16. juuni 1996 kell 22:00

Uus konkurentsi käsitav seadus

Lähiajal saadetakse konkurentsiseaduse parandused kooskõlastamiseks ministeeriumidesse ja uus seadus peaks vastuvõtmise järel jõustuma järgmise aasta alguses.

«Meie seadus on euroopalik,» kinnitas konkurentsiameti osakonnajuhataja Aime Võsu. «Praeguse seaduse põhisätted vastavad Euroopa Liidu rajamise või rooma lepingu artiklite 85 ja 86 põhimõtetele. Seoses vabakaubandus- ja assotsieerumislepinguga Euroopa Liiduga peame oma seadusesse lisama täiendavaid sätteid.»

«Eelkõige kirjutame rohkem lahti protseduurilist külge, et oleks võimalus seaduse efektiivsemaks jõustamiseks,» kinnitas Võsu.

Näitena seaduseparandustest nimetas Võsu informatsiooni jagamise kohustust ettevõtjatele konkurentsireeglite rikkumise uurimise ajal. Täpsemalt sätestatakse seaduses ka konkurentsiameti õigused ja kohustused ning seaduserikkumiste uurimise ja menetlemise kord.

Kehtivas konkurentsiseaduses on keelatud ahistada konkurentsivabadust piiravate lepingutega ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamise ning kõlvatu konkurentsiga.

Uus seadus reglementeerib täpsemalt ettevõtete ühinemise kontrolli turgu valitseva seisundi korral, turuvalitsejate järelevalvet ning erandite tegemist konkurentsi piiravate lepingute suhtes.

«Ettevõtetel on seaduse järgi kohustus meid sellest informeerida, kui ühinemise tulemusel tekib turgu valitsev seisund või selle tugevnemine,» kinnitas Võsu. «Me ei keela seda ära, samas ei suuda me ka praeguse töötajate arvu juures seda kontrollida. Ühinemiste kontroll on väga mahukas töö.»

Arvestades, et mitu turgu valitsevat ettevõtet on erastamisel, püüab ka konkurentsiamet osaleda selles protsessis, lausus Võsu.

Eesti kõlvatu konkurentsi juhtumeid kommenteerides ütles Võsu, et tulevikus leiavad need lahenduse kohtusaalis.

Hetkel kuum