5. aprill 2012 kell 8:21

Omavalitsused saavad hariduskuludeks 201 miljonit eurot

Riik toetab kohalikke omavalitsusi selle aasta riigieelarvest 303,7 miljoni euroga, millest 201,1 miljonit eurot saavad vallad ja linnad hariduskulude toetuseks.

Eelmisel aastal eraldas valitsus omavalitsustele hariduskuludeks 200,9 miljonit eurot.

Tänavuse kinnitatud hariduskulude 201,1 miljoni euro suuruse toetuse eesmärk on tagada optimaalse õpilaste arvuga tavaklassi õpetamiskulude rahastamine. Toetusest 167 miljonit eurot hõlmab munitsipaal- ja erakoolide pedagoogide palgad, 8 miljonit eurot õppevahendite soetamine ning 14,8 miljonit eurot 1.–9. klassi õpilaste koolilõuna kulude toetamine. Alates sellest aastast ei või omavalitsused enam kasutada pedagoogide (õpetajad, direktorid, õppealajuhatajad, tugispetsialistid) palgaks ja täiendkoolituseks ettenähtud summasid õppevahendite soetamiseks.

Tasandusfondi 72,3 miljonit eurot on omavalitsustele avalike teenuste paremaks kättesaadavuseks eraldatav toetus, mille kasutamise üle otsustavad omavalitsused ise. Toetust saab 183 kohalikku omavalitsust 226-st. Rahast 74 protsenti läheb Lõuna- ja Kirde-Eestisse ja 26 protsenti Kesk- ja Lääne-Eestisse. Kõige suuremad toetused saavad Narva, Kohtla-Järve ning Tartu linnad, vastavalt 11, 5 ja 3,5 miljonit eurot. Ühe elaniku kohta saavad suuremad summad Piirissaare ja Peipsiääre vallad ning Kallaste linn, vastavalt 320, 276 ja 255 eurot elaniku kohta.

Toimetulekutoetuse maksmisega seotud kulud (27 miljonit eurot) katab riik, kuid väljamakseid toimetulekuraskustes isikutele teevad kohalikud omavalitsused. Lisaks on valdadel ja linnadel võimalik toimetulekutoetuste maksmiseks kasutada eelmisest aastast ülejäänud 1,7 miljonit eurot. Toimetulekupiir on sama kui 2011. aastal ehk 76,7 eurot.

Sotsiaaltoetuste ning –teenuste osutamiseks eraldab valitsus 2,8 miljonit eurot. Sellest 817 957 eurot on arvestatud sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaalteenuste osutamise korraldamiseks ning 1 998 418 eurot on arvestatud puuetega laste hooldajatoetusega seotud kulude katteks.Sündide ja surmade registreerimise korraldamise kompensatsiooniks eraldab riik  omavalitsustele sellel aastal 17 576 eurot. Lisaks on ette nähtud kokku 415 426 eurot toetust 11 omavalitsusele, mis asuvad väikesaarel või mille haldusalas on püsiasutusega väikesaar. Antud vahendid eraldatakse tavapärasemast suuremate igapäevaste kulude katteks.

Autor: 1185-aripaev

Hetkel kuum