Artikkel
 • Kuula
  Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

  Uue hankeseaduse tähtsaimad muudatused

  Rahandusministeerium reastas 1. septembrist jõustuva uue riigihangete seaduse oluliseimad muudatused.

  Väärtuspõhised hanked
  Pakkumuste hindamine saab ka edaspidi toimuma esmajoones hinna ja kvaliteedi alusel, kuid võimaldades seni kehtinud seadusega võrreldes paremini arvestada keskkonnahoidlikke, sotsiaalseid ja innovaatilisi aspekte. Uuteks võimalusteks on näiteks pakkumuse hindamine lähtuvalt olelusringi kuludest või keskkonnamõjudest.
  Haldus- ja töökoormuse vähendamine ettevõtja kvalifitseerimise ja kõrvaldamise aluste kontrollimise lihtsustamise abil Olulise muudatusena annab uus seadus hankijale võimaluse kontrollida kõrvaldamise aluste puudumist ja kvalifitseerimise tingimustele vastamist esmajoones pakkujate endi kinnituste abil ning nõuda lisadokumentide esitamist üksnes edukalt pakkujalt. Kuivõrd ka eduka pakkuja kontroll toimub peamiselt elektrooniliste andmebaaside alusel, väheneb nii hankijate töö- kui ka ettevõtjate halduskoormus.
  Uus hankemenetluse liik – innovatsioonipartnerlus
  Innovatsiooni toetamiseks lisandub hankija arsenali uue hankemenetlusena innovatsioonipartnerlus, mida saab kasutada turul puuduva innovaatilise toote, teenuse või ehitustöö arendamiseks ja soetamiseks. Selline erimenetlus võimaldab hankijatel luua ettevõtjatega pikaajalisi partnerlussuhteid täiesti uue lahenduse väljatöötamiseks ja selle hilisemaks soetamiseks. Innovatsioonipartnerlus võimaldab ühes hankemenetluses hankida nii teadus- ja arendustegevust kui innovaatilist asja, teenust või ehitustööd.
  Luuakse eeldused paberivabale e-riigihangete korraldamisele üleminekuks 2018. aasta sügiseks
  Luuakse alused täielikult e-riigihangetele üleminekuks, mis võimaldab loobuda paberi kasutamisest ning seeläbi vähendada riigihanke korraldamise ja pakkumuse esitamisega seonduvaid kulusid. Elektroonilistele riigihangetele minnakse täielikult üle 18. oktoobriks 2018. Kui seni kehtinud seadus sätestas kohustuse võimaldada pakkumuste ja taotluste elektroonilist esitamist vähemalt 50 protsendi ulatuses hankija eelarveaastal planeeritavate riigihangete rahalisest mahust, siis nüüd seadus sätestab kohustuse korraldada e-hankeid 70% ulatuses registris alustatud hangetest aastast 2017 ja 100% ulatuses aastast 2018. Olemasolevat riigihangete registri rakendust on kohandatud uutele nõuetele vastavaks. Kasutajamugavam, uue visuaalse lähenemise ja tehnilise lahendusega register jõuab kasutajateni 2018. aasta lõpus.

  2013. aastal 8079, neist 45% elektrooniliselt menetletavad riigihanked

  2014. aastal 9107, neist 70% elektrooniliselt menetletavad riigihanked

  2015. aastal 10652, neist 80% elektrooniliselt menetletavad riigihanked

  2016. aastal 11300, neist 90% elektrooniliselt menetletavad riigihanked.

