Katre Pilvinski • 13. veebruar 2011 kell 6:37

Riik toetab interneti kättesaadavust maal üle 12 miljoni euroga

Regionaalminister Siim Kiisleri poolt avatud toetusmeede on mõeldud uue põlvkonna kiirete ühenduste loomiseks piirkondades, kus seni on interneti kättesaadavus olnud takistuseks teenuste pakkumisel ja ettevõtluse edendamisel.

„Toetame ligemale 1200 km ulatuses valguskaablivõrgu rajamist. Selle kiire internetiühenduse kaudu saavad inimesed väiksemates maakohtades võimalused kaugtööks ning seeläbi vabamad käed töö ja elukoha valikul. Lisaks aitab see oluliselt kaasa kohapealse ettevõtluse arengule ning inimeste elukvaliteedi tõstmisele," sõnas regionaalminister Siim Kiisler.

 Meetme raames toetatakse valguskaablitel põhineva elektroonilise side baasvõrgu rajamist koos vajalike rajatistega. Baasvõrgust lõpptarbijani juurdepääsu ehitamise kulusid meetme raames ei kaeta - see toimub turukonkurentsi alusel.

Toetuse määr on kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest, millest vähemalt 15% peab moodustama omafinantseering. Maksimaalne toetus projekti kohta on 639 116 eurot. Toetuse taotlejaks saavad olla sihtasutused ja mittetulundusühingud, juhul kui nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub projektis kavandatud tegevuste elluviimine.

Toetusskeemi raames toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kättesaadavad siseministeeriumi veebilehel. Toetusskeemi hakkab rakendama Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Meetme kaasrahastajaks on Euroopa Regionaalarengu fond.

 

Hetkel kuum