Kuidas. Kuidas oma huvisid paremini kaitsta?

28. juuli 2014, 00:00

Ettevõtjad ei suuda tihti oma huve riigihangetes piisavalt tõhusalt kaitsta. Märkimisväärne osa vaidlustustest on läbi mõtlemata ja õiguste rikkumistele reageeritakse liiga hilja.

Riigihangete seaduse järgi peab õiguste rikkumisele reageerima vaidlustuse esitamisega kümne päeva jooksul rikkumisest teadasaamisest. Vaidlustuskomisjoni statistika maalib riigihangete vaidlustamisest küllaltki trööstitu pildi: eelmisel aastal esitatud vaidlustustest jäeti veidi üle kolmandiku sisulist lahendit tegemata läbi vaatamata. Ligikaudu kahel kolmandikul juhtudest jäeti vaidlustused läbi vaatamata tähtaegade möödalaskmise või kaebeõiguse puudumise tõttu.

Alusdokumendid valmistavad peavalu. Suurimat segadust põhjustab hanke alusdokumentide ja nende tingimuste vaidlustamine. Ei ole harv juhus, et pakkujad märkavad nendele ebasoodsat sätet alles negatiivse tagajärje saabumisel, näiteks pakkuja kvalifitseerimata jätmisel või pakkumuse mittevastavaks tunnistamisel.

Kui hankija on kehtestanud alusdokumentides (hanketeade, pakkumuse esitamise ette­panek, hankedokumendid, sh hankelepingu projekt) ebamõistlikke nõudeid, tuleb ka nendele reageerida hiljemalt kümne päeva jooksul nõuete teadasaamisest arvates. Hankija hilisemate otsuste vaidlustamisel on alusdokumentides sätestatud ebamõistlikele nõuetele hilja tugineda, selliseid põhjendusi ei võeta vaidlustamistähtaja ületamise tõttu arvesse.

Vaidlustuskomisjon ja kohtud on leidnud, et alusdokumentide vaidlustamise tähtaeg hakkab kulgema dokumentide riigihangete registrist alla­laadimisest või pakkujana riigihanke juurde registreerumisest. Sellest hetkest alates on isikul võimalik hankija nõuetega tutvuda ning ta peab aru saama oma õiguste rikkumisest.

Vajalik kohe läbi lugeda. Ettevõtjad peaksid riigihanget puudutavad dokumendid viivitamatult ja tähelepanelikult läbi töötama. Kui oma ressurssidest ei piisa, tuleb kasutada spetsialistide ja õigusnõustajate abi. Vastupidisel juhul võib oma õiguste kaitsmise võimalus olla pöördumatult möödunud ning hoolimata hankija rikkumisest ei saa kahjustatud isik sellele reageerida. Vaidlustamistähtaegu ei ole võimalik isegi mõjuval põhjusel pikendada ega ennistada – riigihangete korraldamisel ja vaidlustamisel on seadusandja seadnud esikohale menetluse tõhususe ja kiiruse.

Teine komistuskivi alusdokumentide vaidlustamisel on vaidlustamistähtaja lõppu puudutav erisäte. Seadus nõuab, et alusdokumente puudutav vaidlustus peab olema vaidlustuskomisjonile laekunud hiljemalt kolm tööpäeva enne hankemenetluses osalemise taotluste, pakkumuste, ideekavandite või kontsessioonitaotluste esitamise tähtpäeva.

Vaidlustamiseks arvatust vähem aega. Raskesti loetav seadusesäte põhjustab segadust, sest võib üldist kümnepäevast vaidlustamistähtaega oluliselt lühendada. Näiteks kui isik laeb riigihangete registrist hankedokumendid alla neli tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva, on tal vaidlustuse esitamiseks aega vaid üks tööpäev, mitte kümme päeva, nagu esmapilgul võib tunduda.