  Allikas: riigihangete register

  Lihtsustatakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu riigihangetele
  Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu riigihangetele lihtsustab hankes osalemiseks nõutavale käibele ülempiiri seadmine, mis on maksimaalselt kahekordne hankelepingu eeldatav maksumus. Sama eesmärki kannab ka hankijale lisanduv kohustus põhjendada riigihanke piirmäärast suurema maksumusega (so asjade ja teenuste ostmisel alates 60 000 eurost ning ehitustööde tellimisel alates 150 000  eurost) hangete puhul hanke ühe hankemenetluse raames osadeks jaotamata jätmist, mille kaudu suunatakse hankijaid konkurentsi suurenemist soodustama.
  Ühtlustatakse kontsessioonilepingute sõlmimise menetlust
  Senisest paindlikumaks ja õigusselgemaks muutub ka kontsessioonide andmise menetlus. Kuna kontsessioonide andmist reguleeritakse direktiivis ühtsete nõuete alusel, on ka seaduses nõudeid ehitustöö ja teenuste kontsessioonide andmiseks ühtlustatud, nähes võrreldes seni kehtinud seadusega ette oluliselt paindlikumad reeglid. Uuenduste kohaselt on alati võimalik ettevõtjatega läbi rääkida.
  Lühenevad pakkumuste esitamise tähtajad
  Kui seni võis pakkumuste esitamise minimaalne tähtaeg olla rahvusvahelist piirmäära ületavate hangete korral kuni 52 päeva, siis uue seaduse kohaselt saab see avatud hankemenetluses olema kuni 35 päeva. Ehitustööde tellimisel on tähtajad lähtuvalt nende riigihangete keerukusest 10 päeva võrra pikemad.
  Hankelepingute muutmine muutub paindlikumaks
  Oluliselt paindlikumaks muutuvad hankelepingu muutmise võimalused. Lubatud on nii hankijale eelnevalt ette nähtavad ja riigihanke alusdokumentides sõnastatud muudatused kui ka hankijale eelnevalt ettenägematud muudatused. Viimasel juhul on sätestatud lisatingimus, mille kohaselt ei ühegi muudatuse väärtus ületada 50 protsenti hankelepingu algsest maksumusest. Siiski kehtib igale lubatud muudatusele piirang, et sellega ei muudeta hankelepingu üldist olemust. Viimane on määratlemata õigusmõiste, mille juhtumipõhine sisustamine jääb vaidlustuspraktika kujundada. Väikesemahulised (asjade ja teenuste puhul kuni 10%  ja ehitustööde puhul kuni 15% hankelepingu algsest maksumusest) muudatused hankelepingus on tulevikus lubatud täiendava põhjendamiskohustuseta. Hankelepingut on võimalik muuta ka juhul, kui sellise muudatuse ulatus, sisu ja kohaldamistingimused olid riigihanke alusdokumentides selgelt, täpselt ja ühemõtteliselt ette nähtud.
  Laienevad võimalused ebaausate ettevõtjate kõrvaldamiseks riigihankest
  Hankijale antakse võimaluse hankemenetlusest kõrvaldada ettevõtja, kes on oluliselt või pidevalt rikkunud varasemaid hankelepinguid. Oluline on arvestada, et sätte kõrvaldamiseks peab olema eelnevalt sellise ettevõtja suhtes rakendatud sanktsioone.
  Kasutusele võetakse heastamise instrument ja ettevõtja võib hankes
  osalemiseks maksuvõla ära maksta Ettevõtjale antakse võimalus tõendada, et vaatamata kõrvaldamise aluse olemasolule on ta rakendanud meetmeid oma usaldusväärsuse tagamiseks, mille tõttu võib hankija kaaluda tema hankemenetlusest kõrvaldamata jätmist. Kui ettevõtjal on maksuvõlg, tuleb talle anda võimalus see tasuda või ajatada.
  Maksuvõla mõiste ühtlustatakse maksukorralduse seaduses toodud maksuvõla mõistega
  Õigusselguse huvides ühtlustatakse maksuvõla mõiste riigihangetes maksuvõla mõistega maksukorralduse seaduses, maksuvõla miinimumsumma saab seega olema 10 eurot senise 100 euro asemel.
  Täienevad alused sisetehingute sõlmimiseks
  Sisetehingu (hankeleping hankijaga seotud era- või avalik-õigusliku juriidilise isikuga) puhul on uudne, et seda saab kohaldada ka viisil, et kontrollitav üksus ostab või tellib teda kontrollivalt hankijalt (alt-üles), või horisontaalselt, kus lepingu osapoolteks on kaks sama hankija kontrollitavat üksust. Ilma riigihanget korraldamata on võimalik leping sõlmida ametiasutuste vahelise koostöö raames, mille puhul osutavad pooled oma ülesandeks olevaid avalikke teenuseid ühiste eesmärkide täitmiseks, juhindudes üksnes avalike huvidega seotud kaalutlustest ja eeldusel, et koostööga seonduvast tegevusest toimub avatud turul alla 20 protsendi.
  Muudatused siseriiklikes riigihanke piirmäärades
