Silvia Kruusmaa • 7. juuli 2011 kell 12:36

Europarlament on piirikontrolli vastu 

Euroopa Parlament on vastu piirikontrolli taaskehtestamisele Schengeni alal. Sisserändajate ning varjupaigataotlejate vood ei õigusta kontrolli kehtestamist, ütlevad saadikud tänases resolutsioonis.

Schengeni süsteem on viimasel ajal sattunud surve alla, sest mõni liikmesriik kaalub ootamatu sisserändajate voo tõttu mitmest Põhja-Aafrika riigist riikliku piirikontrolli taastamist. Näiteks tegi seda juba Taani.

24. juunil palus Euroopa Ülemkogu komisjonil esitada septembris ettepanek nn kaitsemehhanismi kohta, et reageerida sedalaadi erakorralistele asjaoludele.

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis peavad saadikud kahetsusväärseks mõne riigi katset uuesti kontrolli kehtestada ning väljendavad kindlat vastuseisu mistahes uuele Schengeni mehhanismile, millel on muu eesmärk kui liikumisvabaduse edendamine ja ELi halduse tugevdamine Schengeni alal.

Saadikud rõhutavad, et kehtivad piirieeskirjad näevad ette võimaluse piirikontrolli ajutiseks taaskehtestamiseks sisepiiril ainult juhul, kui avalik kord või sisejulgeolek on tõsises ohus.

Euroopa Komisjonil palutakse esitada algatus, milles määrataks kindlaks nimetatud artiklite täpne kohaldamine liikmesriikide poolt. Saadikud rõhutavad, et mis tahes uued erandid ei tugevdaks Schengeni süsteemi.

Parlamendiliikmed arvavad, et hiljutised probleemid Schengeni süsteemiga tulenevad vastumeelsusest rakendada ühtset Euroopa poliitikat muudes valdkondades, eelkõige ühist Euroopa varjupaiga- ja migratsioonisüsteemi. Ühise varjupaigasüsteemi loomise tähtaeg on 2012. aasta.

Kehtiva süsteemi järgi teeb piirikontrolli taaskehtestamise otsuse iga riik ise, kuid parlament tahab seda muuta. "Uus Schengeni hindamismehhanism peaks olema ühendusekesksem, põhinema Euroopa lähenemisel ning ELi institutsioonide osalusel, mitte olema vaid valitsustevaheline süsteem," ütles parlamendi raportöör Carlos Coelho.

Parlamendis parajasti arutusel olev uus hindamismehhanism aitavat eelnimetatud eesmärke saavutada, "kindlustades tulemusliku kontrolli mis tahes katsete suhtes ebaseaduslikult sisepiirikontrolli taastada ning tugevdades vastastikust usaldust".

Uus mehhanism võimaldab liikmesriigil ka taotleda ja saada toetust, kui ELi välispiirile avaldatakse erakorralist survet. Saadikud rõhutavad, et Schengeni ala loomisega määratleti ühine välispiir, mida EL haldab "jagatud vastutuse põhimõtte kohaselt". Samas märgitakse, et EL pole seda ülesannet veel täiel määral täitnud.

Saadikud rõhutavad samuti, et "peame olema solidaarsemad liikmesriikidega, keda on tabanud suurimad rändevood ning aitama neil niisuguste erakorraliste olukordadega toime tulla".

Hetkel kuum