6. aprill 2008 • 2 min
Jaga lugu:

Reklaami autoriõigused lepitakse kokku lepingus

Reklaami tootja ja reklaamilahenduse tellinud kliendi vahel on alati soovitav sõlmida leping tootjale kuuluvate varaliste autoriõiguste loovutamiseks.

Reklaamilahendus, näiteks teleklipp, plakat, ajalehereklaam, brošüür vms on kaitstav teos autoriõiguse seaduse tähenduses. Ideele iseenesest kaitset ei teki, küll aga tekib kaitse teose loomise vaheetappidele: eskiisile, visandile, plaanile, joonisele, peatükile jms.

Teose kasutamist ei lubata teisiti kui varaliste õiguste loovutamisel või litsentsi alusel ning varalised autoriõigused on üleantavad kas üksikute õigustena või terve õiguste kogumina tasu eest või tasuta.

Autorilepingu võib sõlmida juba olemasoleva teose kasutamiseks või uue teose loomiseks ja kasutamiseks. Tähelepanu tuleb juhtida asjaolule, et autoriõigusseadus ja võlaõigusseadus eristavad loovutuse puhul liht- ja ainulitsentsilepinguid. Isiklikud autoriõigused, näiteks õigus teha teoses muudatusi, lubada lisada teiste autorite teoseid, on autorist lahutamatud ning ei ole üleantavad.

Ühes reklaamis võib omakorda sisalduda näiteks autoriõigustega kaitstav stsenaarium, muusikateos, audiovisuaalne teos, fotograafiateos. Tavaliselt on reklaami tootja materjalide üleandmise ajaks tellijale selliste autoriõiguste omanik, sest on omandanud reklaami tootmise protsessi käigus autoriõigused otse autoritelt (fotograafid, heliloojad, esitajad jms), autoriõigustega kaasnevate õiguste omanikelt, autoreid esindavalt kollektiivselt organisatsioonilt ja oma töötajatelt.

Autorilepingus tuleks fikseerida teose vorm, maht ja nimetus, üleantavate õiguste kirjeldus, litsentsilepingu liik (liht- või ainulitsentsileping), võimaliku all-litsentsi andmise õigus, teose kasutamise viis ja territoorium, vahendid, teose kasutamise algustähtaeg ja lõpptähtaeg ning tavaliselt tasu suurus ja tasumise tähtajad.

Teose kasutamist on lepingu alusel võimalik piirata väga detailselt näiteks territooriumi, aja või kasutuskordade suhtes. Otseselt võib välistada või piirata tellija poolt all-litsentsi andmise õigust, et vältida olukordi, kus pärast reklaami üleandmist muutub selle edasine kasutamine raskesti kontrollitavaks.

Kuna tekitatud kahjude täpsel määratlemisel võib tekkida probleeme, võiks lepingu rikkumise vältimiseks kasutada konkreetseid leppetrahve iga rikkumise fakti kohta.

Autorilepingu sõlmimise puhul eeldab seadusandja selle kirjalikku vormi. Samas ei muuda vorminõude eiramine tehingut tühiseks. Lepinguks võib lihtlitsentsi alusel õiguste loovutamise puhul lugeda näiteks e-kirjade vahetuse autoriõiguste omaja ja loovutuse saaja vahel.

Juhul kui ei sõlmita kirjalikku autorilepingut, siis hilisema vaidluse tekkimisel teose kasutamise ulatuse üle on raskemas olukorras reklaami tootja. Põhjuseks asjaolu, et kui klient on töö eest tasunud ja teos temale üle antud, on hiljem väga raske tõendada, et teose kasutust sooviti reklaami tootja poolt piirata näiteks territooriumi, esitamiskordade vms osas.

Lepingulist suhet võib tagantjärele küll tõendada näiteks e-posti teel saadetud kirjade näol, kuid selline lepingu tõendamise viis võib reklaami tootja jaoks tihti jääda ebapiisavaks, sest poolte tegelikku tahet on raske, kui mitte võimatu, hiljem välja selgitada.

Autor: Anto Variku

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt