EUR/USD-1.21%
1.2391
3194.22
Dow Jones +0.51%
17810.06

Mida võib teha sinu isikuandmetega?

Toimumisaeg:14.08.2009 11:03 - 00:00

Kuidas võib ettevõtja kasutada sinu isiklikke andmeid? Kes ja millal võib sinu tegevust jälgida? Kõigile neile ja paljudele teistele küsimustele vastas andmekaitse inspektsiooni juht Viljar Peep. Loe vastuseid!

Vastatud küsimused

ahti
tere, mitmed ettevõtted saadavad omi pakkumisi emailpostitusena. Kui olen ise loonud nimekirja erinevatest e- aadressidest, kas võin neile saata oma ettevõtte reklaami?
Sõltub, mis e-posti aadressidega tegu ja kuidas saadud on. Ettevõtete ja asutuste üldaadressile võib saata ka ilma eelneva suhtluse ja nõusolekuta. Muudele aadressidele, kui olete varem suhelnud ja tagate saajale võimaluse ennast soovi korral nimekirjast kustutada.
Toomas Greenbaum
Kas MTÜ-le teenuste eest võlgu olevate isikute nimekirja võib avalikus kohas üles riputada?
Isikuandmete kaitse seadus kaitseb isikute eraelu. Juriidilisel isikul eraelu ei ole, seega ei ole ka piiranguid nende andmete avaldamiseks (jääb tsiviilvastutus võimalike valeandmete avaldamise eest). Füüsiliste isikute andmete avaldamisele seab seadus piiranguid. Nende võlaandmeid ei pea saladuses hoidma, sest muidu oleks usaldusväärne tehingukäive ohustatud. Füüsilise isiku maksehäireandmeid võib avaldada, kui avaldaja on tuvastanud andmesaaja õigustaud huvi, kontrollinud edastatavate andmete õigsust ja peab edastuste üle arvet. Inimkeeli - netti või ajalehte või majaseinale ei või üles riputada.
jaan
Kas maksuhalduril on õigus saata lahtises ümbrikus lihtkirjana pangaväljavõtete koopiaid maksukohustuslasele?
Maksuhaldur peab hoidma maksusaladust ning ka talle teada antud pangasaladust. Lahtine ümbrik, mis sellist teavet sisaldab, ei ole kindlasti korrektne.
Tiina
Tere, kuidas suhtuda sellesse, kui omavalitsus avaldab eraelulisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente veebis? Näide: Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramise korraldus (link, 14.08.2009 kell 15.00) http://www.rakvere.ee/rakverelv/public/898_05.36063.doc
Algatasime järelevalvemenetluse, tegime Rakvere linnavalitsusele järelepärimise. Tänan vihje eest. Dokument, mis sisaldab teavet sotsiaaltoetuste taotlemise ja määramise, inimeste tervise ja puuete kohta jms, peab olema juurdepääsupiiranguga. Selle avalikustamine on karistatav.
otto
Mida ma saan ette võtta, kelle poole pöörduda, kui mulle tundub, et konkurent varastab minu firmast infot ja jälitab mind, nt on teadlik väga paljudest minu kohtumistest? Ei, tegu ei ole vaimse probleemiga.:)
Ebaseaduslik jälitustegevus on kriminaalkorras karistatav, seda menetleb politsei. Kindlasti tuleks üle vaadata ettevõttes rakendatud andmeturbe meetmed.
baba
Kuidas otsingumootoritest enda nime kohta pärides enda kohta tulevaid päringuid blokeerida?
Kõik, mis on avalikus arvutivõrgus üleval, on ka avalike otsingumootoritega (google, yahoo, neti.ee jne) ülesleitav. Vastav teave on ostingumootori puhvermälus ka veel mõnda aega peale asjaomase materjali mahavõtmist. Ja enamik teavet on tavaliselt selline, mida inimene ise on enda kohta üles pannud (suhtluskeskkonnad jms). Soovitame suhtluskeskkondades kasutada varjunimesid. Seadus annab inimesele õiguse nõuda enda andmete avaldamise lõpetamist, kui andmeid ei ole avaldatud seaduse alusel.
Pank
kas maksuamet võib pangast saada minu konto väljavõtet? ilma minult küsimata näiteks
Jah, maksuhalduril on selline õigus seadusega antud.
aksel
Kas korteriühistule võlgu olevate korteriomanike nimekirja võlasummaga võib elamu trepikodades teadetetahvlile üles riputada? Kas selleks on vajalik üldkoosoleku otsus?
