30. oktoober 2013 kell 21:00

Apteegiteenus on üldist majandushuvi pakkuv teenus

Möödunud suvel valminud riigikogu sotsiaalkomisjoni raporti järgi on apteegiteenus osa tervishoiuteenusest, mille puhul on olulised teenuse kättesaadavus, kvaliteet ja hind. Asutamispiiranguid ei saa vaadelda lahus muudest apteekidele kehtestatud nõuetest: juurdehindluse piirmäärad, erinõuded pindadele, personalile.

Piirangud. Olukorras, kus on riiklikult kehtestatud hinnad, on turule pääsemist piiratud muudes valdkondades. Näiteks õigusturul tulenevad kohtutäiturite ja notarite tasud seadusest, samas seadus kehtestab, et kohtutäiturite ja notarite ametikohtade arvu määrab kindlaks justiitsminister. Perearstide puhul kinnitab perearstide arvu sotsiaalminister. Teatud olukorras võib piirangute kehtestamine olla põhjendatud, kui on avalik huvi tagada olulise teenuse kättesaadavus igaühele mõistliku hinnaga. Sellisel juhul peab riik tagama teenuse osutajatele muul viisil piisavad rahalised vahendid. Kui riigieelarves selleks raha ei ole, tuleb riigil tagada teenuse osutajatele piisav käive.

Apteegi asutamispiirangute debatis ei ole arvestatud, et apteegiteenus on üldist majandushuvi pakkuv teenus. Seda mõistet kasutatakse Euroopa Liidu toimimise lepingus, samuti on mõiste viidud Eesti ­õigusse. Lihtsustatult on üldist majandushuvi pakkuva teenusega tegemist, kui teenuse osutamine on avalik ülesanne, mida vaba turg ei suuda pakkuda samadel tingimustel.

Riigil on ülesanne tagada apteegiteenuse kättesaadavus igale isikule. Selline kohustus tuleneb põhiseadusest, mille kohaselt on igaühel õigus tervise kaitsele. Tervise kaitse hõlmab ravimite kättesaadavust, ravimid peaksid olema kättesaadavad mõistliku hinnaga igaühele sõltumata elukohast.

Konkurents. Üldist majandushuvi pakkuva teenuse puhul tuleneb Euroopa Liidu õigusest reegel, et riik peab tagama ettevõtjale kohustuse täitmiseks piisavad ressursid. Selle nimel on õigus piirata konkurentsi. Piisavate ressursside tagamise alla saab paigutada teeninduspiirkonna tagamise, mis on asutamispiirangu üks funktsioone. See on sarnane kohtutäiturite, notarite ja perearstidega, kes kõik mahuvad üldist majandushuvi pakkuva teenuse määratluse alla.

Hetkel kuum