Veiko Vaske • 8. detsember 2003 kell 22:00

Riigihangete seadus püüab pettused välistada

Ed Johnson väidab, et iga riigihankemenetluse faas pakub pettuseks erinevaid võimalusi. Selline probleemiasetus on igati aktuaalne. Samas tahan rõhutada, et kogu riigihangete regulatsiooni üheks eesmärgiks on hangete läbipaistvuse suurendamine ja pettuseskeemide välistamine. Enamikke artikli taustas väljatoodud olukordadest on riigihangete seaduse kaudu proovitud välistada. Näiteks on seaduses selgesõnaliselt keelatud hangete tükeldamine pakkumismenetluse reeglitest kõrvalehoidmiseks. Pakkumise kutse dokumentides nõutavate andmete loetelu on seaduses sätestatud 1. jaanuarist 2004 jõustuvate riigihangete seaduse muudatustega. Sellega täpsustatakse muuhulgas riigihankeobjektide tehnilisele kirjeldusele esitatavaid nõudeid. Samuti keelatakse pakkujate kvalifitseerimata jätmine üksnes varasemate riigihankelepingute puudumise tõttu. Seega keelatakse pakkuja kvalifitseerimise tingimused, mis eeldavad näiteks kolme lasteaia ehituse riigihanke võitmist viimase kahe aasta jooksul.

Riigihankeleping tuleb seaduse kohaselt sõlmida edukaks tunnistatud pakkumises esitatud tingimustel. Kui tegelikult on sõlmitud lepingu tingimused oluliselt erinevad, ei saa enam rääkida selle pakkumise alusel sõlmitud lepingust. Riigihangete seadus peab andma kindlad reeglid eelkõige riigihankemenetluse läbiviimiseks ega saa reguleerida kõiki hangetega seotud küsimusi. Korruptsioonijuhtumid peaksid saama ka karistusõigusliku lahendi. Riigihangetega seotud rikkumiste vältimine ja ametnike hoolsuse tõstmine, sealhulgas riigi huvide eest seismine, on keeruline küsimus. See on seotud avalikke vahendeid kasutavate isikute eneseregulatsiooni ja haldussuutlikkuse parandamisega ning eeldab terviklikku lähenemist. Kindlasti on riigihangete seaduses veel probleeme, mis vajavad lahendamist. Rahandusministeerium koordineerib uue riigihangete seaduse väljatöötamist. Et selle töö tulemus kõiki huvigruppe võimalikult rahuldaks, ootame kõigilt aktiivset koostööd. Usun, et tänu koostööpartnerite abile ei saa uue riigihangete seaduse kohta öelda, et see on seadus, mis ahvatleb petma.

Hetkel kuum