Äripäev • 10 mai 2017

Vähenenud töövõimega töötute arv kasvab

Aprillis töötute arv vähenes.  Foto: Raul Mee

Töötute arv vähenes aprillis võrreldes märtsiga 4,4%. Aprilli lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 31 005 inimest ehk 4,8% 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 8166.

Kui aprillis kokkuvõttes registreeritud töötute arv vähenes, siis sarnaselt eelmistele kuudele vähenenud töövõimega registreeritud töötute arv töövõimereformi mõjul kasvas. Vähenenud töövõimega töötute osatähtsus registreeritud töötutest on kuust kuusse suurenenud. Kui jaanuari lõpus moodustasid vähenenud töövõimega töötud viiendiku kõigist töötutest, siis aprilli lõpuks oli nende osatähtsus tõusnud 26%-le. Töötute arv, kelle töövõime ei ole vähenenud, aprillis langes sesoonsusest tuleneva suurema tööjõuvajaduse tõttu.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles, et aprillis oli töötukassal vahendada läbi aegade suurim arv tööpakkumisi, samal ajal aga vähenes registreeritud töötute arv 1426 inimese võrra. "See näitab, et ettevõtetel on järjest keerulisem leida sobivaid töötajaid – siin saame tööandjaid lisaks juba olemasolevatele teenustele toetada ka alates 1. maist pakutavate uute teenustega, eelkõige koolitustoetus uute töötajate oskuste arendamiseks vastavalt tööandja vajadusele või juba olemasolevate töötajate oskuste täiendamiseks kohanemaks muutustega."

Kõrgeim oli aprillis registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (10,8%) ja Valgamaal (8,4%) ning madalaim Harjumaal (3,4%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid aprilli lõpus lihttöölised (23%), oskustöötajad ja käsitöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Aprillikuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks uusi tööpakkumisi eelneva kuuga võrreldes 6% rohkem ning aastataguse ajaga võrreldes ligikaudu 10% rohkem. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 12 557. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele (26%), oskustöötajatele ja käsitöölistele (23%) ning lihttöölistele (19%) pakutavad töökohad.

Aprillikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 4258 inimest (sealhulgas 706 vähenenud töövõimega inimest).

Töötukassa maksis aprillis töötuskindlustushüvitist 10 886 inimesele ehk 30% kuu jooksul arvel olnud töötutest. 

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa aprillis 430 inimesele. Keskmine aprillis määratud hüvitis oli 1678 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 757 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa aprillis 26 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli aprillis 2657 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 102 000 euro.

 

Hetkel kuum