Äripäev • 17. mai 2017 kell 13:34

Euroopa Liit kaalub Ungarile sanktsioone

Ungari ja Euroopa Liit  Foto: epa

Euroopa Parlamendi saadikud peavad vajalikuks alustada menetlust seoses olukorraga Ungaris ning leiavad, et võimalik on ka sanktsioonide kehtestamine.

Saadikud leiavad vastuvõetud resolutsioonis, et Ungaris on tõsiselt rikutud õigusriigi ja demokraatia põhimõtteid, samuti nõuavad saadikud vastuoluliste seaduste tühistamist ning Ungarile mõeldud euroraha rangema järelevalve alla võtmist.

Resolutsioon järgnes aprillis toimunud arutelule europarlamendi täiskogul, kus saadikud leidsid, et on alust algatada ametlik menetlus tuvastamaks, kas selles ELi liikmesriigis on ”selge oht tõsiseks ELi väärtuste rikkumiseks”.

Saadikud kutsuvad Ungari valitsust tühistama seadused, millega karmistatakse reegleid, mis puudutavad varjupaigataotlejaid ja valitsusväliseid organisatsioone, samuti jõudma kokkuleppele USA ametivõimudega, et Kesk-Euroopa Ülikool saaks jätkata Budapestis sõltumatu institutsioonina. Saadikud kutsuvad üles Euroopa Komisjoni jälgima rangelt Ungari valitsuse ELi raha kasutamist.

Viimased arengud Ungaris on kaasa toonud õigusriigi põhimõtete, demokraatia ja põhiõiguste olukorra halvenemise, mis paneb proovile ELi võimekuse kaitsta oma põhiväärtusi, märgivad saadikud resolutsioonis.

Resolutsioon võeti vastu häältega 393 poolt, 221 vastu ning 64 erapooletut.

Selleks, et anda liikmesriigile soovitusi ELi põhiväärtuste rikkumise kõrvaldamiseks, on vajalik menetlus, mille algatamise poolt peab olema kolmandik ELi liikmesriike, ning hääletamine toimub Euroopa Parlamendi või Euroopa Komisjoni ettepanekul. Nõukogu peab otsuse vastu võtma 4/5 häälteenamusega pärast seda, kui on saanud nõusoleku 2/3 Euroopa Parlamendilt.

Hinnangu andmiseks ELi liikmesriigis ühenduse põhiväärtuste olulise rikkumise kohta peab ELi Nõukogu vastu võtma ühehäälse otsuse, millel on Euroopa Parlamendi nõusolek. Sanktsioonina nähakse ette näiteks liikmesriigi hääleõiguse peatamist ELi Nõukogus.

Hetkel kuum