Indrek Kald • 5. november 2013 kell 12:42

Miinisadama piirkond saab detailplaneeringu

Tallinna linnavalitsus algatab homsel istungil kaitseministeeriumi taotlusel Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu koostamise.

Planeeritava maa-ala suurus on 45 hektarit. Detailplaneeringu ülesanne on ala ümberkruntimine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine. Alale on planeeritud mereväge teenindavad hooned ja rajatised. Ühtlasi nähakse ette alal asuvate muinsuskaitsealuste hoonete restaureerimine, täpsustatakse olemasolevate hoonete ehitusõigust ning hoonete laiendamise ja rekonstrueerimise võimalusi.

Planeeringuala paikneb Põhja-Tallinnas Tööstuse tänava ääres ning piirneb läänest Hundipea sadamaga, põhjast Tallinna lahega ja idast Noblessneri sadamaga.Planeeringuala kontaktvööndi mereäärsel osas paiknevad peamiselt ühe- kuni neljakorruselised sadama hooned ja muud tööstushooned, planeeringualast lõuna poole jäävad kahe- kuni viiekorruselised korterelamud.

Planeeritava ala kontaktvööndi hoonestuse moodustavad valdavalt kivist hooned. Muinsuskaitsealused objektid on valdavalt punastest tellistest, piklikud ja madalama valtsplekist viilkatuse või kumera katusega hooned, teatas Raepress.

Planeeritaval alal säilitatakse kõik väärtuslikud hooned. Amortiseerunud, linnapilti sobimatud ja ebaloogilise paigutusega hooned on kavas likvideerida. Hoonemahtude kavandamisel järgitakse naabruses asuvate hoonete kõrgusi ja mahtu.

Uute hoonete planeerimisel ühtlustub piirkonnas hoonestuse rütm, alal suurendatakse kõrghaljastuse osakaalu, alal tekivad paremad olmetingimused, tekib juurde uusi töökohti ja ruumipinda tegevuse laiendamiseks. Kavandatava hoonestuse planeerimisel on arvestatud, et väärtuslik ja oluline kõrghaljastus säiliks maksimaalselt ja planeeritud ning olemasolevate hoonete vahel valitseks loogiline sümmeetria.

Detailplaneeringu eskiisi koostas OÜ Artes Terrae.

Hetkel kuum