Äripäev • 18. märts kell 19:38

Eesti eriolukorras viidi läbi neli muudatust

Tänaõhtuse korraldusega ei nõuta Eestisse sisenemisel enam terviseankeetide täitmist igalt riigipiiri ületajalt, kuid muudatusi on veelgi.

Peaminister Jüri Ratas  Foto: Andras Kralla

Esiteks muutus kehtetuks riskiriikide nimekiri.

Teiseks ei nõuta Eestisse sisenemisel enam terviseankeetide täitmist igalt riigipiiri ületajalt.

Kolmandaks täiendatakse Eestisse saabumisel kahenädalase isolatsiooni nõude erisust.

Neljandaks võimaldatakse Eesti ja Läti vahel töölkäimine lisaks Valga-Valka kaksiklinnale ka teistele piiriäärsetele kohaliku omavalitsuse üksustele. Inimesed, kes elavad Eesti ja Läti riigipiiriga vahetult piirnevates valdades, saavad liikuda tööle Lätti ja tagasi oma elukohta Eestisse.

Valitsus annab teada järgmist

KORRALDUS

18.03.2020 nr 40

Peaministri 13. märtsi 2020. a korralduse nr 25 „Eriolukorra juhi korraldus“ kehtetuks tunnistamine ning 13. märtsi 2020. a korralduse nr 26 „Eriolukorra juhi korraldus“ ja 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“ muutmine

Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 ja § 31 lõike 3 alusel ning tulenevalt Vabariigi Valitsuse

12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi

haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Tunnistada kehtetuks peaministri 13. märtsi 2020. a korraldus nr 25 „Eriolukorra juhi

korraldus“.

2. Muuta peaministri 13. märtsi 2020. a korraldust nr 26 „Eriolukorra juhi korraldus“, millega

peaminister eriolukorra juhina kehtestas Politsei- ja Piirivalveametile nõude koguda mehitatud

piiripunktides andmeid isiku, tema reisiteekonna, kontaktandmete ja elu- või viibimiskoha

kohta, järgmiselt:

1) sõnastada punkti 1 alapunkt 2 järgmiselt:

„2) Politsei- ja Piirivalveametil rakendada piiriületuspunktides sanitaarkontrolli, et tuvastada

visuaalselt isikute viirusele viitavad haigussümptomid. Isikut peab teavitama Eestis viiruse

leviku tõkestamiseks kehtivatest reeglitest;“;

2) tunnistada punkti 1 alapunkt 3 kehtetuks;

3) sõnastada punkt 2 järgmiselt:

„2. Korrakaitseseaduse § 30 alusel võib Politsei- ja Piirivalveamet küsida piiripunktides

järgmisi andmeid: isiku nimi, lähteriik, transiitriik, sihtriik, e-post, telefon, elukoht või

viibimiskoht Eestis.“;

4) täiendada korraldust lause „Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel

rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid.“

järel lausega „Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.“.3. Muuta peaministri

16. märtsi 2020. a korraldust nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus

liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“ järgmiselt:

1) jätta punktist 1 välja tekstiosa „tervisedeklaratsioonis või tervishoiuteenuse osutamist

tõendavas dokumendis märgitud“;

2) sõnastada punkti 3 alapunkt 6 1 järgmiselt:

„6 1 ) isikud, kelle piiriületuse eesmärk on liikuda tööle või töölt elukohta Eesti Vabariigi ja

Läti Vabariigi vahelise riigipiiriga vahetult piirnevate kohaliku omavalitsuse üksuste vahel;“;

3) sõnastada punkti 3 alapunkt 7 järgmiselt:

„7) Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine

piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ punktis 2 nimetatud

isikud, kelle suhtes Politsei- ja Piirivalveamet ei kohalda liikumisvabaduse piirangut, ja

välismaalased, kellele Politsei- ja Piirivalveamet on andnud sama korralduse punkti 6

alapunkti 2 alusel loa eritaotluse alusel Eestisse siseneda.“.

4. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus

viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

5. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega täpsustatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi

kaitseks kehtestatud meetmeid, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks.

Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi

Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28

lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §

47 kohaselt 2000 eurot.

Korralduses sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30

päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.

Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse

seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

Hetkel kuum