Juriidilisest isikust võlgnike avaldamine ei ole piiratud. Füüsilisest isikust võlgnike andmete avaldamisele väljapoole ühistut kehtivad üldised piirangud maksehäireandmete avaldamiseks (avaldaja peab tuvastama andmesaaja õigustatud huvi, kontrollima andmete õigsust, pidama väljastamise üle arvestust). Neid nõudeid ei saa täita, kui teave on avalikku kohta (trepikotta) kõigile vaatamiseks üles riputatud. Maksehäireandmete avaldamise kohta on meie kodulehel www.aki.ee avaldatud soovituslik juhis. Aga ühistu ise on loodud liikmete ühistes majandushuvides. Ühistu liikmetel on õigus teada, kes nende ühise majapidamise ees võlgu on. Ühistu juhatusel on kohustus liikmeid sellest informeerida. Seda saab teha näiteks ühistu liikmete postkastidesse teadete panemisega (ka arvete tagaküljel). Täpsemalt vaadake meie kodulehel "Korterivõlglaste avaldamise juhist".
Vallo
Tervist! Kas pangad võivad vaadata minu rahalist seisu? Kui on liiga palju, siis saadavad kirja, et investeerige sinna ja sinna. Aga kui ei ole eriti midagi arvel siis saadavad kirja koju, et võtke laenu.
Sukasäärde pangad ilmselt ei piilu. Arve avamisel sõlmite pangaga lepingu ja aktseptite panga tingimusi, mis on aluseks sellele, kuidas pank Teie arvega seotud teavet kasutab.
ornung
Kas 110 peab teavitama kõne vastuvõtva operaatori nime?
Tegu on politsei juhtimiskeskuse hädaabinumbriga. Kõne vastuvõtja ei pea oma nime ütlema. Kõik kõnes salvestatakse, seega saab lahendada ka võimalikud vaidlused.
pole inimest pole probleemi
Kas politsei võib levitada isikuandmeid raskete vara ja isikuvastaste kurjategijatele, kui kirjutatakse avaldus politseisse?
Politsei andmekogust ebaseaduslik andmete väljastamine on karistatav. Seda kontrollivad muuhulgas politsei sisekontroll, andmekaitse inspektsioon ja kriminaalmenetluses prokuratuur. Kriminaal- ja väärteomenetluses on kaebaja, tunnistajate jt menetlusosaliste isikuandmete avaldamine süüteo toimepanijale reguleeritud seadusega ning täpsem selgitus läheks siin liiga pikaks.
jaak
Kas olukord, kus olen andnud ühele ettevõttele oma nime ja meiliaadressi, aga äkki hakkan pakkumisi saame hoopis teiselt ettevõttelt, on seadusevastane? Ilmselgelt on toimunud infoleke nende ettevõtete vahel.
Juhul, kui Te ise ei andnud nõusolekut oma kontaktandmete üleandmiseks kolmandatele osapooltele, on tegemist ilmse seaduserikkumisega.
Katrin
Kas ametiasutus võib oma avalikus dokumendiregistris üles riputada avalduse esitaja nime,aadressi, e-maili jne
Füüsilisest isikust avaldaja korral ei, juriidilise isiku puhul aga võib.
Nukker ajaloolane
Eesti väärtpaberite keskregistri aktsiaraamatutel on selline märge: "NB! Väärtpaberiomanike nimekirjas sisalduvad andmed on mõeldud üksnes tutvumiseks. Nimekirjas sisalduvate isikuandmete mistahes muu töötlemine ilma nimekirja kantud isiku loata on käsitletav õigusrikkumisena, mis annab aluse kohaldada töötleja suhtes isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise eest ettenähtud sanktsioone." Kolm konkreetset küsimust, millele ootan konkreetseid lühivastuseid: 1) Kas tutvumine on töötlemine? 2) Kas vastavalt isikuandmete kaitse seadusele § 5 võin ma selle lehe oma kõvakettale salvestada? 3) Kui Interneti browser on minu teadmata puhverdanud selle lehe kõvakettale, kas sooritan seda viga kõrvaldades ning lehekülge oma arvutist kustutades (§5 mõitses töötlemine=kustutamine) rikkumise? Lugupidamisega
1) isikuandmetega tutvumine on samuti isikuandmete töötlemine;
2) võib (lisan, et kui füüsiline isik töötleb teiste andmeid isiklikuks otstarbeks, siis seda isikuandmete kaitse seadus üldse ei reguleeri, vt § 2 lg 1 p 1)
3) ei ole seaduserikkumine.

küsija
Viisite kunagi justiitsministeeriumi ametnikuna läbi notari kandidaatide vastuvõtu konkursse. Kas küsisite antud konkurssi läbiviimise protsessi käigus kandidaatide kohta iseloomustust notaritelt, kelle juures kandideerija oli varasemalt töötanud ilma et olekside kandidaate sellest informeerinud? Olen kuulnud, et seda tehti. Palun ausat vastust. Kas selline ilma nõusolekuta eelmiselt tööandjalt kandideerija kohta iseloomustuse küsimine ilma kandideerija nõusolekuta on lubatud ja eetiline tegevus?
Seaduse kohaselt peab notar olema usaldusväärne ja erapooletu, olema aus ja kõrgete kõlbeliste omadustega. Notarikandidaadiks taotleja usaldusväärsuse kontrollimisel kohaldatakse kohtute seaduse § 117.1. Nimetatud paragrahv annab muuhulgas konkursi läbiviijatele õiguse:
1) pöörduda asutuste ja ametiisikute, samuti füüsiliste ja juriidiliste isikute poole järelepärimistega taotleja andmete kohta;
2) vestelda taotleja koostatud ankeedis märgitud isiku, samuti tööandja ja õppeasutuse esindajate ning teiste isikutega, et selgitada välja kandidaadi kõlbelisi ja teisi isikuomadusi.
Kohtuniku, kohtunikuabi, prokuröri, notari, kohtutäituri ja teiste selliste ametite puhul kehtivad kõrgendatud nõuded ja isiku tausta kontrollimine on õigusttaud ja seega ka eetiline.
Huubert
Küsimus erakliinikute andmekogumise kohta. Läksin erakliinikusse tervisekontrolli ning minu käest küsiti muuhulgas minu töökohta, ametinimetust, töö e-maili, kodust telefoni, töötelefoni, mobiiltelefoni nr jne. Samas protseduuriks oli vaid tavaline nägemiskontroll, mille vastuse saab koheselt. Küsimuse peale, et miks nii suurt hulka andmeid kogutakse ja kas saan mõnele lahtrile ka vastamata jätta, vastati, et selline on juhtkonna korraldus ja et ei saa, muidu ei teenindata. Millised on minu õigused antud kontekstis? Kas mind on õigus teenindamata jätta, kas mul on õigust küsida, kuidas kaitstakse minu andmeid ning kas mul on õigus teda, mis on sellise hulga andmete kogumise eesmärk?
Tervishoiuteenuse osutamisel tuleb patsiendi kohta koguda sotsiaalministri määrusega ettenähtud andmed, vt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13164008, enamik Teie nimetatud andmeid on selles kirjas. Teil on seaduslik õigus teada, kuidas Teie andmeid kasutatakse, vt isikuandmete kaitse seaduse § 19. Konkreetsed turvameetmed ei kuulu avalikustamisele. Kõik tervishoiuteenuse osutajad on oma andmetöötluse koos turvameetmete kirjeldusega registreerinud andmekaitse inspektsioonis.
anne
Kui ma näen, et kinnisturegistris pidevalt üks ja sama inimene käib vaatamas minu kohta andmeid, kas mul on õigus temalt välja nõuda, milleks tal neid vaja on?
Kinnistusraamat koosneb kinnistusregistrist (kuhu kinnistu, omaniku ja kinnistu koormatiste ja piirangute kohta tehakse kandeid kohtumääruse alusel) ning kinnistustoimikust (sisaldab lepinguid, jm dokumente). Kinnistusregister on avalik ning sellega võib igaüks tutvuda. Seevastu kinnistustoimikuga saab tutvuda vaid õigustatud huvi korral, tutvumine fikseeritakse ja Teil on õigus teada saada, kes ja mis põhjusel tutvumas käis. Kinnistustoimiku kohta sätestatu kehtib ka digitaalse lisateabe kohta (näiteks isikute e-posti aadressid, kontaktaadressid).
,,,
Mida arvate sellest plaanitavast elektrooniliste meditsiiniandmete süsteemist, kas sellist süsteemi saab üldse teha lollikindlaks, et iga üks ikka nuhkima ei saaks sinna minna (mõtlen meditsiinisüsteemi töötajaid)?
E-tervise infosüsteemi turvameetmeid on andmekaitse inspektsioon hinnanud küllaldaseks.
tsura
Millised on räigemad isikuandmete rikkumised, mida meedia on teinud?
Isikuandmete töötlemisele meedias reageerime reeglina kaebustepõhiselt ehk kui keegi oma õiguste rikkumise üle kaebab. Mulle isiklikult tundub eriti ebaeetiline šokiseisundis ja kaitsetus olukorras kuriteo- ja õnnetuseohvrite äratuntaval kujul näitamine krimisaadetes.
