Riigi infosüsteemi amet seab uuele juhile kõrged nõuded

Kadrin Karner 26. aprill 2011, 17:16

Riigisekretär kuulutas välja avaliku konkursi Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori ametikohale. Peadirektori töötasu saab olema alates 2430 eurost.

Peadirektori ametikoha eesmärgiks on Riigi Infosüsteemi Ameti töö käivitamine, juhtimine ja arendamine.

Ametikoha põhiülesanneteks on ameti töö juhtimine ning ametile pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise tagamine. Samuti on peadirektori kohus jälgida ameti eelarve täpset ja otstarbekat täitmist ning riigivara sihipärase kasutamist. Uuelt juhilt oodatakse ka ameti tegevusvaldkonna arendamise eestvedamist ja ameti esindamist.  

Nimekiri kandidaadile esitatavatest nõuetest:

• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt infotehnoloogia või majanduse erialal;

• eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine, sh teadmiste omandamine ametikohal teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete ulatuses;

• teenistus kõrgemate ametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organisatsioonis vähemalt 2 aastat või töökogemus muul kõrgharidust nõudval tööl asutuse või ametikoha töövaldkonnas vähemalt 4 aastat;

• vähemalt 3 aastat organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemust;

• Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike õiguste ja vabaduste, avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ja avaliku halduse organisatsiooni toimimise tundmine;

• ameti tegevusvaldkonna ja seda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja asjaajamiskorra ühtsete aluste tundmine;

• teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest, Euroopa Liidu otsustetegemise protsessi tundmine;

• head majandusalased teadmised, sh turumajanduse üldpõhimõtete, avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmine ning eelarve koostamise kogemus;

• head juhtimisalased teadmised ja oskused, sh strateegilise juhtimise, töö organiseerimise ja planeerimise alal, erinevate juhtimisprintsiipide tundmine;

• väga head teadmised riigi infosüsteemi arhitektuurist ja koosvõime raamistikust;

• üldised teadmised infoturbe juhtimise süsteemist;

• üldised sisekontrollialased teadmised ja oskus rakendada neid praktikas;

• teadmised riigihangetest, lepingute ettevalmistamisest ja sõlmimisest;

• eesti keele oskus Vabariigi Valitsuse 26.06.2008 määruses nr 105 „Avalike teenistujate, töötajate ning füüsilisest isikust ettevõtjate eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded“ sätestatud C1 või sellele vastaval tasemel ja inglise keele oskus kõrgtasemel või kahe võõrkeele (sh üks neist inglise ja teine prantsuse, saksa või vene) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;

• väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, sh oskus korraldada koostööd erinevate asutuste ja struktuuriüksuste vahel ning oskus kaasata erinevaid huvigruppe asutuse töösse;

• üldised teadmised suhtekorraldusest, avaliku arvamuse kujundamisest ja suhtlemise korraldamisest massiteabevahenditega;

• head teadmised ja oskused avalike teenuste osutamisel;

• protokolli tundmine suhtlemiseks rahvusvahelisel tasandil;

• hea töö- ja koostöövõime (suure töötahtega, meeskonna töö puhul on võimeline arvestama grupi arvamusega ja leidma paljudest lahendustest optimaalseima);

• algatusvõime ja loovus, sh võime välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;

• intellektuaalne võimekus, sh hea analüüsi- ja sünteesivõime, paindlik mõtlemislaad, üldistusvõime;

• kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sh suutlikkus võtta vastu iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;

• kõrge stressitaluvus (emotsionaalne stabiilsus, võime võtta vastu ekstreemsetes situatsioonides adekvaatseid, olukorra stabiliseerimisele viivaid otsuseid, võime töötada hästi ka pingeolukorras);

• kohanemisvõime (kohaneb kiiresti muutustega, vajadusel on võimeline leidma kompromisse, on võimeline eesmärgi saavutamise nimel oma tegevuses ja plaanides kiiresti ümber orienteeruma);

• hea suhtlemisoskus, sh oskus suhelda avalikkusega; oskus oma mõtteid selgelt ja arusaavalt väljendada, arendada ja suunata vestlust või diskussiooni, luua suhtluspartnerile võimalus avaldada oma mõtteid ja ideid ning oskus suhtlusprotsessis aktiivselt juhtida;

• pühendumus ning oskus teha tulemusele orienteeritud tööd, arvestades erinevate institutsioonide, klientide ja kasusaajate huvidega;

• enesekehtestamise oskus, sh oskus esineda veenvalt, panna oma põhimõtted maksma ilma konflikti minemata;

• oskus kasutada efektiivselt oma aega (oskus eraldada ebaolulised ülesanded olulistest, oskus planeerida oma aega ja planeeritud ajakavast kinni pidada);

• lojaalsus, riigi huvidest lähtuv orienteeritus ja laitmatu reputatsioon.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
26. April 2011, 17:16
Otsi:

Ava täpsem otsing