8. oktoober 2012 kell 21:00

Võrdse kohtlemise põhimõte kehtigu ka avatud turul

Eesti elektrituru täieliku avanemisega 1. jaanuaril 2013 kaasneb konkurentsi tekkimine ennekõike elektritootjate ja -müüjate vahel. Võrguettevõtjad seevastu jäävad ka avatud elektriturul loomulikeks monopolideks ehk tarbijatel ei ole võimalik võrguettevõtjat valida. Nimetatu seab võrguettevõtjatele lisakohustusi, ennekõike seonduvalt võrdse kohtlemise põhimõttega.

Eesmärgid. Elektriturgude avamine Euroopas lähtub eesmärgist saavutada kindel ja toimiv Euroopa ühtne elektri siseturg. Selle saavutamise üheks eelduseks on vaba konkurentsi tingimuste loomine elektriturul. Konkurents aga ei saa tekkida kõigis elektrituru osades.

Näiteks olemasoleva elektrivõrgu kõrvale teise, kolmanda või koguni kuuenda võrgu ehitamine ei ole enamasti majanduslikult otstarbekas ja elektrituruseadus ei lubagi ühes teeninduspiirkonnas tegutseda rohkem kui ühel võrguettevõtjal – nii ei või OÜ Elektrilevi tegutseda Narva linnas, mis on OÜ VKG Elektrivõrgud teeninduspiirkond. See aga tähendab, et võrguettevõtjate konkurentsi elektrituru avanemisega ei kaasne ja olemasolevad võrguettevõtjad jäävad ka avatud elektriturul loomulikku monopoolsesse seisundisse.

Oluline on tagada, et võrguettevõtjate elektrivõrgud oleksid võrdselt kättesaadavad ja kasutatavad kõigi turuosaliste poolt. Võrdse kohtlemise põhimõte tähendab lihtsustatult, et võrdseid olukordi tuleb käsitleda ühtmoodi, tagada kõikidele turuosalistele võrdsed võimalused. Näiteks kui võrguettevõtja pakub tema teeninduspiirkonnas tegutsevale elektrimüüjale mingeid soodustusi või eeliseid, peab neid võimaldama ka teistele teeninduspiirkonnas tegutsevatele elektrimüüjatele samadel tingimustel.

Negatiivne näide. Võrguettevõtjal ja elektrimüüjal on võimalus leppida kokku, et elektrimüüja hakkab arveldama ka võrguettevõtja võrgulepingu alusel osutatud võrguteenuste eest, ja esitab seetõttu tarbijale ühe arve, mis sisaldab eraldatult tasu elektrienergia ja võrguteenuste osutamise eest.

Tarbija seisukohast lähtudes on suur vahe, kas ta saab iga kuu ühe või kaks arvet, mistõttu on elektrimüüjatel, kellel on võrguettevõtjaga vastavasisuline kokkulepe sõlmitud, konkurentsieelis teiste ees.

Hetkel kuum