Äripäev • 12 jaanuar 2017

Fondivalitsejad ronisid rekordkõrgele

Eriti kiiresti kasvas kinnisvarafondide väärtus. Fotol Eften Capitali juht Viljar Arakas.  Foto: Andras Kralla

Fondivalitsejate hallatavate varade maht kerkis kolmandas kvartalis esimest korda üle 5 miljardi euro, teatas finantsinspektsioon.

Eestis tegutsevate fondivalitsejate hallatavate varade maht kasvas kolmanda kvartali jooksul 4,5% ja kerkis esimest korda üle 5 miljardi euro, täpsemalt 5,1 miljardi euroni.

Hallatavatest varadest moodustasid 96% kollektiivportfellid ehk nii enda kui ka teiste valitsejate fondid, mille investeeringuid juhitakse allhanke korras. Allhanke kliendivarade maht kasvas kvartali jooksul 2%, üle 1 miljardi euroni. 

Fondide turuväärtus suurenes kolmanda kvartali jooksul 4,2% ja ulatus 3,8 miljardi euroni. Kõige kiiremini kasvas kinnisvara- ja aktsiafondide väärtus, vastavalt 12,2% ja 7%, kuid need moodustavad fondide kogumahust suhteliselt väikese osa. Kõige suurema osakaaluga fondide, kohustuslike pensionifondide turuväärtus kerkis kvartaliga 3,2% ja ulatus 3 miljardi euroni. Vabatahtlike pensionifondide väärtus suurenes samal ajal 2,4%. Ainsana vähenes endiselt intressifondide väärtus, kvartali jooksul 0,6%.

Varade maht vähenes

Kuigi fondivalitsejad teenisid kolmandas kvartalis suuremat kasumit kui tavaliselt, sektori varade maht vähenes: teise kvartaliga võrreldes 0,7% ja moodustas 155,5 miljonit eurot. Seda mõjutas kahe turuosalise – LHV Varahalduse ja Danske Capitali – ühinemine, mis muu hulgas kahandas sektori koondbilansis finantsinvesteeringute mahtu jasuurendas immateriaalse vara mahtu. Samuti tegid teised turuosalised muid omakapitaliga seotud tehinguid.

Fondivalitsejate tulemused

• Hallatavate varade maht: 4,8 mld eurot (II kv) – 5,1 mld eurot (III kv)sh fondide varade maht: 3,6 mld eurot (II kv) – 3,8 mld eurot (III kv)• Fondide turuväärtuse kvartalikasv: 6,4% (II kv) – 4,2% (III kv)• Fondivalitsejate koondbilansi maht: 156,7 mln eurot (II kv) – 155,5 mln eurot (III kv)• Kasum: 4,8 mln eurot (II kv) – 6,2 mln eurot (III kv)• Püsikulude suhe neto teenustasutuludesse: 42% (II kv) – 38% (III kv)• Omakapitali tootlikkus (aasta baasil): 6% (II kv) – 13% (III kv)• Omavahendite nõude kaetus: 331% (II kv) – 330% (III kv)

Suurima osa sektori koondbilansist moodustavad raha ja raha ekvivalendid (43% bilansimahust), laenud (24%) ja pensionifondide osakud (21%). Kõigi nende varaliikide maht kolmanda kvartali jooksul suurenes. Varade struktuur on fondivalitsejate kaupa siiski väga erinev.

Puhaskasum kasvas

Fondivalitsejate puhaskasum oli kolmandas kvartalis 6,2 miljonit eurot, 30% suurem kui teises kvartalis. Püsikulud ei ole eriti muutunud, samas kui neto teenustasutulud on kasvanud. Püsikulude suhe neto teenustasutuludesse alanes seega kolmanda kvartali jooksul veelgi, 42%-lt 38%-le. Kasumi kasvu on toetanud ka finantstulude suurenemine. 2016. aasta esimese kolme kvartali kasum oli 13 miljonit eurot ehk 9% suurem kui aasta varem.

Fondivalitsejate sektori omakapitali tootlikkus kerkis kolmanda kvartali lõpuks aasta baasile viiduna esimese poolaasta 6%-lt 13%ni.

Finantsinspektsioon märkis, et fondivalitsejate suurimateks riskideks võib pidada turu- ja operatsiooniriski, kuid riskid ja nende olulisus varieeruvad fondivalitsejate kaupa märkimisväärselt. Kohustuslike pensionifondide valitsejad on rohkem avatud tururiskile, sest nende varadest moodustavad olulise osa valitsetavate pensionifondide osakud ehk oma osakud.

Hetkel kuum