25. november 2003 kell 22:00

Kliendisuhte edukus logistikas sõltub osapoolte panustest

Vaatamata muutuvale majanduskeskkonnale ja ebakindlale turuolukorrale on siiski üks asi kindel ? logistikateenuste sisseostmise suurenemine on pöördumatu protsess. Eelmistel aastatel on seoses interneti ja otsemüügikanalite arenguga räägitud sellest, et vahendajate, sealhulgas transpordi- ja logistikafirmade arv väheneb.

Tegelikult vajavad aga ka otse kliendini liikuvad kaubad transporti ja väärtust lisavaid logistikateenuseid, näiteks ümberpakendamist, markeerimist, kohalikku jaotusvedu jne. Lisaks sellele on tiheda konkurentsi tõttu firmad sunnitud keskenduma pidevalt kulude vähendamisele, mis ongi aga logistikafirmadele suurepäraseks sihtmärgiks.

Kliendi ja logistikaettevõtte suhte edukus on otseses sõltuvuses sellest, kui palju aega, pingutust ja rahalisi ressursse on strateegilise ärisuhte arendamiseks investeeritud.

Selleks et tekitada ja hoida pikaajalist edukat strateegilist koostöösuhet kliendi ning logistikafirma vahel, peavad olema täidetud järgmised 10 eeldust:

1 Võidan-võidad (win-win) -suhe ? koostöö peab aitama mõlemal osapoolel saavutada püstitatud finantsilisi ja organisatsioonilisi eesmärke, mistõttu mida sügavam ja strateegilisem on koostöö, seda suurem on vajadus vastastikuse kasu järele.

Kui osapoolte saadavad kasud või tulud pole tasakaalus, on tegemist pigem lihtsa kliendi ja teenusepakkuja suhtega. Pole mõtet kaaluda strateegilise partnerlussuhte loomist, kui ei lähtuta pikaajalisest eesmärgist ja kui ei olda valmis jagama nii riske kui ka tulusid.

2. Sarnased organisatsioonikultuurid ? sarnaste põhiväärtuste, äritavade ja tulevikunägemustega firmad võivad saavutada suurepäraseid tulemusi. Kui kaalute koostöö alustamist, uurige teise poole põhiväärtusi, juhtimisstiili, organisatsiooni formaalsust või mitteformaalsust, otsuste tegemise protsessi, tulevikuplaane ja eesmärke jne. Mida sarnasemad on need teie ettevõtte nägemusega, seda suurem on koostöö õnnestumise tõenäosus.

3. Mõlema osapoole ootuste ja vastutuse täpne määratlemine ? pannes koostöö planeerimise algetapis võimalikult täpselt paika osapoolte ootused ja vastutuse, saab vähendada arusaamatuste tekkimist koostöö ajal. Kirjalikus vormis tuleks kokku leppida ühised eesmärgid ja osapoolte kohustused nende eesmärkide saavutamiseks. Seda kokkulepet peaks koostöö käigus pidevalt jälgima ja vastastikusel kokkuleppel ka korrigeerima.

4. Logistikaettevõtte võimekus ? kui klient soovib logistikapartneri käest osta teatud teenuseid teatud mahus, tuleb veenduda, et logistikaettevõte suudab neid soove rahuldada. Kindlasti on mingid teenused, mida soovitakse kohe, ja osa teenuseid, mida võidakse vajada tulevikus.

Kui mingit teenust on plaanis hakata sisse ostma alles kahe-kolme aasta pärast, pole mõtet selle teenuse olemasolu logistikaettevõttelt koheselt nõuda.

5. Pühendumus ? osapoolte täieliku pühendumuseta pole võimalik edu saavutada. Strateegilise koostöö loomisse peab nii kliendi kui ka logistikaettevõtte poolt olema kaasatud parim võimalik meeskond, kellel peab olema võimalik keskenduda protsessile algusest lõpuni.

Kui protsessis osalevad ainult kliendi logistik ja logistikaettevõtte üks töötaja, pole see strateegilise suhte loomiseks piisav.

6. Kommunikatsioon ? eduka suhte eelduseks on aus ja avatud kommunikatsioon osapoolte vahel kõikides küsimustes ja kõikidel tasanditel. Suhtlemine peab olema kahepoolne, konstruktiivne ja suunatud ühiste probleemide lahendamisele ning eesmärkide saavutamisele.

7. Mõõtühikud ? osapooled peavad kokku leppima mõõtühikud, mille järgi mõõdetakse ja hinnatakse koostöö edukust. Mõõta võib erinevaid tegevusi või tulemusi, mis on antud projekti puhul olulised, näiteks etappide läbimiseks kuluv aeg, kulude vähenemine, tulude suurenemine, varade muutus jne.

8. Probleemide lahendamise protseduur ? iga suhte käigus tekivad arusaamatused ja probleemid, neid pole võimalik vältida. Küll on aga võimalik kokku leppida probleemide lahendamise protseduurides. Kui on tekkinud probleem, peab olema kokku lepitud, kes ja millises vormis selle probleemi lahendamisega tegeleb. Niimoodi ei muutu suuremad probleemid igapäevase koostöö ?pudelikaelteks?.

9. Suhte aktiivne juhtimine ? ükski suhe ei toimi pikaajaliselt iseenesest. Suhte hoidmine tähendab pidevat tööd. Tuleb pidevalt jälgida, et eesmärgid on paigas, tähtaegadest peetakse kinni, suhted on korras, vajaminevad ressursid on olemas jne. Isiklik suhe kahe osapoole juhtkondade vahel on eduka koostöö tekkimise väga oluliseks eelduseks.

10. Usaldus ? pikaajalise strateegilise koostöö puhul on vastastikune usaldus väga oluliseks faktoriks, sest edu saavutamiseks peavad osapooled avaldama üksteisele konfidentsiaalset infot nii olemasoleva olukorra kui ka tulevikuplaanide kohta, mille lekkimine konkurentidele võib mõjutada ettevõtet tugevalt. Samuti peab ettevõte uskuma, et logistikapartner saab ettevõttele logistikateenuse osutamisega hakkama.

Kui kliendid ja logistikaettevõtted arvestavad koostöö planeerimisel ülaltoodud eeldustega, on õige lõppvaliku tegemine ning lõpptulemuse saavutamine väga tõenäoline. Samuti on väga tõenäoline, et lähtuvalt eelduste punktist nr 2 hakkavad erinevad kliendid kasutama erinevate logistikafirmade teenuseid. Pole lihtsalt võimalik, et ühe kliendi organisatsioonikultuur sobib kõigi logistikaettevõtete organisatsioonikultuuriga või vastupidi.q

Autor: Mait Marran

Hetkel kuum