Katariina Krjutškova • 27. juuli 2010 kell 7:48

Igaüks võib tulevikus teise kuritegusi vaadata

Justiitsministeeriumis valmis eelnõu, mille jõustumisel luuakse riigi infosüsteemi kuuluv karistusregister.

Erinevalt varasemast ei ole registri näol tegemist eraldi infosüsteemiga, vaid e-toimiku süsteemi ühe osaga. Karistusregister koosneb registrist ning karistusregistri arhiivist, kus säilitatakse vastavalt isiku kehtivaid karistusi ja kustunud karistusi.

"Eelnõu järgi oleks karistusregistri andmed üldjuhul tõepoolest kõigile avalikud, kuid siin nähakse siiski ette ka väga konkreetsed erandid. Näiteks väljastatakse andmeid alaealiste isikute kohta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras, samuti kehtivad endiselt juurdepääsupiirangud karistusregistri arhiiviandmetele. Lisaks peab päringu tegija ennast ID-kaardiga identifitseerima, Anonüümseid päringuid ei ole võimalik teha," ütles justiitsministeeriumi pressiesindaja Diana Kõmmus. 

Registrisse kantakse järgmised andmed:

1) jõustunud süüdimõistev kohtuotsus kriminaalasjas;2) kohtuvälise menetleja ja kohtu jõustunud otsus karistuse määramise või mõistmise kohta väärteoasjas, välja arvatud kohtuvälise menetleja otsus hoiatusmenetluses;3) kohtumäärus isikule psühhiaatrilise sundravi kohaldamise kohta;4) kohtumäärus nooremale kui kaheksateistaastasele isikule mõjutusvahendi kohaldamise kohta;5) kohtu või kohtuvälise menetleja otsus või määrus, mis põhineb punktides 1–4 nimetatud määrusel või otsusel;6) presidendi otsus süüdimõistetu armuandmispalve läbivaatamise kohta.7) jõustunud süüdimõistev välisriigi kohtuotsus kriminaalasjas Eesti kodaniku, Eestis elamisluba või elamisõigust omava välismaalase suhtes, kelle karistusandmed on välisriik edastanud või kelle süüdimõistvat kohtuotsust on Eesti kohus tunnustanud.

Hetkel kuum