  Lihthankemenetlus –asjade ja teenuste puhul alates 30 000 kuni 59 999 eurot,ehitustööde puhul alates 60 000 kuni 149 999 eurot.kaitse- ja julgeolekuvaldkonna ja võrgustikusektori hankijaasjade ja teenuste puhul alates 60 000 kuni 300 000 eurot,ehitustööde puhul alates 300 000 eurot kuni rahvusvahelise piirmäärani.Lepingu sõlmimisele on kehtestatud kohustuslik ooteaeg, et mitteedukatel pakkujatel oleks võimalik hankija otsus vaidlustada. Vähendatakse kohustuslikku seadusest tulenevat reeglistikku.Hankemenetlus avalikus sektoris ehk riigiasutused, KOV, avaliku huviga MTÜ, SA ja ÄÜ –asjade ja teenuste puhul 60 000 eurot ja üle selle,ehitustööde puhul 300 000 eurot ja üle selle.Lisandus hankepass ja uus menetlusliik: innovatsioonipartnerlus.Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus –Eriteenuste (näiteks hotelli- ja restoraniteenused või turvateenused) puhul 60 000 eurot ja üle selle,Sotsiaalteenuste (näiteks tervishoiu- ja sotsiaalteenused või sotsiaaltoetuste teenused) puhul 300 000 eurot ja üle selle,Lisandus kohustuslik hanketeate avaldamine, kõrvaldamise aluste kontroll ja ooteaeg.Kontsessioonimenetlus - 300 000 eurot ja üle selle.Menetlus muutus paindlikumaks.Hankemenetlus võrgustikusektoris ja kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas –Rahvusvaheline piirmäär alates 418 000 asjad ja teenused 5 225 000 ehitustööd.
  Uue hankeseadusega võib aga kaasneda ka probleeme, hoiatavad eksperdid. Äripäev kirjutas paari nädala eest, kuidas osade muudatustega võib halduskoormus hoopis kohati kasvada. Seda nii ettevõtjatele kui ka riigile.
 • Hetkel kuum
Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: USA abipakett – kaua tehtud, aga kas ka kaunikene?
Pikalt viibinud USA abipakett Ukrainale koos teiste riikide osutatava abiga peaks ukrainlastel aitama aasta lõpuni sõjaliselt vastu pidada, kuid järgmise aastaga on seis segane, kirjutab vaatleja Raivo Vare oma sõjablogi 35. sissekandes.
Pikalt viibinud USA abipakett Ukrainale koos teiste riikide osutatava abiga peaks ukrainlastel aitama aasta lõpuni sõjaliselt vastu pidada, kuid järgmise aastaga on seis segane, kirjutab vaatleja Raivo Vare oma sõjablogi 35. sissekandes.
Aktsia, mis tegi 2400 dollarist miljoni
Miljoni dollari suuruse aktsiaportfelli loomiseks ei ole vaja omada riskantseid kiire kasvuga tehnoloogiaaktsiaid, ühe aktsia valik võib olla kõik, mis on vajalik suure finantsportfelli loomiseks.
Miljoni dollari suuruse aktsiaportfelli loomiseks ei ole vaja omada riskantseid kiire kasvuga tehnoloogiaaktsiaid, ühe aktsia valik võib olla kõik, mis on vajalik suure finantsportfelli loomiseks.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: Ford Transit gloria mundi
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Metallitööstus sunnib end raskel ajal vastu võtma iga töö
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Eesti üks paremaid juhte: uhke tunnistada, et olen palju vigu teinud “Juhi juttude” värskes saates Annika Arras
"Olen elus nii palju vigu teinud, seda on uhke tunnistada," ütleb saates selle aasta parima juhi konkursi üks finaliste, Miltton New Nordicsi juht Annika Arras. "Mingites asjades läbipõrumine on hädavajalik."
"Olen elus nii palju vigu teinud, seda on uhke tunnistada," ütleb saates selle aasta parima juhi konkursi üks finaliste, Miltton New Nordicsi juht Annika Arras. "Mingites asjades läbipõrumine on hädavajalik."
Kas rohepööre tähendab eurokommunismi? Või on see lihtsalt üks utoopia?
Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.
Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.
General Motorsi esimene kvartal ületas kõiki prognoose
Autotootja General Motors avalikustas täna tugevad esimese kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute prognoose. Lisaks ootavad nad aasta lõpuks suurt kasvu elektriautoturul.
Autotootja General Motors avalikustas täna tugevad esimese kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute prognoose. Lisaks ootavad nad aasta lõpuks suurt kasvu elektriautoturul.
Leedu firma plaanib Eestisse investeerida 18 miljonit
Leedu logistikakinnisvara ettevõte Sirin Development hakkab sel aastal ehitama Eestisse 8 miljonit eurot maksvat laohoonet, kokku plaanib firma investeerida Eestisse 18 miljonit eurot.
Leedu logistikakinnisvara ettevõte Sirin Development hakkab sel aastal ehitama Eestisse 8 miljonit eurot maksvat laohoonet, kokku plaanib firma investeerida Eestisse 18 miljonit eurot.
Rahandusministeerium plaanib suurendada lähetuste päevaraha
Rahandusministeeriumi plaani järgi tuleks suurendada lähetuste maksuvaba päevaraha piirmäära ja autokompensatsiooni, kuid erisoodustustes järele anda ei soovita.
Rahandusministeeriumi plaani järgi tuleks suurendada lähetuste maksuvaba päevaraha piirmäära ja autokompensatsiooni, kuid erisoodustustes järele anda ei soovita.