sarnase välismaa keskuse kohta konkreetset näidet – kus ta paikneb, kui lähedale jäävad elamud, kuidas toimub selliste keskuste rajamise protsess, kuidas kaasatakse ja teavitatakse avalikkust jne. Samas oleks inimestele selline teave väga vajalik, et veenduda selles, et Alliku külla rajatav keskus vastab nõuetele ja on inimestele ohutu.

Ettepanek:
Palume pädevatel asutustel kiiremas korras koguda eelpool nimetatud infot vähemalt kolme EL nõuetele vastava AS Steri keskuse sarnase ettevõtte kohta, teha sellest kokkuvõte ja avalik tutvustus asjast huvitatud isikutele Saue vallas. Enne kohalikele inimestele esitamist peaks selle infoga tutvuma Keskkonnaministeerium, Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium ning kinnitama, et see on asjakohane ja piisav ning vastab tõele.

4. AS Steri keskusele tuleb läbi viia majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnamõjude hindamine.
On täiesti selge, et AS Steri tegevus lähtub ainult majanduslikest huvidest. Kohalikke elanikke asukohavaliku protsessi kaasatud ei ole ning objekti sotsiaalsed ja keskkonnamõjud on praeguseni hindamata. Oleme seisukohal, et kiirgustegevusloa väljaandmine saab toimuda demokraatlikule õigusriigile kohasel viisil alles siis, kui on viidud läbi menetlused, mille tulemusena selgub sellisele ettevõttele sobivaim asukoht ja ettevõtte rajamisega kaasnevad sotsiaalsed, majanduslikud ja keskkonnamõjud. Palume Keskkonnaministeeriumil, Siseministeeriumil, Sotsiaalministeeriumil ja Saue vallal koostöös tagada, et need menetlused viidaks enne kiirgustegevusloa väljaandmist läbi. Ühtlasi palume kohalike elanike muresse suhtuda respektiga ning mitte käsitleda nende sekkumist asjasse tavapärase “mitte minu tagaaaeda” sündroomina, kuna antud juhul on jämedalt eiratud kohalike inimeste õigusi oma elukeskkonna kujundamisel kaasa rääkida.

Seoses avatud menetlusega märgime veel, et ei saa nõustuda keskkonnaministri seisukohaga, millele ta asus Riigikogus arupärimisele nr 192 antud vastuses , et “kohalike elanike poolt avalikus menetluses esitatav arvamus peab olema kaetud teadusliku tõega”. Antud juhul on arendaja ja ametnike kohustus viia läbi kõik vajalikud uuringud (objekti asukohavalik, KMH) ja inimestele anda piisavalt ning arusaadavas keeles informatsiooni selleks, et nad saaksid aru ettevõtte mõjust nende elukeskkonnale. Kohalikelt elanikelt ei saa eeldada radioaktiivsete ainete käitlemisega seotud põhimõtete tundmist ja nö teadusliku tõega kaetud arvamuste esitamist, kui inimestele ei ole jagatud objekti toimimise kohta elementaarsetki infot.

Ettepanekud:
- Algatada AS Steri keskuse tegevuse majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnamõjude hindamine. Enne KMH läbiviimist mitte teha otsust kiirgusloa väljaandmise kohta.
- Viia Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusesse sisse täiendus, mis kohustaks hindama selliste keskuste majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõju.

5. Sarnased objektid tuleb lisada olulise ruumilise mõjuga objektide nimekirja
Jaanus Pikani on tehase ehitamist Tallinna külje alla Sauele põhjendanud majanduslike kaalutlustega. Ühtlasi teatas Pikani, et Eesti seadusandlus ei keela taolise objekti rajamist oma territooriumile. Samas ei välistanud ta, et plaanib oma tegevust antud valdkonnas laiendada. Sisuliselt on AS Steri Saue valda rajatud lihtsustatud korras tehtud detailplaneeringu alusel, kus selle objekti asukoha sobivust külakeskusesse ametlikult ei kaalutudki. Et tegemist on avarii puhul võimaliku ohuallikaga ja kohalike inimeste jaoks pideva stressiallikaga, tuleks selliste objektide rajamisele eelnevalt viia läbi asukohavaliku planeerimine ja seal analüüsida ka muid aspekte, kui ainult arendaja majanduslik huvi.

Ettepanekud:
- Võimaldada kohalikel elanikel osaleda AS Steri keskuse asukohavaliku protsessis.
- Viia olulise ruumilise mõjuga objektide nimekirja ka võimaliku kiirgusohuga objektide rajamine elamute lähedale.

6. Enne kiirgusloa väljaandmist tuleb teha kinnisvara eksperthinnang
Tuleb arvestada seda, et majanduslikud huvid on lisaks AS-le Steri ka rajatava keskuse lähiümbruse elanikel. Kinnisvarade omanikud on mures kinnisvara hindade languse pärast Saue vallas, mistõttu soovime, et enne kiirgustegevusloa väljastamist tellitaks eksperthinnang sõltumatult kinnisvaraspetsialistilt. Spetsialisti hinnangut palume arvestada olulise asjaoluna kiirgustegevusloa suhtes kaalutlusotsuse tegemisel.

Ettepanek:
Tellida eksperthinnang võimalike ümberkaudsete kinnisvarahindade muudatuste osas seoses AS Steri tegevusega Saue vallas ja Alliku külas.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing