Äripäev • 16. juuni 2016 kell 12:02

11 sammu äris korruptsiooni vältimiseks

Korruptsioon on halb.  Foto: PantherMedia/Scanpix

Justiitsministeerium andis välja voldikud juhistega, milles on toodud 11 sammu ärisektori korruptsiooni vältimiseks.

„Ärikorruptsioon tähendab sisuliselt seda, et ettevõtte ressursse kasutatakse ebaausalt isiklikuks või ettevõtte hüveks turu või kogu ühiskonna arvel,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. „Selline korruptsioon kahjustab läbipaistvat ja konkurentsivõimelist ettevõtlust, toob ettevõttele kaasa nii maine- kui rahalist kahju ja turvariske. Seetõttu on vajalik teadvustada probleemi ulatust ja rakendada meetmeid riskide vähendamiseks,“ sõnas minister.

Ärikorruptsiooni mõiste ja peamised liigid

ÄRIKORRUPTSIOON on ettevõtte ressursside väärkasutamine isiklikuks või ettevõtte hüveks turu või kogu ühiskonna huvide arvel.

SISETEABEGA KAUPLEMINE on näiteks äriplaani või riigihanke pakkumise, kliendiinfobaasi jm siseinfo edastamine konkureerivale ettevõttele, mille eest isik saab varalise või mittevaralise hüve. Tööalaseks kasutamiseks lubatud teabe väärkasutamine erahuvides.

KICKBACK ehk nn tehingutasu. Kliendi raha suunatakse sinna, kust ettevõte või selle töötaja saab isiklikku kasu (näiteks sularahas paigutatu osaliselt tagasi).

ONUPOJAPOLIITIKA tähendab näiteks juhtumeid, kui töölevõtmisel on eelistuse aluseks isiku perekondlik, parteiline, usuline, rahvuslik või muu kuuluvus, mitte aga tööalased võimed ja kvalifikatsioon.

PISTIS on tasu võtmine või andmine selle eest, et kiirendada näiteks tellimust, kaupade laekumist, arve maksmist või logistikat.

ALTKÄEMAKS on näiteks see, kui ettevõtte hankejuht, kes hangib tooteid või teenuseid firmalt, mis annab talle ostu eest meelehead. Altkäemaks võib olla nii rahas kui ka muu hüvena (kingitus, reis).

Allikas: justiitsministeerium

„Oluline on, et kõige tulemuslikumad on erinevad tegevused, kui neid tehakse koostöös, mitte ei kasutata vaid üht meedet,“ rõhutas minister.

Juhistes keskendutakse kolmele tasandile: ennetus ja eetika, juhtimine ja vastutus ning kontroll.

Ennetamine ja eetika

1. Omaniku ja tegevjuhi selge roll, vastutus ja isiklik eeskuju ettevõtte väärtuste selgitamisel ja korruptsiooni ennetuse võtete elluviimisel.

2. Äri- ja kutse-eetika koolitused kõigile töötajatele. Käitumiskoodeksi ning näidisjuhtumeid sisaldavate juhiste arutelu ja jõustamine ettevõttes.

3. Usaldusliku ja kaasava tööõhkkonna kujundamine ettevõttes (tugev meie-tunne ja tulemuslik koostöö vs salastatus, tajutud ebaõiglus).

4. Usaldusisiku nimetamine, kellega töötajad saaksid rääkida. Korruptsioonikahtlusest teatavatele töötajatele kaitse tagamine ettevõttes, vihjekasti või -liini loomine.

Juhtimine ja vastutus

5. Koosolekutel ettevõtte töötajatega korruptsioonijuhtumite avalik arutelu ja hukkamõistmine.

6. Ettevõtte väärtuste ja töötajate värbamise printsiipide sõnastamine. Protseduurireeglid ja tagajärjed juhuks, kui keegi pakub või võtab altkäemaksu.

7. Töötajate rotatsioon, ühisvastutus ja neljasilmameetod (olulisi otsuseid kinnitavad mitu töötajat). Lahutada eri rollid, nt hanketingimuste seadja, hankija ja pakkumuste hindaja.

Kontrollimine

8. Sisekontrolli süsteemi sidumine ettevõtte riskianalüüsi, mainekujunduse ja muude strateegiliste tegevustega.

9. Oluline on politsei või prokuratuuri teavitamine korruptsioonikahtlusest. Vajalik on konsulteerida ja pöörduda enne, kui tõendid kaovad!

10. Asutusesisese kontrollsüsteemi rakendamine, st otsustusprotsessi läbipaistvus ja juhatusepoolne järelevalve.

11. Välisaudiitori teenuste kasutamine.

Ärikorruptsiooniga kaasnevad riskid

Mainekahju: hea nime ja väärikuse kaotus, riigi ärikeskkonna, maine, konkurentsi, innovatsiooni kahjustamine, tuttavate ja meedia surve, ametikoha ja karjääri kaotus.

Rahaline kahju: vara ja kasumi kaotus, kriminaalmenetlus, vara arest ja konfiskeerimine, trahv.

Turvarisk: ärisaladuse leke, väljapressimine, lähedaste heaolu halvenemine.

Äritegevuse takistused: riigihangetes osalemise piirangud, investeerimisvõimaluste vähenemine, äripartnerite kaotus.

Hetkel kuum