Eda-Liis Kann • 23. september 2007 kell 22:00

Koolitajad aitavad tuua muutusi

Üleüldiseks suunaks võiks nimetada uut moodi mõtlemist ja muudatuste elluviimist.

Majanduskasv on aeglustunud, muutes turuolukorra teiseks. Et mitte jääda loorberitele puhkama ja ajale jalgu, tasuks tõsiselt kaaluda Eesti koolitajate pakutavaid treeninguid.

Valida on nii lühi- kui ka pikaajalisi treeninguid. Miks mitte proovida aastapikkust koolitust, mis ei anna lihtsalt ühekordset emotsioonilaengut, vaid mille stabiilsus aitab õpitu ka lõpuks ettevõtte praktikasse juurutada.

Kindlasti on huvitavad ka personaalsed arengutreeningud, millele eelneb taustauuring. Saad teada, millisel kompetentsi astmel oled praegu ja kuidas jõuda sinna, millest unistad.

Tegemist on maailmas väga tuntud ja palju kasutatud metoodikaga, mille autoriks on dr Edward de Bono. Sellel treeningul õpitakse uutmoodi mõtlemise abil probleemidele lähenema ja neid lahendama. Vastupidiselt tavapärastele traditsioonilistele mõtlemismallidele annab Edward de Bono metoodika kasutamine võimaluse hoopis paremate ideede genereerimiseks ja paremate tulemuste saavutamiseks. Hea metoodika juhtimis- ja arendusküsimuste lahendamiseks, uute ideede genereerimiseks.

Treeningu eesmärk on olla juhile abiks turundusküsimustega tegelemisel. Sellele treeningule on oodatud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juhid, müügijuhid, samuti kõik need, kelle ülesandeks on ettevõtte turundustegevuste korraldamine, ja ettevõtted, kus puudub turundusjuhi ametikoht.

Treening, kuhu on oodatud osalema firmade tippjuhid, kes on aru saanud, et muudatused on vajalikud, ja plaanivad neid organisatsioonis ellu viia. Samuti on oodatud firmade keskastmejuhid, kellel on vaja osaleda muutusi korraldava töögrupi töös.

On mõeldud juhtidele, kes peavad igapäevaselt tegelema inimeste (meeskondade) juhtimisega.

Selge on see, et kus on inimesi, seal on vaja ka vastu võtta otsuseid ning lahendada probleeme. Sageli ei pruugi aga otsused olla kerged ja kõigile meeldivad. Just seetõttu on juhi jaoks oluline, et tal oleks oskusi ja teadmisi, kuidas oma otsuseid meeskonnale kommunikeerida, kuidas, millal ja kellega otsustada jne.

See treening annab juhile vajaliku kindlustunde, et ta saab hakkama, aga ka teadmised, mida tuleks otsustamisel tähele panna, jälgida ja arvestada.

Siin osalevad peale koolitaja ka spetsiaalse väljaõppe saanud luguteatri (playback theatre) näitlejaid. Näitlejad on valmis esitama kõikvõimalikke situatsioone ja rolle viisil, mis kaasab koolitatavad emotsionaalsel ja ratsionaalsel tasandil. Näitlejatega koolitus on alati n-ö rätsepatöö ehk lähtub tellija konkreetsetest vajadustest ning seda saab tellida väga erinevatel teemadel. Koolitusel saab näha ennast keerulistes situatsioonides, näiteks vähemotiveeritud alluvate, üleolevate ülemuste, pretensioonikate klientidega. Samuti saab panna rõhku tegutsemisele ja reaalsele harjutamisele, kui kasutada näitlejaid n-ö vastumängijatena. Näitlejate poolt peegeldatuna kogeb osaleja seda, miks jäädakse keerulises situatsioonis hätta ja kuidas toime tulla, kuidas tajuda paremini partnerit ja situatsiooni ning samuti võimaldab osalejatel teadvustada oma personaalseid käitumismustreid ja neid kohasemaks muuta.

Tegemist on kombinatsiooniga oskuste hindamisest, grupikoolitusest ja personaalsest juhendamisest. Selliste arenguprogrammide läbiviimine eeldab põhjalikku koostööd kliendiga enne koolitust. Eeltöö toimub kahes etapis. Kõigepealt lepitakse kliendiga kokku olulistes kriteeriumides või oskustes, mida koolitatava puhul hinnata ning hiljem arendada soovitakse. Seejärel tehakse eeluuring, kus küsitakse koolitatava oluliste oskuste, tegevuste või omaduste kohta tagasisidet partneritelt (nt juhtidelt, alluvatelt, püsiklientidelt). Vahel kasutatakse lisaks küsimustikke või teste. Saadud hindamistulemusi võrreldakse inimese enese hinnanguga. Koolitus algab sellega, et koolitatav saab enda kohta personaalse raporti, mis sisaldab hindamistulemusi. Raportiga tutvumine aitab tal seada endale adekvaatseid arengueesmärke ning motiveerida ennast nende poole liikuma. Edasi tegeleb koolitatav praktilise treeningu vältel harjutamise ja eneseanalüüsiga, milles teda personaalselt juhendatakse. Metoodika sobib, kui sihtgrupil on arendatava töörolliga kogemusi ning kui inimeste senisele tegevusele soovitakse anda tagasisidet.