Jüri
Elan paigas, kus kesklinn on kurvas seisukorras, kuna käputäis kodanikke on erastanud pool kesklinna. Kuigi üht-teist sahistatakse, ei avalikusta linnaametnikud ega ajakirjandus andmekaitse seadusele viidates omanike nimesid. On see normaalne?
Maakatastrist saab igaüks vaadata detailset aerofotot, sh kesklinna kinnistutest, samuti nende kinnistute katastrinumbreid, aadresse ja kinnistusraamatu numbreid. Nende järgi saab igaüks vaadata kinnistusraamatus avatud registriosi, mis sisaldavad muuhulgas ka omandiandmeid. Isikuandmete kaitse seadus ei puutu seega asjasse.
Tõnu
Kas Eesti seadused võimaldavad saada näiteks korralikku valuraha saada, kui kellegi isikuandmeid on kuritarvitatud vms?
Seadus (võlaõigusseadus või kui kahju tekitati avaliku võimu teostamisel, siis riigivastutuse seadus) võimaldavad küll. Iseasi, palju inimesed seda kasutavad. Valuraha ehk siis kahjuhüvituse mõistab välja kohus.
spooks
Mis Te arvate palju erinevates ametkondades inimesed lihtsalt uudishimu pärast vaatavad andmeid, mida nad ametikohuste tõttu otseselt jälgima ei pea?
Arvan, et see ei ole siiski õnneks massiline. Avaliku sektori andmekogude kasutamise üle tõhustavad andmekogude pidajad ise sisekontrolli ning üldist järelevalvet teostab andmekaitse inspektsioon.
GPS jälgija
Kas tööandja poolt, tööandjale kuuluvasse töösõidukile paigaldatud GPS jälgimiseade piirab mingil viisil kasutaja isikuvabadusi kui kasutajat on sellest ka teavitatud?
Tööandja võib oma vara kaitseks ja töökorralduse tagamiseks jälgimisseadet kasutada, teavitades sellest sõiduki kasutajat. Kui tööandja lubab töötajal kasutada töösõidukit ka väljaspool tööaega, siis on väljaspool tööaega jälgimisseadme kasutamine lubamatu.
ghj
Mida on Eestil õppida võrreldes teiste riikidega andmekaitse valdkonnas? Mis on Eesti seadusandluses veel ajast maas?
Andmekaitseõigus on Euroopa Liidu üsna ühetaoline ja lähtub vastavast direktiivist. Probleemiks on pigem üldine teadlikkus, rakenduspraktika.
meelis
Kui ettevõte on minu kui kliendi kontaktandmed minu enda käest tehingut tehes saanud, siis kas nad võivad neile kontaktidele ka seda kliendisuhet mitte otse puudutavaid pakkumisi saata (sama kaupmehe teist tüüpi kaubad näiteks)?
Oleneb, milleks Te oma kontaktandmeid andes nõusoleku andsite.
ML
Kas spordiklubil on õigust nõuda treeninguteks vabastamiseks, et lõpetada leping klubiga, lisaks arstitõendile ka väljavõtet haigusloost?
Ei ole, arstitõendist piisab.
MS
Tallinna Linnavolikogu 11.12.2008 nääruse nr 41 õ 7 lg 3 p 4 kohaselt on raske või keskmisega puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel soodustuse kasutamsie õigust tõendavaks dokumendiks EKSPERTIISI DOKUMENT koos isikut tõendava dokumendiga. Ekspertiisi akt sisaldab delikaatseid isikuandmeid,samuti on võimalik arsti nime kaudu saada teavet nt psüühikahäire kohta. 1. Kas Tallinna linnavolikogu määruses nr 41 arstliku eksperiisi akti esitamise nõue suvalisele munitsipaalpolitsei ametnikule on kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega? 2. Puudega isikule väljastatakse pensionitunnistus, millest piisaks sõidusoodustust tõendava dokumendina. Miks nõuab viidatud määrus pensionitunnistuse asemel ekspertiisi dokumenti?
Tänan info eest, kontrollime. Esmapilgul tundub, et tegu võib olla ülemäärase teabe küsimisega.
klaarika
Kui olen füüsilisest isikust ettevõtja ja mul on tekkinud maksuametile maksuintressi võlg kas maksuamet tohib ametlikus teade andes avaldada minu nime,sünnikuupäeva,koduse aadressi?
