Virge Haavasalu • 14. märts 2015 kell 21:01

Viina Y2K pärast käib kohtuvaidlus

Eelmise aasta sügisel pakrotistunud Onistari tehases tootmist alustanud AlcorDistillery OÜ.   Foto: AlcorDistillery OÜ

Mullu sügisel pankrotistunud Onistari tehasehoonetes tootmist alustanud ja aasta algul suured maksuvõlad seljatanud viinatootjal AlcorDistillery on tekkinud skandaalse ärimehe Urmas Vellestega kohtuvaidlus Y2K kaubamärgiõiguse üle.

Kaubamärkide registreerimisel nii Eestis kui Euroopa Liidus AlcorDistillery OÜ-d esindav Eesti patendivolinik Mart Enn Koppeli kommentaar:

Kliendil on Eesti kaubamärk „Y2K“ kaitstud kokku kolme erineva registreeringuga. Kuna kõik need märgid pärinevad ajast, mil Eesti ei olnud veel Euroopa Liiduga ühinenud, siis loetakse need märgid Eestis varasemateks võrreldes sakslaste märgiga Euroopa Liidus ning kliendil kui Eesti märgi omanikul on õigus Eestis keelata kaubamärgi "Y2K" kasutamine ka sakslastel (kuigi formaalselt neil praegu veel on Euroopa Liidu märk). Seda enam on kliendil õigus keelata kaubamärgi Y2K kasutamine muude isikute poolt.Esindan AlcorDistillery OÜ-d Euroopa Liidu kaubamärgi- ja disainiametis (ametliku nimetusega Siseturu ühtlustamise amet (kaubamärgid ja disainid)); seoses Y2K brändiga kahes asjas. Mõlemad protsessid on hetkel pooleli, kuid saavad lõppkokkuvõttes viia vaid sakslaste kaubamärgi tühistamiseni mittekasutamise tõttu ning kliendi kaubamärgi registreerimiseni. Seejärel on kliendil ka kõik õigused kaubamärgi "Y2K" kasutamiseks kõigis Euroopa Liidu riikides lisaks Eestile.Täpsustuseks veel, et Saksamaal see Saksa ettevõte minu teada ühtegi märki registreerinud ei ole, Saksa ettevõttel on Euroopa Liidu kaubamärk (mis kehtib Euroopa Liidu riikides). Saksa kaubamärgist ei saaks tekkida Eestis mingit kasutusõigust, sest Saksa märk kehtiks üksnes Saksamaa territooriumil. Otse Eestis sakslased ühtegi märki kaitsnud ei ole.Euroopa Liidus toimuvad vaidlused, mis aga käesoleval juhul ei mõjuta olukorda Eestis.

Nimelt on nii Eesti firmal AlcorDistillery kui ka Vellestega seotud Saksamaa äriühingul HPU Hanseatische Projekt Union GmbH registreeritud kaubamärk "Y2K". AlcorDistillery´t kohtus esindav advokaadibüroo Hansa Law Offices vandeadvokaat Siiri Malmberg selgitas, et AlcorDistillery OÜ-le kuulub Eestis kehtiv kaubamärk „Y2K“, mis on registreeritud Eesti patendiametis 12.04.2001 kahekümneks aastaks ning AlcorDistillery kasutab nimetatud kaubamärki enda toodetud viina tähistamisel ja turustamisel Eesti Vabariigis.

Samuti ütles Malmberg, et 22.12.1999 on tõepoolest registreeritud Euroopa Ühenduse sõnaline kaubamärk „Y2K“, mis kuulub Saksa äriühingule HPU Hanseatische Projekt Union GmbH-le, kes on lisaks Urmas Vellestele ja temaga seotud äriühingule Winex Group OÜ kohtuvaidluse üks osapooli.

Malmbergi sõnul võttis selle aasta jaanuaris avalikkusele teadaolevalt hiljuti kinnipidamisasutusest vabanenud Urmas Velleste ühendust AlcorDistillery OÜ-ga e-kirja teel ja teatas muuhulgas, et ta asub Eestis müüma „Y2K“ märgiga tähistatud viina 5 euro eest pudel. Ühtlasi tegi Velleste Malmbergi sõnul kirjas segasevõitu viite, et tema tegevus on õigustatud sellega, et temal või temaga seotud äriühingul Winex Group OÜ-l olevat kasutusõigus Euroopa Ühenduse kaubamärgile „Y2K“.

Vaatamata korduvatele AlcorDistillery OÜ poolt erinevas vormis esitatud päringutele ei esitanud Malmbergi sõnul Velleste väidetava kasutusõiguse kohta ühtegi dokumenti. „Kuna Velleste ise, kes väitis endal vastava kasutusõiguse olevat, keeldus kategooriliselt sellel teemal suhtlemast, ei saanud AlcorDistillery ammendavat selgust väidetava kasutusõiguse olemasolu või mitteolemasolu kohta,“ põhjendas advokaat õigluse jaluleseadmiseks kohtusse minekut.

„Oleme seisukohal, et Urmas Vellestel puudub õigus kasutada Eesti Vabariigi territooriumil tähist „Y2K“ oma äritegevuses viina tähistamiseks ja müügitegevuses. Vastav õigus puudub nii siis, kui tal või temaga seotud äriühingul peaks ka tegelikkuses olema HPU Hanseatische Projekt Union GmbH-lt saadud kaubamärgi kasutusõigus, kui ka siis, kui vastav kasutusõigus puudub,“ rääkis advokaat.