Ainult seaduse rikkumisest ei piisa. Kohtupraktika järgi on vaidlustaja kaebeõiguse eelduseks tema õigustatud huvide kahjustamine. Mõni aasta tagasi tehtud lahendis on riigikohus selgitanud, et riigihangete puhul saab õigustatud huvi väljenduda üksnes majanduslikus huvis sõlmida hankijaga hankeleping. Vaidluse edukal lõppemisel peab vaidlustaja olema olukorras, kus tal on vähemalt teoreetiline võimalus osutuda hankes edukaks ja sõlmida hankeleping.

Alati pole õigust kaevata. Statistika näitab, et suurel hulgal juhtudest jäetakse vaidlustuse esitamisel kaebeõiguse küsimus läbi mõtlemata. Konkurentide kvalifitseerimise, nende pakkumuste vastavaks või edukaks tunnistamise otsuste vaidlustamisest on vähe kasu, kui samal ajal ajal jäetakse enda kohta tehtud negatiivsed otsused vaidlustamata. Isegi kui konkurendid vaidlustuse tulemusena kõrvaldatakse, ei saaks vaidlustaja jõustunud negatiivse otsuse tõttu, näiteks kvalifitseerimata jätmine, hankelepingut sõlmida.

Hankija võib konkurentide suhtes küll olla rikkunud riigihangete seadust, kuid vaidlustaja olukord sellest ei muutu – kvalifitseerimata jätmise tõttu ei osale ta edasises hankemenetluses ning lepingu sõlmimiseks tal võimalust ei ole. Sellises olukorras ei ole isikul kaebeõigust.

 

Mis on mis

Raamat “Riigihanked.
Teooria ja praktika”

Autorid: advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE advokaadid ja juristid Elmer Muna, Priit Lember, Erki Kergandberg, Gea Lepik, Edgar-Kaj Velbri, Sten Andreas Ehrlich

raamatupood.aripaev.ee

 

Samm sammult

Kolm võimalust oma õigusi paremini kaitsta

olulised kohad riigihangete vaidlustamisel

1. Alusdokumendid.
Analüüsida hankija tingimusi ja nõudeid kohe dokumentide kättesaamisel.
Mõelda ette, milliseid negatiivseid otsuseid võib hankija tingimuste alusel teha.
Hankijalt võib küsida selgitusi.
Hankija poole võib pöörduda palvega viia dokumendid seadusega vastavusse.
Vaidlustus tuleb igal juhul esitada hiljemalt kümne päeva jooksul ebasoodsast tingimusest teadasaamisest (dokumentide kättesaamisest).
Selgitustaotlused või küsimused hankijale tähtaegu ei pikenda.
Vaidlustus peab olema vaidlustuskomisjonile laekunud vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtpäeva.
Vaidlustuse esitamise päeva ja pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtpäeva vahele peab jääma vähemalt kolm täistööpäeva.

2. Hankija otsused ja tegevus.
Hankija otsusele või tegevusele tuleb reageerida kümne päeva jooksul.
Enne vaidlustuse esitamist on võimalik pöörduda mitteformaalselt hankija poole, kuid see ei pikenda vaidlustamistähtaega.
Läbi tuleb mõelda kaebeõiguse küsimus.
Vaidlustada tuleb kõik otsused, mis takistavad isiku hankes edukaks tunnistamist.
Vaidlustamine ei peata reeglina hankemenetlust.
Tuleb valmis olla hankija järgnevate otsuste vaidlustamiseks.

3. Vaidlustamistähtaeg.
Hanke alusdokumentide hankijapoolsel muutmisel enne pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtpäeva tuleb erilist tähelepanu pöörata muudatuste sisule ning vaidlustamistähtaegadele.
Muudetud hanke alusdokumentide avaldamisest ei hakka kõikide tingimuste ja nõuete koha pealt kaebetähtaeg uuesti kulgema. Muutumatuna püsinud tingimustele kehtib endiselt vaidlustamistähtaeg, mis hakkas kulgema dokumentide esialgsel kättesaamisel, kui saadi tingimustest esmakordselt teada.
Muudetud dokumentide kättesaamisest hakkab kulgema ainult muudatuste vaidlustamise tähtaeg.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
27. July 2014, 19:57
Otsi:

Ava täpsem otsing