Valitsus kiitis heaks riigieelarve eelnõu ja sellega seonduvad eelnõud

Mariliis Pinn 25. september 2008, 09:24

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks
2009.aasta eelarve eelnõu, mille kogumahuks on 98,7 miljardit krooni. Täna kell
10 Riigikogule üle antava eelarve eelnõu koostamisel on lähtutud tasakaalus
valitsussektori eelarvepositsioonist.

Eesti riigi kaitsevõime tõstmine ja koostöö NATO liitlastega on üks selle valitsuse prioriteetidest, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. Täidetud saavad Eesti riigi võetud kohustused kaitsekulude tõstmisel. Järgmisel aastal kulutab riik riigikaitsele 1,9 protsenti SKPst.

Prioriteetne valdkond on ka haridus. Haridusinvesteeringute kasv on üks kiiremaid 2009. aasta riigieelarves. Tasemel õpetajad, kaasaegne õpikeskkond ning investeeringud täiendõppesse ja teadus-arendustegevusse tagavad Eesti riigi pikaajalise konkurentsivõime.

Eelarve eelnõu tagab ka pensionide kahekordse kasvu nelja aastaga, samuti jätkub vanemahüvitise maksmine endisel viisil.

Eelarve eelnõuga ei tõsteta üldist käibemaksumäära ja tulumaksu, küll aga kaotatakse mitmed käibemaksuerisused. 2009. aasta riigieelarve tulude suurendamise ettepanekud puudutavad näiteks käibemaksu erisoodustuse määra tõstmist 9 protsendile, mis puudutab ravimeid, raamatuid, perioodikat ja majutusteenust. Ülejäänud maksuerisused kaotatakse, ehk maksumäär tõstetakse 18 protsendile. Sõiduautode erisoodustuse hüvitise määr tõuseb eelnõu järgi 4000 kroonile.

Arvestatav osa 2009. aasta eelarves on kulude kokkuhoiul. Riigi ja valitsussektori kulude kokkuhoid moodustab umbes 1,7 miljardit krooni. Peamiselt tuleb see ministeeriumide ja põhiseaduslike institutsioonide investeeringute, tegevuskulude säästmiselt.

Valitsus kiitis heaks ja saadab parlamenti arutamiseks ka "Eesti Haigekassa seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse" eelnõu, millega muudetakse nimetatud seaduste alusel moodustatud juriidiliste isikute vahendite haldamist ning vahendite paigutamisest laekunud intressi ja muud finantstulu puudutavas osas. Seadusemuudatuse tulemusena laekub riigieelarvesse 2009. aastal täiendavalt vähemalt 158 miljonit krooni intressi tulu.

Valitsus kiitis heaks"Metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse" eelnõu, mille eesmärk on viia Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tulude riigieelarvesse kandmine samadele alustele riigi osalusega äriühingutega. Seaduse eelnõu kohaselt kinnitab valitsus rahandusministri ettepanekul RMK majandusaasta puhaskasumist riigieelarvesse kantava summa.

Valitsus kiitis heaks ning saatis parlamendile arutamiseks sotsiaalministri esitatud kaheksa seaduse muudatuse eelnõu paketi, et vähendada riigi kulusid tuleva aasta tasakaalus riigieelarve nimel. Riiklike peretoetuste seaduse muutmisega lõpetatakse koolitoetuse maksmine. Eelnõuga lõpetatakse ka lapsehooldustasu maksmine vanemale, kellele makstakse samaaegselt vanemahüvitist. Töö- ja puhkeaja seadust täiendatakse lõikega, mille kohaselt ei anta vaheaegu lapse toitmiseks, kui lapse kasvatamise eest makstakse vanemahüvitist. Ohvriabi seaduse muudatusega kaotatakse ohvriabiteenuse vältimatu abi korras telefoniteenusena osutamise kohustus. Ravimiseadust muudetakse eesmärgiga tagada ravimiameti teenuste eest võetavate tasude õiguspärasus ja vastavus tegelikele kuludele ning viia ravimiseaduse rikkumiste korral kohaldatavad trahvimäärad vastavusse rikkumiste ohtlikkusega.

Valitsus kiitis heaks ning saatis parlamendile arutamiseks tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega nähakse ette 2009. aasta riigieelarvega seotud muudatused tulumaksu, käibemaksu ja riigilõivude osas.

Muudatuste kohaselt jääb tulumaksumäär 2009. aastal vähendamata ja maksuvaba tulu suurendamata. Samas kaotatakse ajutiselt võimalus arvata 2009. aasta eest maha täiendavat maksuvaba tulu ka ühe lapse kasvatamise korral. Eelnõuga viiakse sisse muudatused ka käibemaksu soodusmäära osas ning suurendatakse riigilõivusid.

