Katariina Krjutškova • 18. märts 2011 kell 11:00

OECD: Eesti on liiga killustatud

OECD täna esitletud raporti väidab, et Eesti peaks liikuma ühtsema riigivalitsemise suunas.

Ühtsuse tagamiseks tuleb muuta keskvalitsuse tööd ja selle ümberkorraldamist paindlikumaks, parandada koostööd erinevate asutuste vahel, keskenduda senisest enam valitsuse eesmärkide ühisele elluviimisele ning leida võimalusi nii riigi kui omavalitsuste pakutavate avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks ning teenuste kvaliteedi ühtlustamiseks omavalitsustes.

„Raporti peamine sõnum seisneb selles, et Eesti on liiga väike ja vaene, et lubada endale killustatust,“ ütles riigisekretär Heiki Loot. „Seda nii valitsusasutuste ülesehituses ja tööprotsessides kui ka eesmärkides ja avalike teenuste osutamises.“

OECD esindaja Edwin Lau ütles analüüsi tutvustamisel, et ministeeriumid, ametid ja kohalikud omavalitsused peaksid töötama ühtse valitsusena, et vähendada ülesannete dubleerimist ning parandada avalike teenuste kvaliteeti, tõhusust ja kättesaadavust. „Nii saab Eesti säilitada ka väleduse ja otsustavuse, mis iseloomustas Eestit ülemaailmse finantskriisi ajal keerukate majanduslike ja ühiskondlike probleemidega toimetulekul,“ lisas Lau.

Raporti soovituste kohaselt on Eestil vaja pöörata rohkem tähelepanu nende teemadega tegelemisele, mis puudutavat mitme ministeeriumi vastutusala ning horisontaalse koordinatsiooni arendamisele. Samuti on vaja luua võimalused avaliku teenistuse ühtsemaks toimimiseks, milleks tuleb suurendada valitsusadministratsiooni paindlikkust prioriteetsete teemadega tegelemisel, ametkondade ümberkorraldamisel ja ressursside juhtimisel. Samuti soovitab raport otsuste ettevalmistamisel senisest rohkem tähelepanu pöörata mõjude analüüsile.

Lisaks rõhutatakse raportis, et avalikke teenuseid on vaja pakkuda terviklikumalt, et nende kättesaadavust üle riigi parandada. Suurendada tuleb riigipoolse töö efektiivsust regionaalsel tasemel vaadates ümber maakondade ülesandeid ja integreerides halduspiirkondi. Omavalitsuste poolt pakutavate teenuste pakkumise tulemuslikkuse suurendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks soovitatakse raportis senisest enam soodustada omavalitsuste vabatahtlikku koostööd ning pöörata rohkem tähelepanu terviklike regionaalprogrammide väljatöötamisele.

Soovituste rakendamise analüüsimiseks käivitatakse kantslerite poolt juhitavad töörühmad. Uuele valitsusele on kavas tutvustada raporti järeldusi ja soovitusi ning esitada ettepanekud soovituste elluviimiseks

OECD raport on viimaste aastate põhjalikem ja mahukam Eesti riigivalitsemise kohta koostatud analüüs, milles hinnatakse Eesti riigivalitsemise toimivust tervikuna. Analüüsitakse nii riigi keskvalitsuse toimivust kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil avalike teenuste osutamise kvaliteedi tõstmiseks vajalikke tegevusi, organisatsioonilist korraldust ja võimalikke muutusi.

Hetkel kuum