Tallink maksab suuromanikele preemiat

Annika Matson 03. jaanuar 2008, 17:57

Tallinki aktsionäride korralisel
üldkoosolekul 29. jaanuaril esitatakse kinnitamiseks ettepanek maksta
nõukogu liikmetele preemiat. Samas tehakse ettepanek aktsionäridele dividende
mitte maksta.

Tallinki nõukokku kuuluvad Toivo Ninnas, Eve Pant, Ain Hanschmidt, Kustaa Lauri Äimä, Sunil Kumar Nair ja Kalev Järvelill.

Tallink Grupp teatas börsile, et kutsub 29. jaanuaril 2008. aastal kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku algusega kell 11.00 Tallink SPA Conference hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinnas. Aktsionäride registreerimine algab kell 10.00.

Korralise üldkoosoleku päevakorras on:

01.09.2006.a.-31.08.2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine. AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp majandusaasta 01.09.2006.a.-31.08.2007.a. aruanne.

Kasumi jaotamine. (1) AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku 01.09.2006.a.-31.08.2007.a. majandusaasta kasum summas 1 049 287 000 krooni jaotada järgmiselt: kanda 52 464 350 krooni kohustuslikku reservkapitali, kanda 996 822 650 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. (2)Kasumi arvelt aktsionäridele dividende mitte maksta.

Nõukogu liikmete premeerimine. AS Tallink Grupp nõukogu esitab aktsionäridele AS Tallink Grupp juhatuse ettepaneku maksta nõukogu liikmetele preemiat.

Audiitori nimetamine. AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku nimetada 01.09.2007.a. - 31.08.2008.a.
majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics AS.

Audiitori tasustamise korra määramine. AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku tasustada audiitorite tegevust eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt kinnitatud audiitorteenuse lepingu alusel, kusjuures tasu määramisel võetakse aluseks audiitori tunnitasu tariifi.

Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste kinnitamine. AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku anda AS Tallink Grupp ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtivtöötajate motiveerimiseks nõukogule volitused aktsiaoptsioonide väljastamiseks järgmistel tingimustel: (1) AS Tallink Grupp nõukogul on õigus väljastada kokku kuni 12 000 000 (kaksteist miljonit) aktsiaoptsiooni, kusjuures esimesel aastal kuni 3 (kolm) miljonit aktsiaoptsiooni, teisel aastal kuni 4 (neli) miljonit aktsiaoptsiooni ja kolmandal aastal kuni 5 (viis) miljonit aktsiaoptsiooni. Ühele õigustatud subjektile võib väljastada kuni 260 000 (kakssada kuuskümmend tuhat) aktsiaoptsiooni aastas. Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 (üks) AS-i Tallink Grupp aktsia.

(2) Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektid ja neile müüdavate aktsiate arvu määrab ASi Tallink Grupp nõukogu. AS-i Tallink Grupp nõukogu valib aktsiaoptsiooni õigustatud subjektid AS-i Tallink Grupp ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtivtöötajate hulgast, kusjuures juhtivtöötajatena käsitletakse nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks ei või määrata AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmeid. AS-i Tallink Grupp juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni õigustatud subjektide määramiseks.

(3) AS Tallink Grupp nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult. Juhul kui õigustatud subjekt soovib nõukogu otsuse alusel temale määratud aktsiaoptsioone omandada, peab ta sõlmima AS-ga Tallink Grupp hiljemalt ühe kuu jooksul nõukogu teate saamisest kirjaliku optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse nimetatud nõukogu otsuse alusel temale määratud aktsiaoptsioone omandada.

(4) Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil, kes on sõlminud kirjaliku optsioonilepingu ASiga Tallink Grupp, on esimesel aastal väljastatud optsiooni kasutamise varaseim tähtaeg 01.02.2009.a., teisel aastal väljastatud optsiooni kasutamise varaseim tähtaeg on 01.02.2010.a. ja kolmandal aastal väljastatud optsiooni kasutamise varaseim tähtaeg on 01.02.2011.a. Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt AS-le Tallink Grupp tahteavalduse vastavalt optsioonilepingu tingimustele.

(5) Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada.

(6) Aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse või ostetakse kuni 12 000 000 (kaksteisti miljonit) AS Tallink Grupp aktsiat. Seda, kas aktsiaoptsiooni tingimuste täitmine toimub uute aktsiate emiteerimisega või järelturult ostetud oma aktsiate arvel, otsustab nõukogu.

(7) Ühele aktsiaoptsiooni õigustatud subjektile võib käesolevate aktsiaoptsioonitingimuste kohaselt väljastada mitte rohkem kui 780 000 (seitse
sada kaheksakümmend tuhat) aktsiat.

