11. detsember 2011 kell 21:00

Parem on, kui kuriteole saaks jälile enne ajalehti

Riigi peaprokurör Norman Aas peab ajakirjanduse rolli korruptsiooni kuritegude avastamisel oluliseks, kuid veel parem on, kui prokuratuur saab korruptsioonikuritegudele jälile juba paralleelselt teo toimepanekuga.

Äripäeva lugejate küsimustele vastas riigi peaprokurör Norman Aas.

Milliseks hindate ajakirjanduse rolli korruptiivsete tehingute päevavalgele toomisel? Pean seda väga oluliseks. Uurival ajakirjandusel on demokraatia toimimise ja avaliku võimu väärkasutamise avastamise seisukohalt väga suur roll. Samas tuleb arvestada siiski seda, et võimalike korruptsioonikuritegude uurimine lehelugude pinnalt ei ole alati väga edukas, kuna võimalik, et kuriteo toimepanemisest on möödunud juba pikk aeg ja kohtukõlbulike tõendite leidmine on raskendatud. Seetõttu oleme viimastel aastatel keskendunud sellele probleemile proaktiivselt ja üritanud tõendeid koguda paralleelselt võimalike kuritegude toimepanemisega, sealhulgas jälitustegevusega. Selline lähenemine on ennast rohkem õigustanud ja selle tõestuseks võib tuua ka korruptsioonikuritegude avastamise suurenemise. Selle eelduseks on aga, et õiguskaitseasutused saaksid toimunule jälile juba enne, kui see leheveergudele jõuab.

Mis on prokuratuuri praegused prioriteedid? Prokuratuuri ja teiste õiguskaitseasutuste prioriteedid on määratletud nn Laulasmaa deklaratsiooniga, mida viimati muudeti 2010. aastal küberkuritegevuse lisamisega. Prioriteete vaadatakse perioodiliselt üle, praegu nende muutmise vajadust ei nähtud. Samas kindlasti kuritegevus areneb ja õiguskaitseasutused peavad sellega kaasas käima.

Miks pöörab riik praegu nii suurt tähelepanu kartellide uurimisele? Kartellide kahjulikkus kasvab koos majandusega, ettevõtete turuosa suurenemisega ja nende rahvusvahelistumisega. Kartellid toovad kaasa turumoonutusi, ebaausat konkurentsi ja tõstavad hindu. Koos sellise arenguga peab riik pöörama kartellide avastamisele ka üha suuremat tähelepanu. Nii on ka Eestis, kus majanduse areng, õiguskaitseasutuste suutlikkus ja ühiskondlik arusaam on jõudnud sinnamaani, et kartellidevastase võitlusega tuleb tõsisemalt tegeleda.

Millal asutakse Eestis tõsisemalt suhtuma ja menetlusi alustama nn internetikuritegevuses ja andmekaitse seaduse rikkumises? Eesti võtab küberkuritegevusevastast võitlust üha tõsisemalt. Nii lisati 2010. aastal rasked küberkuriteod Eesti õiguskaitseasutuste prioriteetide hulka. Viimastel aastatel on ka palju näiteid selle kohta, kus Eesti koostöös teiste riikidega on suutnud paljastada interneti vahendusel toimepandud rahvusvahelisi kuritegusid.

2009. aasta lõpus jõustus ka karistusseadustiku muudatus, millega kriminaliseeriti teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine (KarS § 157-2). 2010. aastal alustati kriminaalmenetlus 55 sellise juhtumi uurimiseks.

Kui kaua menetletakse kohtueelselt tavaliselt kriminaalmenetlust? Mõistliku menetlusaja tagamine on oluline ja ka Euroopa Inimõiguste Kohus on selles osas teinud Eesti suhtes taunivaid otsuseid.

Samas on menetluste venimine üldjuhul seotud konkreetse kriminaalasjaga seotud asjaoludega. Üldine menetluskiirus on viimastel aastatel pigem suurenenud. Häid tulemusi on andnud ka kiirmenetluse rakendamine masskuritegude (nagu näiteks poevargused ja joobes juhtimine) puhul, kus isikule mõistetakse karistus 48 tunni jooksul alates tema kinnipidamisest.

Milline on Teie arvates paremad ülikoolid karistusõiguse õppimiseks? Juurastuudiumi osaline sooritamine välismaa ülikoolis on alati väga kasulik, sõltumata maast või ülikoolist. Kuna Eesti karistusõiguse üheks eeskujuks on olnud aga Saksa õigus, siis võiks siinkohal soovitada Saksamaa ülikoole. Samas kriminaalmenetluse osas on üha rohkem eeskujuks ka anglo-ameerika õigussüsteemid, mistõttu ka Inglismaa ja Ameerika Ühendriikide ülikoolid on hea valik. Kokkuvõttes soovitaksin kasutada aga iga võimalust välismaal õppimiseks.

 

Mis on mis

Laulasmaa deklaratsioon

prokuratuuri ning politsei ühised eelistusedalaealiste poolt ning alaealiste suhtes toimepandud kuritegevus, esmajärjekorras lapsohvritega vägivalla- ja seksuaalkuriteodorganiseeritud kuritegevus, esmajärjekorras:narkootiliste ning psühhotroopsete ainetega seotud kuritegevus;inimkaubandusega seotud kuritegevus;kriminaaltulu (sh korruptiivse tulu) ja rahapesuga seotud kuritegevus.

Hetkel kuum