Kuuest koolitusest koosnev 14päevane tsükkel, mille käigus algaja müügimees kujuneb järk-järgult tipptasemel müügiprofessionaaliks. Esmalt omandatakse tehnilised oskused: nõuandlik müük, jaemüük, telefonimüük. Edasi keskendutakse müügiprofi arengule inimesena: tipptasemel müümine, müük püsi- ja võtmekliendile, vaimne läbilöögivõime müügis.

Turunduse planeerimise koolitus õpetab koos-tama turundusplaani ja -eelarvet; reklaamibürooga suhtlemise koolitus võimaldab reklaamibüroolt soovitud tulemust saada ning karisid vältida; värbamisturunduse koolitus aitab turunduse abil töötajaid leida.

Tulemas on loomingulise ja innovaatilise mõtlemismeetodi treening.

Kursus püsivate ja ajutiste meeskondade juhtidele. Õpitakse tunnetama meeskonnatöö iseärasusi ja ressursse ning seda, kuidas neid kasutada, leitakse lahendusvariante koostöö tõhustamiseks. Kursusel saadakse põhjalik ülevaade loovatest meeskonnatöö meetoditest. Probleemilahenduse tööriistade kasutamine tõstab lahenduste ja tegevuskavade kvaliteeti: otsused põhinevad faktidel ja analüüsil, organisatsiooni võtmeisikud on kaasatud otsustusprotsessi ja tegevuskavade elluviimisse.

Kaheosaline kursus müügiesindajatele ja kõigile neile, kes tegelevad müügitööga. Kursus on suunatud osavõtjate sisemise kindluse tõstmisele. Mis on minu kui inimese ja müüja edu võti? Kuidas luua selliseid kliendisuhteid, mida konkurentidel on raske lõhkuda? Kursusel arendatakse osavõtjate personaalseid oskusi. Müügitöö kavandamise osas saavad osavõtjad lihtsa ja selge lahenduse oma töö ja aja organiseerimiseks. Osavõtjad saavad treenida ja videotagasiside vahendusel analüüsida oma müügisuhtlemise tehnikaid. Käsitletakse suhte (kontakti) loomise, kuulamise, eneseväljenduse jm tehnikaid, mida tundes ja osates on igapäevane müügitöö oluliselt lihtsam.

Kas aega saab juhtida või lihtsalt juhtub kogu aeg midagi? Kuidas ühitada kontroll oma kavade ja tegemiste üle üllatuste ja ootamatustega? Nende valikute tegemiseks on alustuseks hea suhestada aja subjektiivne ja objektiivne pool.

Igapäevaste tööülesannete täitmise kõrval jääb sisekommunikatsiooni teadlik arendamine tihti tagaplaanile. Ometi on organisatsioonisisene suhtlemine just see, mis tagab töötajate rahulolu, töö läbipaistvuse ja efektiivse tööjaotuse.

Efektiivne kommunikatsioon tagab informeerituse, mis omakorda viib ühtse mõistmiseni, mis on meeskonnatöö alus.

Meeskonnatöö tähendab ühtekuuluvustunnet, mis aitab inimestel olla energiline ning sotsiaalselt paremini hakkama saada.

Tõhus kommunikatsioon soodustab ühiste eesmärkide saavutamist ning efektiivset töökorraldust.

Kuidas juhtida muudatusi sisekommunikatsiooni abil? Kuidas esineda mõjuvalt? Tegemist on nelja uue suhteturunduse ja kommunikatsiooniteemalise treeninguga tippjuhtidele, personalitöötajatele ning büroojuhtidele, kes puutuvad kokku organisatsioonisisese ja ka -välise kommunikatsiooni levitamise ja arendamisega.

Avatud ruum on koostöö ja kohtumise vorm, mille abil luuakse keskkond põletavate teemade üle arutamiseks ja keeruliste küsimuste lahendamiseks. Avatud ruum töötab gruppidega suuruses 5-1000 inimest igas organisatsioonitüübis ja selleks on tarvis üks kuni kolm päeva. Avatud ruumi protsess toetab organisatsioonis positiivset edasiliikumist, tõstab produktiivsust, toodab loovaid lahendusi, parandab suhteid ning stimuleerib koostööd.

Programm koostatakse igale meeskonnale individuaalselt. Kasutatakse seikluskoolitust, mis on põimunud loovtegevustega. Koolitus võimaldab luua meeskonnal tugevaid emotsionaalseid sidemeid meeskonna visiooni, eesmärkide, väärtustega. See on mõjuvõimas vahend meeskonna protsesside teadvustamiseks ja meeskonnaga koos suurepärase tuleviku loomiseks. Elamuskoolitus haarab inimest tervikuna. Annab osalejatele kogemusi, mis jäädvustuvad kehalisse ja emotsionaalsesse mällu.

Hetkel kuum