(8) Kogu aktsiaoptsiooniprogrammi lõpptähtajaks on 31.august 2011.a. Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra ning
tingimused määrab kindlaks nõukogu.

(9) Aktsiaoptsiooni õigustatud subjekt, kelle lepinguline suhe AS-iga Tallink
Grupp või temaga ühte kontserni kuuluva ettevõtjaga lõppeb enne aktsiaoptsiooni kasutamise õiguse tekkimist, kaotab õiguse optsiooni kasutamisele, välja arvatud juhul, kui AS Tallink Grupp nõukogu otsustab teisiti. AS-i Tallink Grupp nõukogul on õigus määrata täiendavaid optsiooni kasutamise õiguse lõppemise aluseid.

(10) Aktsiaoptsiooni kasutamise hinna määrab nõukogu arvestades alljärgnevat: a) kui aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse uusi aktsiaid, ei või optsiooni kasutamiseks fikseeritud hind olla madalam aktsia kaalutud keskmisest hinnast Tallinna Börsil optsiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval. Juhul, kui aktsiaoptsiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval AS-i Tallink Grupp aktsiatega tehinguid ei tehtud, on aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks selle börsipäeva aktsia kaalutud keskmine hind, millal viimati tehinguid tehti;

b) kui optsiooni tingimuste täitmiseks uusi aktsiaid ei emiteerita, ei või optsiooni kasutamiseks fikseeritud hind olla madalam kui ostetud aktsiate kaalutud keskmine hind.

(11) Kui aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse uusi aktsiaid, annavad need aktsionärile õiguse saada dividende majandusaastal, millal aktsiad emiteeriti ja kui otsustatakse dividendide maksmine.

(12) Välistada seoses aktsiaoptsiooniga aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid.

Põhikirja muutmine.
AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku:

(1) muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 4.1 esimest lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: "Aktsiaseltsi juhib ja esindab kolme- kuni seitsmeliikmeline juhatus."

(2) muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 4.2 ja sõnastada see järgmiselt: "Aktsiaseltsi juhatuse esimehe määrab aktsiaseltsi nõukogu. Aktsiaseltsi juhatuse esimehe ettepanekul on nõukogul õigus määrata juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe asetäitja, kes täidab juhatuse esimehe äraolekul tema ülesandeid.";

(3) täiendada AS Tallink Grupp põhikirja punkti 4.5 uue alapunktiga 8 järgmises sõnastuses: "tütarettevõtja asutamine või lõpetamine."

Oma-aktsiate omandamine.
AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku anda aktsiaseltsile õigus omandada AS Tallink Grupp aktsiaid alljärgnevatel tingimustel: (1) Aktsiaseltsil on ühe aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest õigus omandada oma aktsiaid.
(2) Aktsiaseltsi poolt omandatavate aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi kalendriaastas ületada 10% aktsiakapitalist.

(3) Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla suurem, kui aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil AS Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind.
(4) Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi.

Nõukogu liikmete uuesti valimine ja tasustamine. AS Tallink Grupp nõukogu kiidab heaks juhatuse ettepaneku ja esitab üldkoosolekule otsustamiseks: (1) Seoses tähtaja möödumisega valida AS Tallink Grupp nõukogu liikmeteks järgnevaks volituste tähtajaks Ain Hanschmidt, Toivo Ninnas, Eve Pant ja Lauri Kustaa Äimä.

(2) Tasustada nõukogu liikmeid vastavalt AS Tallink Grupp 17.01.2007.a. aktsionäride otsusele nr. 9.

AS Tallink Grupp aktsionäride 17.01.2007.a.üldkoosoleku otsuse nr 7 tühistamine.
AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku tühistada AS Tallink Grupp aktsionäride
17.01.2007.a. üldkoosoleku otsus nr.7, millega määrati kindlaks tingimused
aktsiaoptsioonide programmiks, mis ei realiseerunud.


Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse ASi Tallink Grupp aktsiaraamatu 18.01.2008.a. kella 08.00 seisu alusel (äriseadustiku § 297 lg 5).

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume: Füüsilistel isikutel esitada pass või ID kaart, esindajal lisaks volikiri; Juriidiliste isikute seadusjärgsetel esindajatel esitada pass või ID kaart ja koopia kehtivast äriregistrikaardist ning volitatud esindajatel lisaks eelpool toodud dokumentidele juhatuse liikme poolt väljastatud volikiri.

AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosoleku materjalidega, sealhulgas põhikirja uue redaktsiooni ja AS-i Tallink Grupp 2006/2007.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp interneti kodulehel aadressil www.tallink.com, Tallinna Börsi interneti kodulehel aadressil
http://www.ee.omxgroup.com ja AS-i Tallink Grupp kontoris, Tartu mnt. 13, Tallinnas, III korrus.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
03. January 2008, 17:57
Otsi:

Ava täpsem otsing