Äripäev • 9. detsember 2015 kell 12:45

Uuring jagab soovitusi eksportööride abistamiseks

Puit on Eesti üks olulisi ekspordiartikleid.  Foto: Erik Prozes

Majandusiministeeriumi tellitud Ernst & Young Balticu uuring Eesti eksportööride konkurentsivõime kohta juhtis tähelepanu kolmele valdkonnale, millesse panustamine abistaks Eesti eksportööre.

Eksportööride konkurentsivõime tõstmisel on oluline roll riigil ja ettevõtluse tugiorganisatsioonidel, aga ka ettevõtetel endil. Ettevõtteid ühendavad organisatsioonid nagu klastrid ja erialaliidud saavad pakkuda eksportööridele spetsiifiliste sektorite eripärasid ja vajadusi arvestavat tuge.

Riigi roll võiks olla kõige suurem ekspordiga seotud investeeringute riskide maandamisel, aidates katta nendega seotud kulutusi (seda eriti kaugematel sihtturgudel) ning valdkondades, kus tugiorganisatsioonide tegevusest üksi ei pruugi piisata (nt riigi mainekujundus).

Uuringu tulemusel tuvastati kolm valdkonda, millesse oleks vaja panustada, et eksportööride kogetud takistusi ületada ja nende konkurentsivõimet tõsta.

Ekspordi tugisüsteemi arendamine

Edukaks ekspordiks on eksportööridele vajalik tervikliku tugisüsteemi olemasolu. Tugisüsteemieesmärk on luua Eesti eksportööridele rahvusvahelisel turul tegutsemiseks konkurentidega võrdsedtingimused, suurendades eksportijate uutele eksporditurgudele laienemise võimet ja ambitsioonining kujundada samas Eesti kui ekspordiriigi mainet.

Tugisüsteemi osadena peaksid omavahel koostööd tegema ettevõtete turiorganisatsioonid ning Eestiriigi ametiasutused: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, selle haldusalas tegutsevad sihtasutused, välisministeerium ning Eesti välisesindused ja aukonsulid. Ettevõtluse tugisüsteem ja selle toimimiseks vajalikud tegevused on horisontaalne valdkond, mis mõjutab eksportööri tema kõikides arengufaasides ja tegutsemisvaldkondades.

Ekspordi tugisüsteemi arendamine hõlmab järgmisi arenguvõimalusi:• Ettevõtete ekspordiambitsioonikuse kasvatamine• Eksportööride omavahelise koostöö soodustamine• Eksporditegevuse strateegilisem planeerimine• Eesti mainekujundus• Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine

Nende arenguvõimaluste realiseerimisele aitavad kaasa tegevused nagu ettevõtete ekspordialaseteadlikkuse tõstmine, eksporditegevuse nõustamine ja koolitused, EASi välisesinduste, Eestisaatkondade ja tugiorganisatsioonide promotegevus, tugiorganisatsioonide arengu toetamine,eksportööride investeerimisvõimekuse tõstmine, kontaktreisid koos riigi esindajatega ningvälismaiste müügijuhtide ja ekspertide palkamine.

Uutele eksporditurgudele sisenemise soodustamine

Üks olulisem väljakutse ekspordis on uutele eksporditurgudele liikumine ja sinna pikaajajaliseltpüsima jäämine. Uuel sihtturul kontaktide loomine on pikaajaline protsess, mis eeldab piisavarahalise ja ajalise ressursi olemasolu. Samuti võtab uue sihtturu eripärade tundma õppimine ningoma tegevuse kohandamine turunõuetele üksjagu tähelepanu ja energiat.

Eksportivate firmade toetamiseks on vajalikud tegevused, mis soodustavad uutele eksporditurgudeleliikumist. Välisturule pikemaajaliseks püsima jäämiseks on ettevõtetel vaja kohaneda klientidenõudmistega. Uutesse sihtriikidesse liikumiseks on oluline adekvaatse info olemasolu sihtriigi kohta,võimekus enda toodete ja teenuste kohta infot jagada ning oskus kohandada oma tooteid jateenuseid klientide muutuvate nõudmistega. Eraldi tähelepanu tasuks pöörata ka kaugematelesihtturgudele laienemise soodustamisele.

Uutele eksporditurgudele sisenemise soodustamine hõlmab järgmisi arenguvõimalusi:• Ettevõtjate teadlikkuse tõstmine (uutest) sihtturgudest• Müügi- ja turundusalase kompetentsi tõstmine• Transpordikulude optimeerimine

Ettevõtete arengut nimetatud valdkondades on võimalik toetada ennekõike tugiorganisatsioonideloma teenustega, mis peaksid hõlmama muu hulgas ka ekspordialaseid koolitusi, kontaktreise,messide külastusi ning välismaiste müügijuhtide ja ekspertide kaasamist. Riik saaks olla tugiorganisatsioonidele nende tegevuse elluviimisel toeks.

Eksporditurul tegevuse laiendamine

Uutele turgudele sisenemise kõrval ei ole vähem oluline ka uuel sihtturul püsima jäämine ja seal oma tegevuse laiendamine. Seda on võimalik soodustada tegevustega, mis aitavad eksportival ettevõttel suurendada oma kontaktivõrgustikku, tegeleda kliendikeskselt tootearendusega, et kohandada oma tooteid erinevate sihtgruppide jaoks, ja teha koostööd suurematel ühishangetel osalemiseks.

Ekspordi laiendamine olemasoleval eksporditurul on vähem kulukas ja vähem riskantne tegevus kuiuutele eksporditurgudele liikumine. Ettevõte tunneb paremini antud sihtturu klientide vajadusi,sealset ärikultuuri ja peamisi tegutsemispraktikaid.

Eksporditurul tegevuse laiendamine hõlmab järgmisi arenguvõimalusi:• Kontaktivõrgustiku arendamine• Tootearenduse intensiivistamine• Rahvusvahelistel hangetel ühispakkumiste esitamine

Ettevõtete eksporditegevuse intensiivistamisele võivad kaasa aidata eksporditeadlikkuse programm,kohapealsete ärivisiitide, erialamesside külastuste korraldamine ning välismaise müügijuhi võieksperdi palkamise toetamine. Lisaks omab olulist rolli tugiorganisatsioonide arengu toetamine, ettagada hästi toimivad koostöövõrgustikud.

Eksportööride konkurentsivõime uuring on kättesaadav EASi kodulehel.

Hetkel kuum