Mariliis Pinn • 31. mai 2007 kell 15:41

Savisaar: Tallinna linn ei sekku ametnike eraellu

Täna esitasid Tallinna Linnavolikogu opositsioonifraktsioonide esindajad Maimu Berg, Tiit Sinissaar ja Remo Holsmer pöördumise Tallinna linnapea Edgar Savisaare poole.

Pöördumises kutsuti linnapead üles astuma kiireid samme, saamaks teada, kas ajakirjanduses Tallinna kommunaalameti juhataja Ain Valdmanni kohta esitatud süüdistused vastavad tõele või mitte, teatas linna pressiteenistus.

Selle pöördumisega seoses juhtis linnapea Edgar Savisaar tähelepanu asjaolule, et Tallinna linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle tegevus saab toimuda üksnes seaduste alusel ja linnas teostatakse võimu üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste järgi.

Savisaare sõnul on Tallinna linna ja Tallinna kommunaalameti juhataja Ain Valdmanni, kui avaliku teenistuja vahel tööõigussuhe, mida reguleerib avaliku teenistuse seadus ja Tallinna linnal tööandjana ei ole õiguslikku alust ega pädevust sekkuda oma teenistujate eraellu, samuti koguda nende kohta eraelulisi isikuandmeid, näiteks kolmandate isikutega sõlmitud lepingute kohta, millele on viidatud ajakirjanduses. „Sellist õigust ei anna linnale ükski seadus,” lisas Savisaar.

Linnapea tõdes, et Põhiseaduse § 26 sätestab igaühe õiguse perekonna- ja eraelu puutumatusele. Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi kellegi perekonna- ega eraellu sekkuda muidu, kui seaduses sätestatud juhtudel ja korras tervise, kõlbluse, avaliku korra vi teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks. Nimetatud sätte näol on tegemist ka kohaliku omavalitsuse kohustusega mitte sekkuda isikute eraellu.

„Sekkuda inimeste põhiseadusega tagatud eraellu saavad vaid vastavad riigivõimu asutused, kellele on selliseks tegevuseks seaduslik õigus,” ütles Savisaar. Vastavate asjaolude või kahtluste ilmnemisel ja vajadusel peaksid selleks volitatud riigivalitsemise asutused täitma endale seadusega pandud kohustust ja seda tegema. Huvi olemasolul on võimalik uurimisorganitel tutvuda ametiisikute esitatud majanduslike huvide deklaratsioonidega ning vajadusel alustada vastavalt menetlust. Seega on võimalik ajakirjanduses viidatud andmete kontrollimine vaid pädevate õiguskaitseorganite poolt. „Kindlasti aga teostab Tallinna linn järelevalvet teenistujate ametialase tegevuse üle teenistusliku järelevalve korras kui esitatakse konkreetsed faktid ,” kinnitas Savisaar.

Hetkel kuum