Ave Lepik • 23. oktoober 2013 kell 15:11

Europarlament alustas võitlust rahapesu ja korruptsiooni vastu

Hinnanguliselt tegutseb Euroopa Liidus ligi 4000 rahvusvahelist kriminaalset organisatsiooni. Seepärast peavad saadikud väga oluliseks organiseeritud kuritegevuse kriminaaltulu arestimist ja selle sissetuleku allikate külmutamist.

Täna kiitis Euroopa Parlament heaks 2014-2019 aastate tegevuskava, milles toob soovitused võitluseks organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesuga.

"Maffialaadsete organisatsioonide kulukust on raske hinnata. See moodustab umbes 4-5% ELi SKT-st," ütles EP ettepanekute autor Salvatore Iacolino (EPP,IT). Heaks kiidetud EP resolutsioon (526 poolt, 25 vastu ja 87 erapooletut), sisaldab nimekirja konkreetsetest tegevustest, mis tuleks ellu viia järgmise seadusandliku perioodi jooksul.

Europoli 2013. aasta raske ja organiseeritud kuritegevuse ohu hindamise (SOCTA) aruande kohaselt tegutseb Euroopa Liidus 3600 rahvusvahelist kuritegelikku organisatsiooni, millest 70% on geograafiliselt heterogeense koosseisu ja tegevusulatusega ning üle 30% tegeleb mitme kuritegevuse liigiga.

Euroopa Liidu rahanduse kaitsmine

EP saadikud soovivad, et inimesed, kes on süüdi mõistetud organiseeritud kuritegevuses, korruptsioonis või rahapesus ei saaks osaleda Euroopa Liidu hangetes, töötada avalikus sektoris ega kandideerida vastavatele ametikohtadele.

EP saadikud kordavad oma pikaajalist üleskutset asutada Euroopa Prokuratuur, mis koordineeriks riikide tasandi juurdlusi ja võitleks Euroopa Liidu rahandust puudutavate kuritegudega. Uuel asutusel peab olema piisav rahastus ning inimjõud, rõhutavad saadikud.

ÜRO Narkomaania ja Kuritegevuse Büroo (UNODC) hinnangul moodustavad illegaalsed tegevused 3,6% globaalsest SKT-st. Euroopa Komisjoni arvutuste kohaselt saab EL aastas korruptsiooni tõttu kahju 120 miljardit eurot, mis võrdub 1.1%-ga EL-i SKT-st.

Kuritegeliku vara arestimine

Selleks, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuve, tuleks tõhusamalt tegeleda organiseeritud kuritegevuse kaudu soetatud varaga, leiavad saadikud ja teevad ettepaneku kaotada pangasaladused ning maksuparadiisid Euroopa Liidus. Arestitud vara tuleks kasutada aga sotsiaalsetel eesmärkidel.

Inimkaubanduse tõkestamine

EP saadikud soovivad karmimaid karistusi inimkaubanduse eest ja paremat kaitset ohvritele. Võitlus sunnitöö vastu peaks olema suunatud piirkondadesse, kus kasutatakse  odavat tööjõudu. Inimkaubandus toob hinnanguliselt aastas 25 miljardit eurot tulu ja puudutab kõiki Euroopa Liidu riike. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) andmetel on EL-is umbes 880.000 sunnitöölist, kellest 270.000 on seksuaalse ärakasutamise ohvrid.

Maffialaadsed kuriteod

EP leiab, et maffialaadsete kuritegude defineerimiseks on vaja ühtset juriidilist mõistet, mis hõlmaks ka kaasatust organisatsiooni tegevusse.

Mahhinatsioonid mängutulemustega ja häälte ostmine

EP saadikud soovivad, et spordivõistluste tulemustega manipuleerimine ja häälte ostmine, ka mittemateriaalse tulu korral, oleks kriminaalkorras karistatav.  

Hetkel kuum