28. november 2013 kell 21:00

Vale kinnisel pakkumisel ei nõua kriminaalkaristust

Kuna nn kinnised pakkumised on suunatud eelduslikult asjatundlikele investoreile, ei saa nõustuda karistusõiguse revisjoni käigus tehtud ettepanekuga muuta kindlaksmääratud isikute ringile kinnise pakkumise raames valeteabe esitamine kriminaalkorras karistatavaks.

Sellega võib kaasneda õiguskindluse ja kinniste pakkumiste hulga oluline vähenemine ning sündikaatlaenuturu kahanemine.

Teised võimalused. Asjatundlik investor peab olema võimeline iseseisvalt teenuste ja tehingutega seotud riske piisavalt hindama ja juhtima. Tekib küsimus, mis õigushüve peaks eelnõus väljapakutud muudatus kaitsma, mida teiste õigusharude regulatiivse toimega (nt tsiviilkorras kahju hüvitamine, eksimuse või pettuse mõjul tehingu tühistamine) ei suudeta kaitsta. Tegu tundub olevat ülekriminaliseerimisega.

Lisaks näeb karistusseadustiku muutmise eelnõu ette, et investeerimiskelmus ei hõlma üksnes valeteabe esitamist (positiivne kohustus), vaid ka oluliste asjaolude esitamata jätmist (negatiivne kohustus). Kuivõrd olulisuse künnis on jäetud sisustamata ega ole fikseeritud kriteeriume, millest tuleks olulisuse hindamisel lähtuda, peab investeeringut kaasata sooviv isik igal üksikul juhul hindama, kas ta on avaldanud kogu asjassepuutuva olulise teabe. See omakorda tähendab, et isikul puudub kindlus, kas ta on investeeringu kaasamisega pannud toime kuriteo või mitte. See viitab demokraatlikule ühiskonnale omase ­õigusselguse puudumisele.

Mõistete ebaselgus. Investeeringute kaasamise ja investorite ringi mõistete sisu laialivalguvuse tõttu eelnõus jääb arusaamatuks, millistel juhtudel võib isikut süüdistada investeerimiskelmuse täideviimises. Ei ole välistatud, et lisaks investeeringute kaasamisele nii aktsiate kui ka võlakirjade müügil kahele või enamale potentsiaalsele investorile on investeerimiskelmuse koosseis täidetud ka valeteabe esitamisel pakkumises tegutseda seltsinguna. Samuti lubab eelnõu järeldada, et kohustus esitada kõik olulised asjaolud ja hoiduda valeteabe esitamisest laieneb ka krediidiasutustele, kes korraldavad laenuandjate sündikaate või võrdsetele vastaspooltele suunatud võlakirjade esmamüüke.

Hetkel kuum