Ave Lepik • 28. detsember 2012 kell 12:45

Uurimine: politsei mõõdikuskandaalini viis vilets juhtimine

Siseministeerium lõpetas teenistusliku järelevalve, mille aluseks oli politsei- ja piirivalveameti Ida prefektuuri juhtum, kus liiklusjärelevalves kasutati taatlemata mõõteseadmeid.

Järelevalve tulemusena selgus, et nii sisekontrollis kui ka juhtimises esinevad puudused, mis tuleb PPA juhtkonnal kõrvaldada 1. märtsiks 2013.

Teenistusliku järelevalve tulemusena leidis siseministeerium, et PPA töökorraldus ei taganud Ida prefektuuri juhtumi distsiplinaarmenetluse kokkuvõttes toodud ettepanekute täitmist ja rakendamist. Samuti leiti, et PPA valdkondlik juhtimine on ebapiisavalt korraldatud.

Probleemide lahendamiseks tegi siseministeerium PPA-le konkreetsed ettepanekud. Tuleb parandada sisekontrolli süsteemi, et see hõlmaks nii distsiplinaarmenetlust, kontrolli kui ka teenistuslikku järelevalvet ja juhendmaterjale. Samuti peab PPA täiendama osakondade põhimäärusi teenistusliku järelevalve regulatsiooniga ning ühtlustama prefektuurides teenistusliku järelevalvega seonduvad regulatsioonid ja praktikad. Samas on PPA-l vaja läbi vaadata oma juhtimismudel ja -korraldus.

Siseministeeriumi hinnangul tuleb PPA-l muuta distsiplinaarmenetluse juhendit selliselt, et menetluse lõppotsuses väljenduks otsuse tegija selge tahe ning kontroll ettepaneku täitmise kohta. Samuti tuleb anda õigus määrata distsiplinaarkaristusi peadirektorist madalama astme juhtidele.

Teenistusliku järelevalve kokkuvõtte järeldustes ja ettepanekutes viidatud puudused tuleb kõrvaldada 1. märtsiks 2013. Puuduste kõrvaldamise eest vastutab PPA peadirektor.

Hetkel kuum