24. november 1997 kell 22:00

Tolliamet sai kohtuvõidu

Halduskolleegium leidis, et eelmise aasta mais 6700 tonni kütust Eestisse toonud ASil Parevek puudus luba kauba kasutamiseks, sest tollivormistus polnud tolliseaduse mõttes lõpuni viidud.

Kohus pidas põhjendatuks tolliameti esindaja vandeadvokaat Aivar Pilve väidet, et Pareveki kütus oli tollieeskirjade rikkumise vahetu objekt, mille suhtes võib tolliseaduse alusel kohaldada erikonfiskeerimist.

Ringkonnakohtu otsuses öeldakse, et tolliseaduse kohaselt võib haldusõiguse rikkumise vahetuks objektiks olnud kauba erikonfiskeerida sõltumata sellest, kellele see kuulus või kas selle seaduslik valdaja on tuvastatud. Kohtuotsuse järgi tuleb seda sätet kohaldada kooskõlas põhiseaduse 32. paragrahviga, mille kohaselt on igaühe omand puutumatu ja võrdselt kaitstud.

Kohus leidis, et ASi Parevek omandiõiguse teostamist piiras tolliseadusest lähtuv keeld. Seda keeldu ei arvestanud ka kütuse omaniku vahetumisele suunatud tehingud.

Asjaõigusseaduse kohaselt on omanik pahauskne, kui ta teadis või pidi teadma, et võõrandajal ei olnud õigust omandit üle anda. Ringkonnakohtu arvates ei ole kütuse erikonfiskeerimine vastuolus põhiseadusega, sest ASi Parevek käest kütust ostnud firmad ei olnud heausksed omanikud.

Ringkonnakohus leidis, et ASilt Parevek kütust ostnud aktsiaseltsid AA-Trading, EK, Eriõli ja M&V on ebaõigesti ja alusetult kaasatud protsessi kui kannatanud.

Ligi 3000 tonni kütust ostnud EK esindaja vandeadvokaat Aleksander Glikman on varem öelnud, et EK hindab firmale tekitatud kahjuks 17,4 mln krooni. Sellest kohtuprotsessist võib sõltuda ka EK tanklaketi müügihind.

Ringkonnakohtu halduskolleegium juhtis tähelepanu sellele, et EK esindaja väide, nagu oleks kannatanuna protsessi astumine ainus võimalus põhiseadusega sätestatud omandiõiguste efektiivseks kaitsmiseks, on põhjendamatu. Halduskolleegium leidis, et omandiõiguse kaitset saab teostada ainult tsiviilkohtupidamise korras.

Haldusõiguse rikkumiste seadustiku järgi on kannatanu isik, kellele haldusõiguse rikkumisega on tekitatud moraalset, füüsilist või varalist kahju. Kahju saab tekkida vaid haldusõiguse rikkumise toimepanemisega, kuid kannatanud väidavad, et Parevek pole rikkumist toime pannud.

Kohtuotsuse peale võib kuu aja jooksul esitada kassatsioonkaebuse riigikohtule. Aprillis arutas riigikohus juba seda vaidlust, kuid siis saadeti kohtuasi uuesti läbivaatamiseks ringkonnakohtule. Riigikohus leidis siis, et ringkonnakohus peab välja selgitama, kes olid erikonfiskeeritud kütuse omanikud, toonitades, et erikonfiskeerida ei saa kaupa, mida omanikul enam ei ole ja erikonfiskeerida ei saa kaupa isikult, kelle suhtes pole tuvastatud tollieeskirjade rikkumist.

Kütusefirmad EK, AA-Trading, Eriõli ja M&V rajasid oma väited ringkonnakohtus just sellele riigikohtu seisukohale.

Hetkel kuum