Maksuvõlgasid võib maksuhaldur avalikustada. Seda koos Teie ettevõtte (tegevuskoha) aadressiga.
Klient
Pank säilitab koos juriidilise isiku arvel tehtavate tehingutega info ka andmed kohta, KES (kui füüsiline isik pangakontoris või internetipanga õigusi omav eraisik) iga konkreetse tehingu jaoks korralduse andis. Kas selliste andmete puhul on seaduse mõistes tegemist isikuandmetega? Kas pank on kohustatud rahuldama füüsilise isiku teabenõude (esitama väljavõtte) selliste eraisiku kohta säilitatavate andmete kohta?
Juriidilistele isikutele isikuandmete kaitse seadus ei rakendu. Juurdepääsuõigus sõltub, kes on küsija (kas nt allkirjaõiguslik isik).
Ülikool
Kas ülikoolil (n: EMU) on õigus minu nime oma lehekülje lõpetanute nimekirjas üleval hoida?
Vilistlaste nimekirjade avaldamine on hea tava. Samas on isikul õigus nõuda avaldamise lõpetamist. Täpsustava juhise leiate meie võrgulehelt.
Ants
Milline on see seadus,mis annab õiguse nõuda enda andmete avaldamise keelamise otsingumootorites.Tegin riigiametnikuga ostu müügilepingu ja nüüd vaatan,et minu nimi, isikukood, kodune aadress ja ka allkiri on Googles üleval,see tähendab,et kogu leping.
Palun küsimust täpsustada meie e-posti aadressil info@aki.ee.
Puhkaja
Kas hotellil, puhkekeskusel jne asutusel on õigus registreeimisel kirjutada üles minu isikukood ? Millistel puhkudel peab füüsiline isik andma oma isikukoodi nn.võõraste inimeste kätte ?
Turismiseaduse § 24 normib majutusteenuse kasutaja registreerimist, viidatud seadus ei nõua isikukoodi üleskirjutamist (küll aga nime ja sünniaja). Meie kodulehel www.aki.ee leiate täpsustava juhise majutusettevõttes isikuandmete töötlemise kohta, samuti juhise isikukoodi kasutamise kohta.
Sugupuu
Kas nö sugulastel on õigus koostada sugupuu ja seda internetti avalikuks vaatamiseks riputada. Iga sugulase kohta on koostaja täitnud omaalgatustlikult ankeedi - sünniaasta, töökoht, kontaktandmed ning riputanud ka juurde pildi, mida pildi omanik ei ole edastanud, vaid mis on teiste sugulaste käest perekonnaalbumitest hangitud.
Isikuandmete kaitse seadus ei kohaldu, kui teiste isikute andmeid (nt suguvõsauurimust) kasutatab inimene isiklikuks otstarbeks. Ka siis, kui samu andmeid kasutab mitu isikut korraga (nt pereliikmed, sugulased). Kui aga andmestik ei liigu enam perekonna või suguvõsa suletud ringis, vaid pannakse avalikku arvutivõrku, siis peab isikutelt nõusoleku küsima, vastasel juhul on õigus nõuda avaldamise lõpetamist.
Hinda artiklit
Palun jaga:
kas ylemus võib helistada oma vana tuttavale kes on teene võlgu ja töötab politsei,võib minu kohta andmeid anda,nimelt just seda kas mul on tulnud kohtukutse või tunnistajaks minemise kutse.
~koit [19.08.2010, 06:33]
lugupeetud; kui oled norm tegelane ja ei ole kellelegi võlgu, siis ei riputa sind ka keegi kusagile netti välja, kui oled aga vana munn siis saad täie rauaga niikuinii, ühes kohas võetakse info maha , teises kohas pannakse üless jne.see protsess tegelikult kontrollimatu
~ohtlik [05.09.2009, 19:10]
Eestis on teatavasti teatud asutused, keelele mingid seadused ei laiene - näiteks Entsüklopeediakirjastus. Neil on õigus suvaliste isikuanmetega siduda suvalist tendentslikku jura(EE kirjastuse selgitus - levitatav "informatsioon" peab olemma "ideoloogiliselt õigesti toimetatud"!)ja seda siis erinevates kooslustes tuhandetes eksemplarides müüa. Eesti seaduste järgi ei saa isikuandmete omanik selle protsessi toimumist ega jätkumist kuidagi takistada.

Palun kommenteerige, kui tohite!

Aitäh!
~Andres [24.08.2009, 16:03]
Loetavuse TOP
Täna
Nädal
Äripäev Facebookis
Kommenteerimise TOP
Täna
Nädal