Ta põhjendas, et nimelt kehtestati Eesti liitumisel Euroopa Liiduga sätted, mille kohaselt omavad Eestis enne liitumist kehtivad kaubamärgid sarnaste ja identsete Euroopa Ühenduse kaubamärkide ees prioriteeti ning vastava Eesti kaubamärgi omanikul on õigus taotleda Euroopa Ühenduse kaubamärki Eestis kasutaval isikul kaubamärgi kasutamise keelamist Eestis. Puudub igasugune sisuline argument, millele tuginedes saaks väita, et kellelgi teisel peale AlcorDistillery OÜ-l oleks Eesti territooriumil õigus kasutada tähist „Y2K“.

Kuna Velleste keeldus mistahes suhtlemisest ja arutelust, siis esitas AlcorDistillery Malmbergi sõnul hagiavalduse kohtule ühelt pool selleks, et paluda vajadusel kohtu abi juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks ja teiselt poolt saavutada AlcorDistillery OÜ-le kuuluva kaubamärgi „Y2K“ õigusvastase kasutamise lõpetamine Eestis.

Velleste on ise vastupidisel seisukohal, et hoopis AlcorDistillery rikub temaga seotud äriühingu HPU Hanseatische Projekt Union GmbH kaubamärgiõigusi. „Alcori kaubamärgiõiguste rikkumise suhtes on juba abinõud tarvitusele võetud. Kõigi võimalike õigusrikkumiste küsimustega  tegeleb patendivolinik Saksamaal. Võimalikud  õigusvaidlused on aeganõudvad,“ teatas ta e-kirjas, lisades, et nimetatud Saksamaa äriühing on esitanud protesti Siseturu Ühtlustamise Ametile Hispaanias AlcorDistillery  taotlusele registreerida Euroopa Liidus kaubamärk „Y2K“.

AlcorDistillery palus kohtult ka hagi tagamist, ent 11. veebruaril tegi kohtunik määruse, mis ei ole kaevatav, jätta hagi taotlus rahuldamata, kuna kohtunik ei näinud tõenäolist ega rasket hageja õiguste rikkumise ohtu. Samas ütles kohtunik määruses, et hagejal on võimalus asjaolude muutumisel ja selgumisel esitada uus hagi tagamise taotlus. Hetkel ei ole veel istungit määratud, sest käib kirjalik eelmenetlus.

Alcor Distillery üks omanik ja nõukogu esimees Toomas Heinaste ei näinud, kuidas alanud kohtuasi viina „Y2K“ kaubamärgi vaidluses võiks mõjutada nii tema kui ka ettevõtte tegevust. Ta pidas loogiliseks kohtu kaudu kaubamärki kaitsta. See, et kohtunik jättis hagi tagamata, põhjendas Heinaste sellega, et oli vaja täpsustada üksikasju.

Viinaettevõtte omanik ei pidanud tõenäoliseks, et Velleste pakutud sama kaubamärgiga, aga odavama raha eest pakutav viin Y2K võiks poodi müüki jõuda, viidates kaubamärgi vaidluse ja toodete arestimise võimalusele. Velleste ise nii ei arva, et keegi tema pakutud viina Eestis osta ei tahaks. Velleste kinnitas, et tal on olemas kliendid, kes tema viina osta soovivad ja et kevade jooksul see ka juhtub.  

Advokaadi Malmbergi sõnul võttis jaanuari lõpus AlcorDistillery OÜ-ga ühendust Eesti Tarbijate Kooperatiivi esindaja, kes informeeris, et Urmas Velleste on pakkunud neile müügiks 5 eurot maksvat 50 cl „Y2K“ tähist kandvat PET pudelisse pakendatud viina. Samasisuline informatsioon laekus tema sõnul ka veebruari alguses RRlektus AS-ist ja poeketti „Grossi Toidukaubad“ pidavast AS-ist OG Elektra.

Eesti Tarbijateühistute Keskühistu turundusjuht Kaili Kahl ütles, et AlcorDistillery on ETK lepinguline partner, kes tarnib neile viina „Y2K“, ja kuna senine koostöö on sujunud hästi, siis ei ole ETK plaaninud hetkel teha antud tootega seoses muudatusi. Öelduga vastas ta ka muuhulgas küsimusele, kas ETK oleks nõus sama viina ka Urmas Vellestelt või temaga seotud äriühingult müüki võtma.

Heinaste ei karda enda sõnul, et nende Y2K viin võidakse odavama hinna tõttu turult välja tõrjuda ja pealegi  ei ole tema sõnul „Y2K“ kaubamärk kõige kallim kaubamärk AlcorDistilleryl. Üldse heitis ta ajakirjanikule ette, miks ei kirjutata AlcorDistillery edusammudest antud valdkonnas, vaid kajastatakse neid negatiivses valguses.  

Miks on selline kaubamärgivaidlus tekkinud? Kuidas on üldse võimalik, et Y2K kaubamärk on registreeritud nii Eestis kui ka Saksamaal? „Eesti ei olnud veel Euroopa Liidus, kui see kaubamärk tehti. Mingi osa viinast müüdi tollel momendil Saksamaale. Et Saksamaal müüa ja müüki kaitsta, selle jaoks registreeriti seal kaubamärk,“ põhjendas Heinaste, lisades, et viina müüja ja kaubamärgi registreerija Saksamaal oli kahe  bensiinijaama omanikfirma, kes üritas saada viinamüügiga rikkaks Saksamaal.

 

Hetkel kuum