Kohus ei rahuldanud Valeri Kirsi nõuet Kanal 2 vastu

17. märts 2009, 14:13

Harju Maakohus jättis täna rahuldamata FIE
Valeri Kirss nõude mõista välja AS-ilt Kanal 2 „Eesti Miss Estonia” kaubamärgi
õigusvastase kasutamise, hagejale tekitatud moraalse kahju ja isiklike
autoriõiguste rikkumise ning konkurentsiseaduse eiramisega tekitatud
mittevaraline kahju summas 100 000 krooni.

FIE Valeri Kirss esitas AS-i Kanal 2 vastu hagi 29. mail 2008, sest 9. septembril 2007 näitas Kanal 2 eetris saadet „Miss World Estonia 2007”, teatas justiitsministeerium.

Hageja väitel on tegemist „Eesti Miss Estonia” kaubamärgiga identse ja/või äravahetamiseni sarnase kaubamärgiga ja see võis tekitada vaatajates eksliku mulje ja hagejale olulist majanduslikku kahju. Lisaks kasutas kostja saates lõike hagejale kuuluvatest audiovisuaalsetest teostest „Miss Estonia” 1988 ja EME 1998.a finaalsaadete ja kroonimiste materjale ilma hagejalt nõusolekut küsimata. Teose loata kasutamine teenis telesaate vaatajate huvi ja saate reitingu tõstmise eesmärki, kostja sai seadusvastaselt konkurendi teabe. Kostja on hageja väitel rikkunud hageja õigust autorsusele, kasutades oma saates hageja saate lõike olulises osas, põhimotiivi ideed ja nimetatud saatelõigus domineerisid kogu saate suhtes tervikuna – seega on ületatud motiveeritud maht lõikude kasutamise suhtes.

Kostja vaidles 30.juulil 2008 kohtusse laekunud vastuses hagile vastu, väites, et AS Kanal 2 edastas 9. septembril 2007 saate "Miss World Estonia 2007", mille tootis osaühing Filmimees. Tegemist oli meelelahutusliku televi shy;sioonisaatega, mis kajastas Eesti esindaja väljaselgitamist festivalile "Miss World 2007" saatmiseks. AS Kanal 2 oli sõlminud litsentsilepingu Varssavis toimunud rahvusvahelise võistluse "Miss World Festival 2007" edastamiseks oma programmis ning sellest tulenevalt oli Kanal 2 programmis ka sellele eelnev saade Eesti esindaja väljaselgitamisest.

Kohtu arvates on Eesti Miss Estonia” ja „Miss World Estonia 2007” semantilised tähendused erinevad. Kui esimene tähis seondub Eesti kohaliku iludusvõistluse võitjaga, siis teine tähis viitab maailma iluduskuninganna valimisele konkreetsel aastal. Kohtu hinnangul on tähiste kontseptsioon erinev. Kaubamärk ja kostja tähis ei ole kujunduselt identsed ega sarnased, seega ei aja tarbijad neid segi. Tulenevalt nimetatust ei ole kostja tähise „Miss World Estonia 2007” kasutamisega rikkunud hageja kui kaubamärgiomaniku ainuõigusi. Hagejal ei ole sellest tulenevalt õigust nõuda kostjalt mittevaralise kahju hüvitamist.

Konkurentsi seaduse rikkumise eest, samuti isiku kutse- ja majandustegevusse sekkumise eest, kui ei esine võlaõigusseaduses nimetatu, ei ole võimalik nõuda mittevaralise kahju hüvitamist varalisele kahjule lisaks. Hageja esile ei toonud ega tõendanud, et kostja oleks talle põhjustanud terviseriket ja sellega seoses teist liiki mittevaralist kahju. Seega on hageja nõue mittevaralise kahju osas konkurentsiseaduse rikkumise eest põhjendamatu ja tuleb jätta rahuldamata.

Vaidluse all on ka küsimus, kas audiovisuaalse teose – missivõistluste salvestused aastatest 1988 ja 1998 kuuluvad hagejale. 1988.aasta audiovisuaalse teose õiguste kuuluvust reguleeris tsiviilkoodeks ja 1998.aasta autoriõiguse seadus, mille kohaselt kuulus autoriõigus televisioonisaadetele neid ülekandvatele raadio- ja televisiooniorganisatsioonidele, neisse saadetesse sissevõetud teoste osas aga nende autoritele. Vaidlust ei ole poolte vahel selles, et hageja on 1988. ja 1998.aastatel edastatud saadete stsenaariumi autor. Poolte vahel on vaidlus, kas hageja on saate kui audiovisuaalse teose autor. Töölepingust, pressiteatest ja lõputiitrite tekstist ega ka teistest hageja esitatud tõenditest ei tulene audiovisuaalse teose autoriõiguse kuuluvust hagejale.

Hageja ei ole kostjale ette heitnud tema poolt kirjutatud stsenaariumi kasutamist või muud stsenaariumi kui autoriõigusega kaitstava teose rikkumist. Kuivõrd kostja ei ole hageja autoriõigusi stsenaariumile rikkunud, on hageja nõue mittevaralise kahju hüvitamiseks põhjendamatu ja tuleb jätta rahuldamata.

Tsiviilmenetluse seaduse kohaselt kannab hagimenetluse kulud pool, kelle kahjuks otsus tehti st menetluskulud kannab FIE Valeri Kirss.

Otsuse peale võib menetluspool esitada apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul, alates otsuse apellandile kättetoimetamisest, kuid mitte hiljem kui viie kuu möödumisel esimese astme kohtu otsuse avalikult teatavakstegemisest.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
17. March 2009, 14:13
Otsi:

Ava täpsem otsing