Tulumaksumäära ja maksuvaba tulu määra 2008. aasta tasemele jätmine suurendab riigieelarve laekumist tuleval aastal 1, 470 miljardit krooni. Täiendava maksuvaba tulu rakendamine alates teisest lapsest suurendab riigieelarve laekumist 2010. aastal ca 990 miljoni krooni.

Vastavalt muudatusele oleks käibemaksumäär 9 protsenti raamatutel ja töövihikutel, ravimitel, rasestumisvastastel vahenditel, sanitaar- ja hügieenitoodetel ning puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseadmetel ja abivahenditel. Samuti perioodilistel väljaannetel ning majutusel. 18 protsendilist käibemaksumäära hakatakse vastavalt muudatustele rakendama ohtlike jäätmete käitlemisele, matusetarvetele ja –teenustele ning etenduse- ja kontserdipiletitele. Muudatus lähtub Eesti maksupoliitika põhialustest: lihtne maksusüsteem, lai maksubaas, vähe erandeid. Käibemaksu soodusmäära tõstmise ja osades valdkondades kaotamise tõttu kujuneb täiendavaks laekumiseks 2009. aastal ca 401 miljonit krooni.

Riigilõivuseaduse muudatuse eelnõuga täpsustatakse liiklusregistri toimingute eest võetavaid riigilõivumäärasid, mis kehtivad alates 2005.aaasta algusest. Samuti tõstetakse eelnõuga ID-kaardi, viisakutsete kinnitamise ja elamisloa taotluse läbiviimise riigilõive. Muudatustega tõstetakse ka liiklusregistri toimingute ja välismaalaste seaduse alusel võetavaid riigilõivumäärasid selliselt, et need kataksid toimingutega seotud kulud. Liiklusregistri toimingute eest võetavate riigilõivumäärade tõstmine toob arvestuslikult riigieelarvesse juurde 151,5 miljonit krooni. Välismaalaste seaduse alusel võetavate riigilõivumäärade tõstmine toob arvestuslikult riigieelarvesse juurde 24,5 miljonit krooni.

Muutunud majandusolukorra ja sellest tuleneva maksude laekumise kasvu pidurdumise tõttu on lisaks kulude kokkuhoiule avalike teenuste rahastamiseks vajalik täiendada riigieelarve tulude koosseisu. Tuleva aasta riigieelarve läbirääkimiste käigus lepiti avalike teenuste rahastamise tagamiseks kokku eelnõus sisalduvad maksuseaduste muudatused.

Valitsus kiitis heaks ja saadab parlamendile arutamiseks "Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse" eelnõu.

Riigikogu võttis tänavu 26. märtsil vastu tulumaksuseaduse muutmise seaduse, millega sätestati uus juriidiliste isikute maksustamise regulatsioon. Uue regulatsiooni kohaselt muutub juriidiliste isikute maksustamine aastapõhiseks, maksubaas arvutatakse tervikuna, mitte enam üksikute maksuobjektide kaupa ning äriühingutel tekib teatud juhul kohustus tasuda aasta kestel tulumaksu avansilisi makseid.

Seadus näeb ette ka mitmeid muid muudatusi ning seaduse jõustumistähtpäevana nähti ette 1. jaanuar 2009.

2008. aasta 14. augustil otsustas Vabariigi Valitsus lükata nimetatud seaduse jõustumise aasta võrra edasi (seega 1. jaanuarile 2010), kuid rakendada juba alates 2009. aastast muudatusi, millega likvideerimisjaotiste ja äriühingu omakapitali vähendamisel tehtud väljamaksete maksustamine viiakse neid väljamakseid tegeva äriühingu tasemele (hetkel maksustatakse neid saaja tasemel). Uue seaduse 101. peatüki osaline varasem rakendamine pole võimalik, mistõttu tuleb selleks muuta praegu kehtivat tulumaksuseadust. Seetõttu sisaldab eelnõu nii tulumaksuseaduse kui ka 2009. aasta 1. jaanuaril jõustuma pidanud tulumaksuseaduse muutmise seaduse muudatusi.

Valitsus kiitis heaks politseiteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on muuta riigieelarvelistest vahenditest makstava politseiametniku pensioni tasumine üheselt siseministeeriumi pädevusse kuuluvaks, sõltumata sellest, kas tegemist on politseiametnikuga või prokuröriga, kellel on õigus saada politseiametniku pensioni.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. September 2008, 09:24
Otsi:

Ava täpsem otsing