ÄP fototoimetus • 16. oktoober 2003 kell 22:00

Kallase juhtimisel koostatud eelnõu

Kokkulepe teadmistepõhise majanduse arendamiseks aastani 2011.

Käesoleva kokkuleppe konkreetne eesmärk on teaduspõhise majanduse ülesehitamine Eestis, selleks toimiva teadus-arendustegevust ja innovatsiooni toetava era-, avaliku ja kolmanda sektori partnerlusvõrgustiku rajamine.

Leppe osapoolteks on avaliku, era- ja kolmanda sektori esindajad, kellest teadmispõhise majanduse ülesehitamine vahetult sõltub, kes võtavad endale selgeid kohustusi ning kellel on volitused ja autoriteet võetud kohustuste täitmise tagamiseks. Käesoleva kokkuleppe osapooled on: ettevõtted (loetelu); erakonnad (loetelu); ametiühinguorganisatsioonid (loetelu); meediaväljaanded (loetelu); ülikoolid ja teadusasutused (loetelu).

Erakonnad võtavad endale kohustuse tagada teadus- ja arendustegevuse riigieelarvelise finantseerimise vastavalt heakskiidetud ?Teadus- ja arendustegevuse finantseerimisstrateegiale aastatel 1998-2006?;

Ettevõtted võtavad endale kohustuse investeerida alates 2004. aastast igal aastal teadus- ja arendustegevusse 10 ettevõtte teenitud aastakasumist, et luua unikaalseid tooteid ja lahendusi kolmes Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia prioriteetses valdkonnas: a) biomeditsiin; b)kasutajasõbralikud infotehnoloogiad ja infoühiskonna areng; - materjalitehnoloogiad;

Ülikoolid ja teadusasutused võtavad endale kohustuse tagada kolmes Eesti teadus-arendustegevuse strateegia prioriteetses valdkonnas (biomeditsiin, kasutajasõbralikud infotehnoloogiad, infoühiskonna areng, materjalitehnoloogiad) hõlmatud professoritele ja juhtivteaduritele rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline palk (vähemalt Soome tasemel), arendada neis valdades välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline tehniline infrastruktuur;

Ametiühinguorganisatsioonid võtavad endale kohustuse toetada ülikoolide ja teadusasutuste palgapoliitikat, mis on suunatud Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia kolme prioriteetse valdkonna (biomeditsiin, kasutajasõbralikud infotehnoloogiad ja infoühiskonna areng, materjalitehnoloogiad) eelisarendamisele;

Meediaväljaanded võtavad endale kohustuse kajastada innovatsiooni, unikaalseid tooteid ja lahendusi, neid loovaid inimesi erilise tähelepanuga.

Kokkuleppega liitunud ettevõtted kannavad 10 ettevõtte teenitud aastakasumist Eesti Teadusfondi (edaspidi: ETF) eraldiseisvale kontole;

Leppe alusel ETFi eraldiseisvale kontole laekunud vahendite iga-aastase jaotuse leppega liitunud ülikoolide ja teadusasutuste vahel otsustab Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN);

TAN eraldab leppe alusel laekunud vahendeid leppega liitunud ülikoolidele ja teadusasutustele sihtotstarbeliselt üksnes biomeditsiini, kasutajasõbralike infotehnoloogiate ja infoühiskonna ning materjalitehnoloogia arendamiseks;

Allakirjutanud ettevõtjad kaasatakse TANi tegevusse;

Ülikoolid ja teadusasutused kooskõlastavad leppe eesmärkide täitmisele suunatud programmid TANiga;

Leppe alusel laekunud vahendite kasutamise vastavust leppega seotud eesmärkidega kontrollib TAN.

Kokkuleppe osapooled kohustuvad vähemalt kord aastas avaldama ajakirjanduses ülevaate leppes võetud kohustuste täitmise kohta.

Kokkuleppega liitumine on vabatahtlik ning see on jooksvalt allakirjutamiseks avatud kõigile täiendavatele liitujatele, kes toetavad leppes seatud eesmärke.

Lepe on sõlmitud X ja XI Riigikogu volituste ajaks ehk aastani 2011. Osapooled vaatavad leppe üle ja vajadusel täpsustavad selles sätestatud kohustusi ja protseduure konsensuslikult iga 2 aasta järel.

Allikas: Reformierakonna pressiteade, 16.10

Autor: ÄP

Hetkel kuum