Indrek Kald • 31. jaanuar 2014 kell 10:38

Eesti pangad peavad läbima ELi pankade stressitesti

Euroopa pangandusjärelevalve korraldab tänavu mais taas pankade stressitesti, kuhu on kaasatud ka suuremad Eesti pangad.

Analüüs viiakse läbi pangagruppide konsolideeritud tasemel ja see hõlmab vähemalt 50% iga liikmesriigi pangandusturust. Eesti turul tegutsevatest pankadest ning pangafiliaalidest on stressitesti kaasatud Rootsist pangagrupid Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken, Swedbank, Taanist Danske ning Norrast DNB.

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse (EBA) stressitest viiakse läbi mais ning tulemused on kavas avaldada tänavu oktoobris-novembris, teatas finantsinspektsioon.

Tugevusanalüüsi tulemusena peavad oma finantsseisundit tugevdama need pangad, kelle esimese taseme põhiomavahendite suhtarv langeb tugevusanalüüsi konservatiivses stsenaariumis alla 5,5% või alla 8% põhistsenaariumis. Eelmise aasta lõpu seisuga oli Eestis tegutsevate pankade keskmine kapitali adekvaatsuse näitaja 20%.

Seekordne tugevusanalüüs toimub riiklike järelevalveasutuste, Euroopa Keskpanga, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja Euroopa Komisjoni koordineeritud koostöös.

Enne, kui Euroopa Keskpangale antakse ühtse järelevalvemehhanismi SSM (Single Supervisory Mechanism) raames käesoleva aasta novembris täielikud järelevalvevolitused, viiakse ka Euroopa Keskpanga poolt selle ettevalmistusena läbi pankade põhjalik hindamine. Hinnatakse euroala pankade riske, pankade varade kvaliteeti ning viiakse samuti läbi stressitest.

Euroopa Keskpanga poolt läbiviidava stressitesti põhimõtted langevad kokku Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse poolt läbiviidava 124 Euroopa Liidu panka hõlmava tugevusanalüüsi põhimõtetega.

Üleeuroopaliste stressitestide eesmärk on hinnata pankade vastupanuvõimet võimalike ebasoodsate majanduskeskkonna arengute korral ning analüüsida süsteemse riski suurenemise võimalust ühes või teises hüpoteetilises olukorras. Tugevusanalüüsis hinnatakse pankade laenuportfellidest ning riiklikesse võlakirjadesse tehtud investeeringutest tulenevat krediidiriski, turul kaubeldavatest väärtpaberitest ja valuutapositsioonidest tulenevat tururiski, väärtpaberistamise tehingutest tulenevaid riske ning võimaliku finantseerimise kallinemisega seotud mõju.

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus EBA, mis alustas tööd 1. jaanuaril 2011, loodi Euroopa Liidu finantssektori järelevalvestruktuuri reformide tulemusel. EBA on osa Euroopa finantsjärelevalve süsteemist, mis koosneb kolmest pankade, kindlustusseltside ning väärtpaberituru üle järelevalvet teostavast asutustest ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogust.

Hetkel kuum