27. november 2006 kell 13:21

Kuusalu vallavanem uurib Jõksi abiga keskkonnaministeeriumi ja maa-ameti tegevust

Kuusalu vallavanem Herko Sunts pöördus riigikontrolli ja õiguskantleri poole seoses maa-ameti ja keskkonnaministeeriumi tegevuse(tuse)ga Kuusalu rannaalade osaüldplaneeringu menetlemisega ning riigi omandis olevate maade üleandmisega eraisikutele.

24. novembri pöördumises leitakse, et nii maa-ameti kui keskkonnaministeeriumi tegevus ei ole kooskõlas planeerimisseaduse kui ka märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega.

Kuusalu Vallavolikogu poolt 25. septembri 2003. a otsusega algatatud osaüldplaneeringu (Kuusalu valla ranna-alal Valkla külast Andineeme külani) protsessi on kooskõlastavate organitena kaasatud nii maa-amet kui keskkonnaministeerium. Menetluse käigus on Kuusalu Vallavalitsus saatnud osapooltele kooskõlastamiseks nii planeeringu eskiisi kui planeeringu ning ühe kuu jooksul vastuväiteid laekunud ei olnud. Planeerimisseaduse kohaselt võib Kuusalu vald planeerijana lugeda planeeringu kooskõlastatuks, kui selle kohta pole laekunud ettepanekuid ja vastuväiteid ühe kuu jooksul. Samuti ei esitanud maa-ameti peadirektor Kalev Kangur pretentsioone valla esindajatele kohtumisel 2005. a suvel.

Ometi esitas maa-amet oma vastuväited planeeringu kohta 22.09.2006, s.o enam kui 10 kuud peale planeeringu esitamist. Oma vastuväidetes ei aktsepteerita riigi omandisse jäetud maa planeerimist puhke- ja ja virgestusmaana ja tehakse ettepanek tsoneerida maad elamumaana ning Valkla ranna maaüksuse maa elamu-, äri-, puhke- ja virgestusmaa segafunktsiooniga. Kuusalu vald pöördus kirjalikult omakorda keskkonnaministeeriumi poole, kes kogub järelepärimisele vastamise tarbeks informatsiooni ja on lubanud kuu aja jooksul vastata.

Käesolevaks hetkeks on planeeringu protsessi venitamine tekitanud vallale lisakohustusi ja kulusid: 2003. aastal planeeringu koostamiseks sõlmitud lepingu summad ja tähtajad ei ole planeeringu koostaja poolt enam aktsepteeritavad. Samuti on pidurdunud kõikide planeeringualasse jäävate maade detailplaneeringud jne. Valla huvide kaitseks palub Kuusalu vallavanem riigikontrolli ja õiguskantsleri kiiret ja adekvaatset reageeringut, et tagada riigiasutuste seaduspärane toimimine ja avalike huvidega arvestamine ning peatada edasised tehingud nimetatud maadega, s.h üle vaadata kavandatav tehing Murru maaüksusega.

Hetkel kuum