16. detsember 2001 kell 22:00

Registrid mõjutavad maksude laekumist

Vastavalt maksukorralduse seadusele tehakse mootorsõidukimaksu ja muude maksude maksuvõlglasele ettekirjutus, mis tuleb saata tähtkirjaga võlglasele. Mootorsõidukimaksu puhul on selleks ARKi poolt liiklusregistris märgitud aadress.

Vastavalt liiklusseadusele peab sõidukiomanik andma anda ARKile tõeseid andmeid. Ettekirjutuse üleandjaks on Eesti Posti töötajad. Saadetud kirjadest antakse niimoodi üle ligi 60. Ülejäänud tuleb postitada teistkordselt võlglase rahvastikuregistris märgitud aadressil (kui erineb ARKi aadressist) ja avaldada teade ettekirjutuse tegemise kohta Avalikes Teadaannetes.

Vajalik on avalik teatamine eelkõige seetõttu, et Eestis on üle 70 000 inimese, kes on end vanast elukohast välja registreerinud, kuid ei ole uude elukohta sisse registreerinud, ei ole surnud ega alaliselt välismaale elama asunud. Tallinnas on selliseid inimesi üle 35 000. Lisanduvad veel tuhanded, kes ei ela rahvastikuregistris ega ARKi liiklusregistris märgitud aadressil. Olukord, kus statistikaameti andmetel on Tallinnas ligi 400 000 elanikku, rahvastikuregistri järgi 371 000 registreeritud elanikku ning mõlemad andmed on tegelikust elanike arvust kaugel, ei ole omane euroopalikule riigile.

Maksunduslikult tekitab selline olukord probleeme nii maksukohustuslasele kui maksuhaldurile. Riigikogu on kohalike maksude seadusega pannud ARKile kohustuse anda kohalikele omavalitsustele mootorsõidukimaksu kehtestamise korral maksustamiseks vajalikke andmeid. Riiklikult ei ole reguleeritud, millise elukoha aadressi märgib ARK sõiduki omaniku registreerimistunnistusele ja liiklusregistrisse juhul kui omanikul puudub rahvastikuregistris elukoht.

Samalaadne probleem tekib 2002. aastast maksuametil üksikisiku tulumaksu jaotamisel kohalike eelarvete vahel. Maksuamet võtab tulumaksu kandmisel aluseks tulu saajate elukohad 1. jaanuari 2002 seisuga rahvastikuregistris märgitud elukoha aadressi järgi.

Nende inimeste tulumaks, kellel rahvastikuregistris elukoht puudub, jaotatakse maksuameti poolt kohalike eelarvete vahel lähtudes nimetatud inimeste viimasest elukohast rahvastukuregistris. Jaotusmehhanismis suureneb suvalisuse moment. Kõige enam kaotab Tallinna eelarve, sest tööga seotud migratsioon on toimunud enam Tallinna. Tallinnas on ka rohkem registreerimata elanikke. Linna võime mõjutada inimesi Tallinna sisse registreerima on minimaalne.

Minu eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu sellele, et on vajalik nii rahvastikuregistris kui liiklusregistris tõene aadress, sest sellest sõltub maksude laekumine selle kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kus elab maksumaksja koos oma perega. Mootorsõidukimaksu puhul on kasulik jälgida, et sõiduki müügi korral volikirja alusel, tagavaraosadeks või vanarauaks, sõiduk ARKi registrist ka arvelt maha võetakse.

Juhul, kui on saadud maksuvõla kohta ettekirjutus, mis on saaja arvates vaidlustatav, tuleb ettekirjutuses märgitud aja jooksul võtta ühendus maksuhalduriga, kes võtab põhjendatud täpsustusi arvesse. Sisse nõutakse tagantjärele kolme viimase aasta maksuvõlad. Arveid selleks ei esitata. Võla tasumatajätmise korral nõuab selle sisse kohtutäitur.

Hetkel kuum